Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.01.2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - Jurisprudență (4)

Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică funcţionarilor publici cu statut special, denumiţi în continuare poliţişti, din unităţile Ministerului de Interne aflate sub incidenţa Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului.

CAPITOLUL II
Salarizarea poliţiştilor şi drepturile băneşti ale elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor

SECŢIUNEA 1
Salariul de bază al poliţiştilor

Art. 2. - Jurisprudență (10)

Poliţiştii au dreptul lunar la un salariu de bază, compus din: salariul pentru funcţia îndeplinită, salariul pentru gradul profesional deţinut, gradaţii, sporul pentru misiune permanentă şi, după caz, indemnizaţia de conducere şi salariul de merit.
Jurisprudență (2)

Art. 3. - Jurisprudență (16)

(1) Salariile pentru funcţia îndeplinită de poliţişti sunt diferenţiate prin coeficienţi de ierarhizare, în raport cu atribuţiile ce revin fiecărei funcţii, complexitatea şi gradul de răspundere cerut de îndeplinirea acesteia, solicitările la efort şi cu eşalonul la care îşi desfăşoară activitatea.
Modificări (1), Jurisprudență (2)

(2) Principalele funcţii, nivelul studiilor şi coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile îndeplinite, pe grade profesionale şi categorii pentru poliţişti, sunt prevăzute în anexa nr. 1 lit. A şi B.
Modificări (1)

(3) Coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile îndeplinite, în raport cu eşalonul la care îşi desfăşoară activitatea poliţiştii, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, ce va fi aprobată în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

(4) Salariul corespunzător funcţiei îndeplinite se acordă de la data prevăzută în ordinul/dispoziţia de numire. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul poliţiştilor salariul pentru funcţia îndeplinită se acordă de la data prezentării la serviciu.

Art. 4. - Jurisprudență (3)

(1) Poliţiştii, pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, pot primi un salariu de merit lunar, de până la 20% din salariul pentru funcţia îndeplinită.
Jurisprudență (2)

(2) Salariul de merit se stabileşte o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului, în baza criteriilor elaborate prin ordin al ministrului de interne, şi se acordă pentru cel mult 30% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare.
Jurisprudență (2)

(3) Salariul de merit se poate acorda după cel puţin un an de la încadrarea poliţistului.

(4) Salariul de merit se retrage în cursul anului, dacă poliţistului i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 58 lit. b)-g) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului.
Modificări (1), Jurisprudență (2)

Art. 5. - Jurisprudență (1)

(1) Poliţiştii împuterniciţi să asigure îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor prevăzute cu indemnizaţii de conducere beneficiază pe perioada respectivă de salariul pentru funcţia în care sunt împuterniciţi şi de indemnizaţia de conducere corespunzătoare funcţiei respective.

(2) Poliţiştii împuterniciţi îşi menţin salariile pentru funcţia îndeplinită şi indemnizaţiile de conducere avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele acordate în baza prevederilor alin. (1).

(3) Regulile privind împuternicirea poliţiştilor pe funcţiile prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 6. - Jurisprudență (79)

Pentru activitatea desfăşurată în instituţiile din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, în calitate de militar, poliţist, funcţionar public şi personal contractual, poliţiştilor li se acordă un spor de fidelitate de până la 20% din salariul de bază, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.
Jurisprudență (1)

Art. 7. -

(1) Poliţiştii beneficiază de salariul pentru gradul profesional deţinut, calculat în raport cu coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. 1 lit. C.

(2) Salariul pentru gradul profesional deţinut se acordă de la data obţinerii acestuia. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în poliţie salariul pentru gradul profesional se plăteşte de la data prezentării la serviciu.

Art. 8. - Modificări (1)

Ofiţerii de poliţie care îndeplinesc funcţii pentru care sunt prevăzute grade profesionale superioare gradului profesional pe care îl au beneficiază de o sumă egală cu 50% din diferenţa dintre salariul gradului profesional al funcţiei ocupate şi salariul gradului profesional deţinut. Sumele care se acordă în aceste condiţii se includ în salariul gradului profesional deţinut.

Art. 9. - Jurisprudență (1)

(1) Ofiţerii şi agenţii de poliţie, în raport cu timpul servit în calitate de poliţist şi în funcţie de rezultatele obţinute, au dreptul la 1-7 gradaţii, care se acordă din 3 în 3 ani. Gradaţiile obţinute de poliţişti până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe se menţin şi după această dată.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) Persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul poliţiştilor, precum şi rezerviştii concentraţi beneficiază de gradaţii în raport cu vechimea în muncă legal stabilită, după cum urmează:
Jurisprudență (1)

- 3-5 ani, gradaţia I;

- 5-10 ani, gradaţia a II-a;

- 10-15 ani, gradaţia a III-a;

- 15-20 de ani, gradaţia a IV-a;

- 20-25 de ani, gradaţia a V-a;

- peste 25 de ani, gradaţia a VI-a.

