Back

Parlamentul României

Legea Corpului Agronomic din România nr. 459/2003

În vigoare de la 25.12.2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Se constituie Corpul Agronomic din România, organizaţie autonomă, cu personalitate juridică, reprezentând interesele profesiunilor din agricultură şi care asigură dezvoltarea şi păstrarea prestigiului acestor profesiuni în cadrul vieţii sociale, veghează la respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce le revin, desfăşoară activităţi de interes general pentru membrii săi, în scopul promovării şi dezvoltării agriculturii moderne.

(2) În scopul dobândirii personalităţii juridice, membrii Corpului Agronomic din România încheie actul constitutiv şi statutul, în vederea înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială urmează să aibă sediul.

Art. 2. -

(1) Corpul Agronomic din România este alcătuit din absolvenţii de învăţământ superior, postliceal şi mediu din specialităţile agricultură, horticultură, zootehnie, îmbunătăţiri funciare şi mecanizarea agriculturii, cadastru funciar, inginerie economică în agricultură sau din alte specialităţi, care lucrează în domeniul agriculturii.

(2) Cetăţenii străini pot fi admişi în Corpul Agronomic din România potrivit prevederilor art. 8.

Art. 3. -

Corpul Agronomic din România are următoarele atribuţii principale:

a) organizează pregătirea, perfecţionarea şi specializarea membrilor săi, corespunzător nivelului european şi cerinţelor economiei ţării;

b) sprijină libera iniţiativă a membrilor săi, în vederea organizării activităţilor de consultanţă, a cursurilor manageriale şi a altor iniţiative specifice domeniilor de activitate agricolă;

c) sprijină cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică în agricultură;

d) organizează centre de studii, centre de pregătire profesională, perfecţionare şi de documentare tehnică, biblioteci, muzee şi expoziţii, în sprijinul consultanţei agricole, în interesul răspândirii cunoştinţelor agricole, în beneficiul producătorilor agricoli;

e) editează Buletinul Corpului Agronomic din România, publicaţii şi lucrări de interes pentru specialişti şi întreprinzători din agricultură;

f) organizează aniversarea evenimentelor deosebite din agricultura României şi omagierea unor mari personalităţi.

Art. 4. -

(1) Membrii Corpului Agronomic din România activează în instituţii cu caracter agricol, la nivel central şi în teritoriu, în instituţii şi servicii de utilitate publică, în unităţi de învăţământ, cercetare şi consultanţă agricolă, în societăţi agricole, precum şi în alte domenii care au tangenţă cu agricultura.

(2) Membrii Corpului Agronomic din România pot să conducă serviciile şi instituţiile cu caracter agricol, să profeseze în învăţământul agricol, să execute expertizele agricole, să proiecteze, să organizeze şi să conducă exploataţiile agricole de orice fel.

CAPITOLUL II Drepturi şi obligaţii

Art. 5. -

Membrii Corpului Agronomic din România au următoarele drepturi:

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Corpului Agronomic din România;

b) să participe la şedinţele organizate de Corpul Agronomic din România, să propună măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii, adoptarea de programe de activitate, revocarea reprezentanţilor atunci când aceştia nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate;

c) să beneficieze de grade profesionale în Corpul Agronomic din România, care se iau în considerare la ocuparea prin concurs a anumitor funcţii; gradul în Corpul Agronomic din România constituie un drept câştigat; la concursul pentru obţinerea gradelor în cadrul Corpului Agronomic din România pot fi luate în considerare recomandările cu caracter profesional, eliberate de societăţile sau asociaţiile profesionale membrilor săi, printre care: Societatea Inginerilor Agronomi din România, Societatea Română de Zootehnie, Societatea Română a Horticultorilor, Societatea Inginerilor Mecanici Agricoli şi altele asemenea;

d) să solicite organelor de resort ale Corpului Agronomic din România sprijin în apărarea drepturilor profesionale atunci când ele sunt încălcate de autorităţile statului sau de conducerile unităţilor cu personalitate juridică în care activează;

e) să beneficieze de stimulente pentru activităţi agricole cu caracter productiv;

f) să beneficieze de sporuri băneşti de izolare şi condiţii grele de muncă, precum şi de alte drepturi, potrivit legii; membrii care ocupă prin concurs posturi în administraţia centrală ori locală, în servicii externe, în institute şi staţiuni de cercetare agricolă, în învăţământul de toate gradele se bucură de stabilitate şi nu pot fi îndepărtaţi pe criterii politice, etnice, religioase sau de sex, ci numai pentru abateri disciplinare sau incompetenţă;

g) să îşi păstreze drepturile câştigate în ceea ce priveşte gradul şi vechimea gradului în Corpul Agronomic din România; în cazul desfiinţării prin lege a serviciilor sau instituţiilor la care sunt angajaţi;

h) să poată beneficia, din partea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi a altor instituţii, de stagii de perfecţionare şi burse de studiu, pe bază de concurs;

i) să poată înfiinţa cabinete individuale sau asociate.

