Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 113/2003 privind protecţia socială a salariaţilor disponibilizaţi prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare şi reorganizare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26.10.2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective, pe baza unor programe de restructurare sau reorganizare, din cadrul unităţilor sanitare finanţate integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, aflate în subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau, după caz, a Ministerului Sănătăţii, beneficiază de măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Lista unităţilor care pot efectua concedieri colective potrivit alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, iar numărul de persoane care pot beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă este cel prevăzut în programele de restructurare sau reorganizare aprobate.

Art. 2. -

(1) Programele de restructurare şi reorganizare se întocmesc de fiecare unitate cu personalitate juridică şi se aprobă de către Ministerul Sănătăţii, cu avizul, după caz, al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(2) În programele de restructurare şi reorganizare se vor menţiona:

a) numărul de personal existent în unitatea sanitară cu personalitate juridică la data întocmirii acestora;

b) numărul de personal disponibilizat;

c) numărul de personal necesar pentru desfăşurarea activităţii în urma restructurării.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Persoanele disponibilizate până la data de 31 ianuarie 2004, în baza programelor de restructurare şi reorganizare aprobate în perioada 1 noiembrie-15 decembrie 2003, beneficiază de indemnizaţie de şomaj stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi de un venit lunar de completare egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni anterioare disponibilizării, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna în care se aprobă programul de restructurare şi reorganizare, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj.

(2) Venitul de completare se acordă lunar, de la data stabilirii indemnizaţiei de şomaj, după cum urmează:

a) pe o perioadă de 2 luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă mai mică de 3 ani;

b) pe o perioadă de 3 luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă cuprinsă între 3 ani şi 5 ani;

c) pe o perioadă de 4 luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă cuprinsă între 5 ani şi 15 ani;

d) pe o perioadă de 6 luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă de cel puţin 15 ani.

(3) La stabilirea salariului individual net, prevăzut la alin. (1), se vor lua în calcul salariul de bază şi celelalte elemente constitutive ale drepturilor salariale prevăzute în contractul individual de muncă.

Art. 4. -

Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 3 se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de la articolul "Indemnizaţii de şomaj".

Art. 5. -

(1) Venitul lunar de completare, prevăzut la art. 3, este exceptat de la plata contribuţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat şi către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Venitul lunar de completare are acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj.

Art. 6. -

Persoanele concediate potrivit art. 1 beneficiază de serviciile de preconcediere colectivă, precum şi de programele de măsuri active pentru stimularea ocupării forţei de muncă ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Art. 7. -

(1) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă persoanele concediate în condiţiile art. 1, care au fost încadrate cu contracte individuale de muncă încheiate pe durată nedeterminată şi au o vechime în muncă la angajatorul care le-a disponibilizat, de minimum 12 luni, realizată în ultimele 24 de luni anterioare datei la care s-a aprobat programul de restructurare sau reorganizare.

(2) Perioada de 12 luni prevăzută la alin. (1) poate fi realizată, după caz, şi prin cumularea perioadei de încadrare la unitatea sanitară care face disponibilizarea cu perioada de încadrare în muncă la o altă unitate sanitară publică.

(3) Nu beneficiază de prevederile art. 3 persoanele prevăzute la alin. (1), care se încadrează în muncă la unităţi sanitare finanţate integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, aflate în subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau, după caz, a Ministerului Sănătăţii, la unităţi bugetare, la regii autonome sau la alţi agenţi economici cu capital de stat, de la data încadrării.

(4) Persoanele care se încadrează în muncă la alte unităţi decât cele prevăzute la alin. (3), în perioada prevăzută la art. 3 alin. (2) beneficiază, până la expirarea acestei perioade, de venitul de completare stabilit potrivit art. 3 alin. (1).

Art. 8. -

Nu beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă persoanele care nu întrunesc condiţiile pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj.

Art. 9. -

(1) Venitul lunar de completare este un drept cu caracter personal şi nu poate fi transmis moştenitorilor.

(2) Sumele neîncasate, la care are dreptul beneficiarul până la data decesului acestuia, se acordă moştenitorilor în baza certificatului de moştenitor.

Art. 10. -

Venitul lunar de completare prevăzut la art. 3 alin. (1) se modifică ori de câte ori se recalculează indemnizaţia de şomaj ca urmare a modificării salariului minim brut pe ţară.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul interimar al sănătăţii,
Ionel Blănculescu
p. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Marta Nora Ţărnea,
secretar de stat
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureşti, 24 octombrie 2003.

Nr. 113.

se încarcă...