(3) Persoanele reintegrate în rândul poliţiştilor beneficiază de numărul de gradaţii avut înainte de încetarea raporturilor de serviciu, dacă acesta este mai mare decât cel cuvenit, prin aplicarea prevederilor alin. (2), luându-se în calcul pentru acordarea gradaţiei următoare şi vechimea scursă de la acordarea ultimei gradaţii până la încetarea raporturilor de serviciu.

(4) Prevederile alin. (2) se aplică şi absolvenţilor instituţiilor de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, pentru vechimea în muncă avută până la data intrării în aceste instituţii.

(5) Fiecare gradaţie reprezintă 6% din salariul pentru funcţia îndeplinită, din salariul pentru gradul profesional deţinut, din salariul de merit şi din indemnizaţia de conducere.

Art. 10. - Jurisprudență (1)

(1) Poliţiştii care, potrivit prevederilor legale, îndeplinesc funcţii de conducere beneficiază lunar de o indemnizaţie de conducere reprezentând 10-50% din salariul pentru funcţia îndeplinită.

(2) Funcţiile pentru care se acordă indemnizaţia de conducere, mărimea concretă a procentului, precum şi normele de acordare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

(3) Indemnizaţia de conducere se acordă de la data numirii în funcţiile stabilite conform prevederilor alin. (2) şi încetează la data schimbării din funcţiile respective.
Jurisprudență (1)

Art. 11. - Jurisprudență (12)

Poliţiştii beneficiază de un spor pentru misiune permanentă de 25% din salariul pentru funcţia îndeplinită, din salariul pentru gradul profesional deţinut, din salariul de merit, din indemnizaţia de conducere şi gradaţii.

Art. 12. -

Elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea poliţiştilor beneficiază de drepturile băneşti prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 13. - Jurisprudență (2)

Statele de organizare se elaborează de Ministerul de Interne, conform structurilor organizatorice aprobate, şi cuprind funcţiile şi gradele profesionale corespunzătoare acestora, nivelul studiilor şi coeficienţii de ierarhizare.

SECŢIUNEA a 2-a
Indemnizaţii, sporuri, premii, prime şi alte drepturi băneşti ale poliţiştilor

Art. 14. -

(1) Poliţiştii, pentru titlurile de clasificare obţinute în specialitate, beneficiază de o indemnizaţie reprezentând 6-10% din salariul de bază.

(2) Cuantumul indemnizaţiei, specialităţile, condiţiile de acordare şi de retragere a titlurilor de clasificare, retrogradarea dintr-o clasă superioară în una inferioară se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 15. -

Poliţiştii care lucrează cu cifru au dreptul la o indemnizaţie de 15-20% din salariul de bază. Funcţiile cu drept de indemnizaţie şi mărimea concretă a procentului se stabilesc prin statele de organizare.

Art. 16. - Jurisprudență (6)

(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de poliţiştii încadraţi în funcţii de execuţie se vor plăti cu un spor din salariul de bază, astfel:
Modificări (1), Jurisprudență (1), Reviste (1)

a) 50% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare.
Jurisprudență (1)

Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca prestată potrivit alin. (1) poate fi compensată cu timp liber corespunzător, la cererea poliţistului, în condiţiile în care orele nu au fost plătite.
Jurisprudență (2)

(3) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă în scris de şeful ierarhic, fără a se depăşi 120 de ore anual, iar în cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite şi cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (3)

Art. 17. -

(1) Poliţiştii trimişi în interesul serviciului, în delegare sau detaşare, la aplicaţii, trageri, instrucţie în tabără sau în alte misiuni, în alte localităţi decât cele în care se află sediul unităţii din care fac parte, au dreptul la indemnizaţia de delegare sau de detaşare, precum şi la decontarea cheltuielilor de cazare, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile funcţionarilor publici.

(2) Elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, care se deplasează în interes de serviciu şi cărora nu li se pot asigura masa şi cazarea gratuit în unităţile din localitatea unde se execută misiunea, au dreptul la indemnizaţia de delegare şi la decontarea cheltuielilor de cazare, potrivit alin. (1).

(3) Reglementările privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, aprobată în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.

Art. 18. - Jurisprudență (1)

(1) Poliţiştii mutaţi sau transferaţi, în interes de serviciu, în unităţi sau subunităţi ale Ministerului de Interne, situate în altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul, individual sau împreună cu unitatea ori subunitatea, au dreptul la:

a) indemnizaţie de mutare egală cu salariul de bază cuvenit pentru funcţiile în care au fost numiţi la noua unitate sau subunitate;

b) indemnizaţie pentru fiecare membru de familie aflat în întreţinere, egală cu o pătrime din salariul de bază cuvenit în luna schimbării domiciliului membrilor de familie.

