Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 1374/2014 privind cerinţele de raportare de statistică pentru societăţile de asigurare (BCE/2014/50) Număr celex: 32014R1374

În vigoare de la 20.12.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană, în special articolul 5 alineatul (1) şi articolul 6 alineatul (4),

având în vedere avizul Comisiei Europene (2),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede la articolul 2 alineatul (1) că, în vederea îndeplinirii cerinţelor sale de raportare statistică, Banca Centrală Europeană (BCE), asistată de băncile centrale naţionale (BCN), are dreptul de a culege informaţii statistice în limitele unităţilor de observare statistică de referinţă cu obligaţii de raportare şi a ceea ce este necesar pentru realizarea misiunilor Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). Din articolul 2 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 rezultă că societăţile de asigurare fac parte din unităţile de observare statistică de referinţă cu obligaţii de raportare în scopul îndeplinirii cerinţelor de raportare statistică ale BCE din, printre altele, domeniul statisticii monetare şi financiare. În plus, articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că, în cazuri justificate corespunzător, BCE are dreptul să colecteze informaţii statistice pe bază consolidată. Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că BCE stabileşte unităţile de observare statistică efective cu obligaţii de raportare, în limitele unităţilor de observare statistică de referinţă cu obligaţii de raportare, şi dă BCE dreptul de a excepta, total sau parţial, categorii specifice de agenţi raportori de la îndeplinirea cerinţelor sale de raportare statistică.

(2) Scopul impunerii de obligaţii de raportare statistică în sarcina societăţilor de asigurare este acela de a asigura pentru BCE statistici adecvate cu privire la activităţile financiare din subsectorul societăţilor de asigurare din statele membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "state membre din zona euro"), care sunt privite ca un singur teritoriu economic. Colectarea de informaţii statistice privind societăţile de asigurare este necesară pentru satisfacerea nevoilor analitice periodice şi spontane, pentru susţinerea BCE în efectuarea analizei monetare şi financiare, precum şi pentru contribuţia SEBC la stabilitatea sistemului financiar.

(3) BCN ar trebui să aibă competenţa de a colecta informaţiile necesare referitoare la societăţile de asigurare de la unităţile de observare statistică efective cu obligaţii de raportare ce fac parte dintr-un cadru mai larg de raportare statistică, cu condiţia ca îndeplinirea cerinţelor de raportare statistică ale BCE să nu fie periclitată. În astfel de cazuri este adecvat să se asigure transparenţa prin informarea agenţilor raportori cu privire la diferitele scopuri statistice pentru care sunt colectate datele.

(4) Pentru minimizarea sarcinii de raportare a societăţilor de asigurare, BCN ar trebui să aibă competenţa de a combina obligaţiile de raportare ce le revin în temeiul prezentului regulament cu cele ce le revin în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 al Băncii Centrale Europene (BCE/2012/24).

(5) Există o legătură strânsă între datele colectate de BCN în scopuri statistice în temeiul prezentului regulament şi datele colectate de autorităţile naţionale competente (ANC) în scopuri de supraveghere în temeiul mecanismului instituit prin Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. Pornind de la mandatul general acordat BCE prin articolul 5.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC") pentru a se implica în cooperarea cu alte organisme din domeniul statisticii, şi în scopul limitării sarcinii administrative şi al evitării duplicării atribuţiilor, BCN pot deriva datele care trebuie raportate în temeiul prezentului regulament din datele colectate în temeiul Directivei 2009/138/CE, inclusiv al legislaţiei naţionale care transpune respectiva directivă, ţinând seama în mod corespunzător de termenii oricărui acord de cooperare dintre BCN şi ANC relevante. Articolul 70 din Directiva 2009/138/CE prevede că ANC pot transmite BCN şi altor organisme cu funcţie similară, în calitatea lor de autorităţi monetare, informaţii destinate să contribuie la îndeplinirea atribuţiilor ce le revin în temeiul respectivei directive.

(6) Sistemul European de Conturi instituit prin Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului (denumit în continuare "SEC 2010") prevede că activele şi pasivele unităţilor instituţionale sunt raportate în ţara de reşedinţă. Pentru minimizarea sarcinii de raportare, în cazul în care BCN derivă datele de raportat în temeiul prezentului regulament din datele colectate în temeiul Directivei 2009/138/CE, activele şi pasivele sucursalelor societăţilor de asigurare ale căror sedii sociale sunt rezidente în Spaţiul Economic European (SEE) pot fi agregate cu cele ale sediilor sociale. Pentru monitorizarea dimensiunii sucursalelor societăţilor de asigurări şi a oricăror abateri de la SEC 2010 ar trebui colectate informaţii limitate privind aceste sucursale.

(7) Standardele pentru protecţia şi utilizarea informaţiilor statistice confidenţiale prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 ar trebui aplicate pentru colectarea informaţiilor statistice în temeiul prezentului regulament.

(8) În timp ce este recunoscut faptul că regulamentele adoptate în temeiul articolului 34.1 din Statutul SEBC nu conferă drepturi şi nici nu impun obligaţii statelor membre a căror monedă nu este euro (denumite în continuare "state membre din afara zonei euro"), articolul 5 din Statutul SEBC se aplică atât statelor membre din zona euro, cât şi celor din afara zonei euro. Considerentul (17) al Regulamentului (CE) nr. 2533/98 arată că articolul 5 din Statutul SEBC, coroborat cu articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, implică obligaţia de elaborare şi aplicare la nivel naţional a tuturor măsurilor pe care statele membre din afara zonei euro le consideră adecvate pentru a culege informaţiile statistice necesare îndeplinirii cerinţelor de raportare statistică ale BCE şi pentru a efectua în timp util pregătirile din domeniul statistic pentru ca aceste state să devină state membre ale zonei euro.

(9) Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că BCE are competenţa de a aplica sancţiuni în privinţa agenţilor raportori care nu respectă cerinţele de raportare statistică prevăzute de regulamentele şi deciziile BCE.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...