Art. 6. -

Membrii Corpului Agronomic din România au următoarele obligaţii:

a) să respecte statutul, regulamentul şi hotărârile Corpului Agronomic din România;

b) să acţioneze pentru valorificarea şi conservarea fondului funciar şi pentru protecţia şi ameliorarea mediului înconjurător;

c) să sprijine organizarea de exploataţii agricole durabile şi să acţioneze pentru promovarea tehnologiilor moderne şi eficiente;

d) să sprijine producătorii agricoli şi orice iniţiativă având ca scop dezvoltarea durabilă a spaţiului rural;

e) să-şi perfecţioneze pregătirea profesională şi să desfăşoare activitate în domeniul consultanţei de specialitate agricolă;

f) să respecte şi să aplice în orice împrejurare regulile de disciplină şi colegialitate, potrivit normelor deontologice profesionale;

g) să achite cotizaţia stabilită de Consiliul de conducere al Corpului Agronomic din România.

Art. 7. -

(1) Personalul agronomic cu rezultate excepţionale în activitatea profesională poate primi distincţii, premii şi acte de mulţumire.

(2) Distincţiile sunt: Meritul Agricol clasele I, a II-a şi a III-a.

(3) Distincţiile şi premiile se acordă anual, în cadrul manifestărilor Zilei Agricultorului.

CAPITOLUL III Admiterea şi gradele profesionale în Corpul Agronomic din România

Art. 8. -

Sunt admise, la cerere, în Corpul Agronomic din România, persoanele prevăzute la art. 2 care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) posedă diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior, a unei şcoli postliceale sau a unui liceu de specialitate, luându-se în considerare şi diplomele obţinute la instituţii similare din străinătate recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

b) nu au condamnări definitive şi irevocabile;

c) lucrează în agricultură sau în domenii conexe, conform prevederilor art. 4 alin. (1).

Art. 9. -

Membrii Corpului Agronomic din România beneficiază de următoarele grade profesionale:

a) subinginer, clasele a II-a şi I;

b) inginer stagiar;

c) inginer, clasele a II-a şi I;

d) inspector;

e) inspector general, clasele a II-a şi I;

f) consilier, clasele a II-a şi I.

Art. 10. -

Absolvenţii învăţământului superior sub formă de colegii pot beneficia în Corpul Agronomic din România numai de gradele de inginer stagiar şi inginer clasele a II-a şi I.

Art. 11. -

Pentru secţiunea "tehnicieni" se instituie următoarele grade profesionale:

a) referent, clasele a II-a şi I;

b) tehnician stagiar;

c) tehnician, clasele a II-a şi I.

Art. 12. -

Gradele profesionale în Corpul Agronomic din România sunt specifice, fiind altele decât cele conferite de funcţiile deţinute de membrii Corpului Agronomic din România în instituţiile publice.

Art. 13. -

Gradele profesionale superioare, începând cu cel de inspector, vor reprezenta cel mult 25% din efectivul Corpului Agronomic din România, iar gradele de consilier clasele a II-a şi I, cel mult 10%.

Art. 14. -

Participarea la examenele de grad profesional în Corpul Agronomic din România se face la cerere.

Art. 15. -

Membrii Corpului Agronomic din România care funcţionează în învăţământul de toate gradele sau în cercetarea ştiinţifică îşi păstrează toate drepturile reglementate de legislaţia în vigoare în domeniul învăţământului şi al cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice, bucurându-se în acelaşi timp de toate drepturile prevăzute în prezenta lege.

CAPITOLUL IV Organizare şi funcţionare

Art. 16. -

Organele de conducere ale Corpului Agronomic din România sunt:

a) adunarea generală;

b) consiliul de conducere;

c) biroul executiv;

d) colegiul de etică profesională;

e) comisia de cenzori.

Art. 17. -

(1) Adunarea generală este forumul de decizie al Corpului Agronomic din România şi se constituie din reprezentanţii filialelor teritoriale, în condiţiile stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare.

(2) Adunarea generală se întruneşte în sesiune ordinară o dată pe an şi în sesiuni extraordinare ori de câte ori este nevoie.

(3) Regulile privind organizarea şi funcţionarea adunării generale se stabilesc prin statut.

(4) Organele de conducere ale Corpului Agronomic din România se aleg de adunarea generală pe o perioadă de 4 ani.

Art. 18. -

(1) Consiliul de conducere al Corpului Agronomic din România este format din preşedinţii filialelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi dintr-un număr de membri, stabiliţi prin statut.

(2) Consiliul de conducere al Corpului Agronomic din România alege dintre membrii săi un preşedinte şi 3-5 vicepreşedinţi.

(3) Preşedintele Consiliului de conducere al Corpului Agronomic din România face parte de drept din Colegiul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.

Art. 19. -

Biroul executiv al Corpului Agronomic din România este alcătuit din 9 membri titulari.

Art. 20. -

Secretariatul tehnic permanent funcţionează pe lângă Biroul executiv al Corpului Agronomic din România.

Art. 21. -

(1) Consiliul de conducere al Corpului Agronomic din România lucrează cu cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi, iar hotărârile se iau cu majoritate simplă.

(2) Biroul executiv al Corpului Agronomic din România avizează cererile de admitere şi organizează examenele de promovare în Corpul Agronomic din România.

Art. 22. -

(1) Colegiul de etică profesională este unicul organ de autoritate morală învestit să analizeze abaterile de etică şi conduită profesională ale tuturor membrilor Corpului Agronomic din România şi să hotărască asupra faptelor acestora, neconforme cu deontologia profesională.

(2) Colegiul de etică profesională este alcătuit din 5 membri titulari şi 5 membri supleanţi, aleşi de adunarea generală a consiliului de conducere al Corpului Agronomic din România, pentru perioade de câte 4 ani.

se încarcă...