(2) Indemnizaţia de mutare prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă poliţiştilor, prin dispoziţie a organelor competente, la prezentarea în unitate sau subunitate, iar indemnizaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se acordă membrilor de familie numai după schimbarea domiciliului în localitatea în care au fost mutaţi poliţiştii.

(3) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă şi persoanelor nouîncadrate sau reintegrate în rândul poliţiştilor, dacă sunt încadrate în unităţi sau subunităţi situate în alte localităţi decât cele în care îşi au domiciliul. Indemnizaţia se calculează în raport cu salariul de bază stabilit pentru funcţiile în care sunt numite.

(4) La absolvirea instituţiilor de învăţământ elevii şi studenţii cărora li se acordă grade profesionale au dreptul, la prezentarea la unităţi, la o indemnizaţie de instalare egală cu salariul de bază stabilit pentru funcţiile în care au fost numiţi. În localităţi cu condiţii grele de cazare sau izolate, stabilite prin ordin al ministrului de interne, indemnizaţia este la nivelul a două salarii de bază.

(5) Poliţiştii care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior şi-au prezentat demisia înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea instituţiilor de învăţământ vor restitui indemnizaţia primită, proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de 3 ani.

Art. 19. -

(1) Poliţiştii care fac parte din personalul navigant de marină din unităţile şi subunităţile de nave, îmbarcat, precum şi scafandrii beneficiază şi de drepturile băneşti specifice, acordate potrivit legii acestor categorii de personal din Ministerul Apărării Naţionale.

(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi poliţiştii îmbarcaţi pe nave sau ambarcaţiuni în vederea îndeplinirii unor misiuni cu caracter permanent sau temporar, pe durata misiunii respective.

Art. 20. -

Pentru activitatea desfăşurată în unităţi situate în localităţi sau în zone izolate ori unde încadrarea personalului se face cu dificultate, poliţiştii beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază. Criteriile de stabilire a localităţilor şi a zonelor izolate, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 21. - Jurisprudență (3)

(1) Poliţiştii care execută, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor operative de protecţie a demnitarilor, a acţiunilor de gardare, protecţie şi control antiterorist, supraveghere operativă, a procedurilor speciale şi activităţilor de pază, supraveghere, escortare, reeducare, integrare şi asistenţă medicală pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate ori care au solicitat sau au dobândit o formă de protecţie în România, culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor, investigări, acţiuni şi intervenţie cu un grad ridicat de risc ori în condiţii de pericol deosebit beneficiază de un spor de până la 30% din salariul de bază.
Jurisprudență (6)

(2) Unităţile, categoriile de personal şi cuantumul sporului se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.
Jurisprudență (2)

Art. 22. - Jurisprudență (1)

(1) Poliţiştii care lucrează în condiţii de pericol determinate de experimentarea, analiza sau depozitarea muniţiilor, pulberilor, explozivilor şi substanţelor toxice speciale sau care execută operaţiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase de muncă, diferenţiat în funcţie de gradul de pericol, de timpul efectiv lucrat în aceste locuri, calculat la salariul de bază, astfel:

a) locuri de muncă sau operaţiuni deosebit de periculoase 37-50%;

b) locuri de muncă sau operaţiuni foarte periculoase - 16-30%;

c) locuri de muncă sau operaţiuni periculoase - până la 16%.

(2) Locurile de muncă sau operaţiunile periculoase, diferenţiate în funcţie de gradul de pericol pe care îl reprezintă, procentul corespunzător fiecărui loc de muncă sau operaţiune, precum şi normele de acordare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 23. - Jurisprudență (7)

Dispoziţiile legale prin care sunt stabilite sporuri pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată sau care se desfăşoară în condiţii deosebite de muncă, pentru condiţii grele de muncă, pentru activitatea desfăşurată în schimb de noapte, precum şi alte reglementări se aplică şi poliţiştilor care se află în situaţii similare, cu avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 24. - Jurisprudență (1)

(1) Lunar se constituie un fond de premiere în limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut la art. 1, cu încadrarea în fondurile aprobate anual în buget cu această destinaţie.

(2) Din fondul prevăzut la alin. (1) ministrul de interne şi conducătorii unităţilor pot acorda poliţiştilor premii pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.

(3) Metodologia de constituire a fondului şi criteriile de premiere şi acordare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 25. -

(1) Poliţiştii care, prin acţiuni deosebite, au determinat aducerea de venituri la bugetul de stat pot fi recompensaţi cu premii de până la 1% din cuantumul acestor venituri, dar nu mai mult decât venitul lor brut anual, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.

(2) Plata premiilor prevăzute la alin. (1) se face dintr-un fond de stimulente a cărui constituire şi utilizare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

se încarcă...