Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31.08.2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale
Puneri în aplicare (1)

Art. 1. -

În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) active fixe - active deţinute de către instituţiile publice în scopul utilizării lor pe termen lung. Activele fixe includ activele fixe corporale şi necorporale;

b) active fixe necorporale - active fixe fără substanţă fizică, care se utilizează pe o perioadă mai mare de un an;

c) active fixe corporale - active fixe care îndeplinesc cumulativ două condiţii: au valoarea de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului şi durata normală de utilizare mai mare de un an;

d) active fixe necorporale în curs - active fixe necorporale neterminate până la sfârşitul perioadei, evaluate la costul de achiziţie, respectiv la costul de producţie;

e) active fixe corporale în curs - active fixe corporale neterminate până la sfârşitul perioadei, evaluate la costul de achiziţie, respectiv la costul de producţie;

f) amenajări la terenuri - lucrări cum ar fi: racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, lucrările de acces, împrejmuirile şi altele asemenea;

g) diferenţe din reevaluare - plusul de valoare rezultat din reevaluarea activelor fixe corporale şi activelor fixe corporale în curs, care depăşeşte valoarea contabilă;

h) durată de viaţă utilă - perioada pe parcursul căreia se estimează că se va utiliza activul supus amortizării;

i) conservare - scoaterea temporară din funcţiune a activelor fixe corporale în situaţia în care nu pot fi utilizate în scopul pentru care au fost achiziţionate sau în alte scopuri şi care nu justifică efectuarea de cheltuieli de funcţionare;

j) reevaluare - operaţiunea de actualizare a valorii contabile a activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice;

k) valoare amortizabilă - valoarea contabilă a activului fix ce trebuie înregistrată în mod sistematic pe parcursul duratei de viaţă utile;

l) valoare contabilă - valoarea de înregistrare în contabilitate a activului fix la data intrării în instituţia publică.

Art. 2. -

(1) Instituţiile publice, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor şi de subordonare, vor inventaria şi vor reevalua activele fixe corporale şi activele fixe corporale în curs, aflate în patrimoniul lor la data de 30 septembrie 2003, astfel încât rezultatele reevaluării să fie cuprinse în bilanţul contabil întocmit la 31 decembrie 2003.

(2) Reevaluarea se efectuează pe baza coeficienţilor de actualizare valabili la data de 31 decembrie 2002, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.

(3) Bunurile din patrimoniul cultural naţional vor fi reevaluate de către evaluatori autorizaţi în condiţiile legii, până la data de 31 decembrie 2004, rezultatele reevaluării urmând a fi cuprinse în bilanţul contabil întocmit la 31 decembrie 2004.
Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

Art. 3. - Modificări (3)

Toate activele fixe corporale aflate în proprietatea publică şi care în prezent sunt înregistrate în evidenţa tehnic-operativă în unităţi naturale sau natural-convenţionale vor fi evaluate după metodologia stabilită de fiecare minister, autoritate a administraţiei publice centrale sau locale, după caz, şi înregistrate în contabilitate până la finele anului 2005.

Art. 4. -

Nu sunt supuse reevaluării:

a) activele fixe corporale care au intrat în patrimoniul instituţiilor publice în cursul anului 2003;

b) activele fixe corporale care la data de 30 septembrie 2003 au durata normală de utilizare expirată;

c) activele fixe corporale aflate în conservare, precum şi rezervele de mobilizare care sunt evidenţiate în contabilitate ca active fixe corporale;

d) activele fixe corporale pentru care au fost întocmite documentele, dar nu s-au obţinut aprobările legale de scoatere din funcţiune şi care nu au fost demontate, demolate sau dezmembrate;

e) activele fixe corporale care au fost reevaluate la data de 31 decembrie 1999 de către unităţile din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională;

f) activele fixe corporale care au fost reevaluate în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 27/1999.

Art. 5. -

În vederea reflectării valorii reale, precum şi a prezentării prin situaţiile financiare a unei imagini fidele asupra patrimoniului, activele fixe corporale şi necorporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice urmează să fie supuse amortizării în condiţiile prezentei ordonanţe începând cu data de 1 ianuarie 2004.

Art. 6. -

Activele fixe corporale şi necorporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, supuse amortizării, sunt destinate să deservească activitatea acestora pe o perioadă mai mare de un an şi se consumă treptat.

Art. 7. -

(1) Sunt considerate active fixe corporale obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizează ca atare şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului;
Referințe (1)

b) au o durată normală de utilizare mai mare de un an.

(2) Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur corp, lot ori set, la determinarea amortizării se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set.

(3) Pentru componentele care intră în structura unui activ corporal, a căror durată normală de utilizare diferă de cea a activului rezultat, amortizarea va fi determinată pentru fiecare componentă.

(4) Duratele normale de utilizare aprobate prin hotărâre a Guvernului se pot corecta, în sensul majorării sau reducerii acestora cu până la 20%, cu aprobarea ordonatorului de credite.

Art. 8. -

Sunt, de asemenea, considerate active fixe corporale supuse amortizării:

a) investiţiile efectuate la activele fixe corporale luate cu chirie;

b) capacităţile puse în funcţiune parţial, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca active fixe corporale. Acestea se cuprind în grupele în care urmează a se înregistra, la valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;

c) investiţiile efectuate la activele fixe corporale în scopul îmbunătăţirii parametrilor tehnici iniţiali şi care conduc la majorarea valorii acestora;

d) amenajările la terenuri.

