Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 19/2003 privind obligativitatea utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03.03.2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. III.13 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Modificări (1)

În contextul implementării societăţii informaţionale, dispoziţiile prezentei ordonanţe constituie cadrul general pentru pregătirea implementării sistemului electronic de colectare a datelor statistice, stabilirea instituţiilor responsabile şi a atribuţiilor acestora în acest domeniu.

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Principiile care stau la baza colectării de date statistice sunt:

a) autonomia;

b) confidenţialitatea;

c) transparenţa;

d) relevanţa;

e) proporţionalitatea;

f) deontologia statistică şi raportul cost/eficienţă.

(2) Principiile prevăzute la alin. (1) se aplică şi în cazul utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

În înţelesul prezentei ordonanţe, prin următoarele expresii se înţelege:

a) sistemul electronic de colectare a datelor statistice - acel sistem informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet la o adresă specificată, operat în scopul colectării de date statistice prin procedura on-line, sistem denumit în continuare sistem electronic;

b) procedura on-line - utilizarea în acces direct prin Internet a chestionarelor statistice electronice, în scopul completării datelor statistice solicitate de către Institutul Naţional de Statistică.

Art. 4. - Modificări (1)

Instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi alte categorii de instituţii publice (învăţământ, sănătate, cultură), denumite în continuare instituţii raportoare, sunt obligate să răspundă chestionarelor statistice prin utilizarea sistemului electronic.

Art. 5. -

Pregătirea şi implementarea sistemului electronic se vor face prin cooperarea, în principal, a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Institutului Naţional de Statistică.

Art. 6. -

(1) Lista cercetărilor statistice incluse în sistemul electronic, precum şi normele de utilizare a sistemului electronic se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) Introducerea şi extinderea utilizării sistemului electronic de către unităţile raportoare se vor face etapizat pe categorii de instituţii publice. Lista categoriilor de instituţii publice obligate să răspundă prin intermediul sistemului electronic va fi inclusă în normele de utilizare, care vor fi actualizate anual.

CAPITOLUL II Procedura de colectare a datelor statistice,
atribuţii şi dispoziţii procedurale

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Pregătirea, implementarea şi exploatarea sistemului electronic se vor face în două etape:

a) etapa de implementare, cu termen de finalizare 30 iunie 2004;

b) etapa de exploatare, începând cu 1 iulie 2004.

(2) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei are următoarele atribuţii:

a) asigurarea, realizarea şi dezvoltarea sistemului electronic până la finalizarea etapei de implementare;

b) prin Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, operarea sistemului electronic în etapa de implementare;

c) la finalul etapei de implementare, transferarea integrală a sistemului electronic în atribuţiile Institutului Naţional de Statistică.

(3) Institutul Naţional de Statistică are următoarele atribuţii:

a) în etapa de implementare, gestionarea colectării datelor statistice;

b) la finalul etapei de implementare, preluarea integrală a sistemului electronic;

c) în etapa de exploatare, operarea sistemului electronic şi gestionarea colectării datelor statistice.

Art. 8. -

Instituţiile raportoare din categoriile stabilite prin normele de utilizare a sistemului electronic au obligaţia de a realiza orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, prevăzute în procesul de colectare a datelor statistice, exclusiv prin intermediul acestui sistem.

CAPITOLUL III Contravenţii şi sancţiuni

Art. 9. -

(1) Nerespectarea prevederilor art. 4, prin încălcarea de către instituţiile raportoare a obligaţiei de a răspunde chestionarelor statistice prin utilizarea sistemului electronic, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
Modificări (1)

(2) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul serviciilor de statistică oficială anume împuternicit pentru aceasta.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 10. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Institutul Naţional de Statistică vor elabora lista cercetărilor statistice incluse în sistemul electronic în anul 2003, precum şi normele de utilizare a sistemului electronic şi le vor supune spre aprobare Guvernului.

Art. 11. -

În baza experienţei de exploatare a sistemului electronic, Institutul Naţional de Statistică va stabili programul de dezvoltare a sistemului electronic pentru includerea altor categorii de unităţi raportoare, altele decât instituţiile publice.

Art. 12. -

Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
Dan Nica
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 19.

se încarcă...