Art. 9. -

Activele fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, care nu se supun amortizării, sunt următoarele:

a) bunurile care aparţin domeniului public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale potrivit legii, inclusiv investiţiile efectuate la acestea;

b) activele fixe corporale din patrimoniul serviciilor publice de interes local care desfăşoară activităţi de natură economică, a căror uzură fizică şi morală se recuperează prin tarif sau preţ, potrivit legii;

c) activele fixe corporale aflate în conservare, precum şi rezervele de mobilizare care sunt evidenţiate în contabilitate ca active fixe corporale;

d) lacurile, bălţile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investiţii;

e) terenurile;

f) bunurile din patrimoniul cultural naţional;

g) bunurile utilizate în baza unui contract de închiriere;

h) bunurile de natura armamentului şi tehnicii de luptă.

Art. 10. -

Nu sunt considerate active fixe corporale:

a) motoarele, aparatele şi alte subansambluri ale activelor fixe corporale, procurate în scopul înlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparaţiilor de orice fel, care nu modifică parametrii tehnici iniţiali ai activului fix corporal;

b) sculele, instrumentele şi dispozitivele speciale, indiferent de valoarea şi de durata lor normală de utilizare;

c) construcţiile şi instalaţiile provizorii;

d) animalele care nu au îndeplinit condiţiile pentru a fi trecute la animale adulte, animalele de îngrăşat, coloniile de albine, păsările, cu excepţia celor pentru reproducere;

e) pădurile;

f) prototipurile, atâta timp cât servesc ca model la executarea producţiei de serie, inclusiv seria zero, sau care sunt supuse încercărilor în vederea omologării la producător;

g) echipamentul de protecţie şi de lucru, îmbrăcămintea specială, precum şi accesoriile de pat, indiferent de valoarea şi de durata lor de utilizare.

Art. 11. -

Activele fixe necorporale cuprind:

a) cheltuielile de dezvoltare care au ca scop aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoştinţe în scopul realizării de produse sau servicii noi sau care sunt îmbunătăţite substanţial, înaintea stabilirii producţiei de serie sau utilizării;

b) brevetele, certificatele de înregistrare, mărcile, alte titluri de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală, licenţele şi alte valori similare;

c) alte active fixe necorporale, inclusiv programe informatice create de instituţii sau achiziţionate de la terţi;

d) înregistrări ale reprezentaţiilor teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrări muzicale, evenimente sportive, lucrări literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi.

Art. 12. -

Prin valoarea de intrare a activelor fixe corporale şi necorporale se înţelege:

a) valoarea reevaluată în conformitate cu prevederile legale;

b) costul de achiziţie pentru activele fixe corporale şi necorporale procurate cu titlu oneros;

c) costul de producţie pentru activele fixe corporale şi necorporale construite sau produse de instituţiile publice;

d) valoarea justă pentru activele fixe corporale şi necorporale dobândite cu titlu gratuit, estimată la înscrierea lor în activ pe baza raportului întocmit de specialişti şi cu aprobarea ordonatorului de credite.

Art. 13. -

Prin valoarea de intrare a terenurilor se înţelege:

a) valoarea reevaluată în conformitate cu prevederile legale;

b) costul de achiziţie pentru terenurile procurate cu titlu oneros;

c) valoarea justă pentru terenurile dobândite cu titlu gratuit, estimată la înscrierea lor în activ pe baza raportului întocmit de specialişti şi cu aprobarea ordonatorului de credite.

Art. 14. -

Instituţiile publice au obligaţia să evidenţieze în contabilitate diferenţele din reevaluare, amortizarea activelor fixe corporale şi necorporale, precum şi sumele rezultate din valorificarea activelor fixe corporale scoase din funcţiune.

CAPITOLUL II Regimul de amortizare şi calcularea amortizării
Puneri în aplicare (2)

Art. 15. -

(1) Instituţiile publice amortizează activele fixe corporale şi necorporale utilizând metoda amortizării liniare.

(2) Amortizarea liniară constă în includerea uniformă în cheltuielile instituţiilor publice a unor sume fixe, stabilite proporţional cu numărul de ani ai duratei normale de utilizare a activului fix.

(3) Amortizarea liniară se calculează prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe.

(4) Cota de amortizare se determină ca raport procentual între 100 şi durata normală de utilizare din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.

Art. 16. -

(1) Amortizarea activelor fixe corporale şi necorporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcţiune, până la recuperarea integrală a valorii de intrare, conform duratelor normale de utilizare.

(2) Amortizarea activelor fixe corporale date în concesiune sau cu chirie se calculează de către instituţiile publice care le au în patrimoniu.

(3) Amortizarea investiţiilor la activele fixe corporale închiriate se recuperează de către instituţiile publice care au efectuat investiţiile, pe perioada contractului sau pe durata normală de utilizare rămasă, după caz.

Art. 17. -

Cheltuielile de dezvoltare se amortizează într-o perioadă de cel mult 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite.

Art. 18. -

Brevetele, certificatele de înregistrare, mărcile, alte titluri de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală, licenţele şi alte valori similare achiziţionate sau dobândite pe alte căi se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către instituţiile publice care le deţin.

se încarcă...