Back

Parlamentul României

Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23.06.2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Jurisprudență (1)

(1) Prezenta lege reglementează Statutul Corpului diplomatic şi consular al României.

(2) Membrii Corpului diplomatic şi consular sunt, de regulă, diplomaţi de carieră şi au un statut socioprofesional specific, conferit de atribuţiile şi răspunderile ce le revin pentru înfăptuirea politicii externe a României, conform prevederilor prezentei legi.

Art. 2. -

(1) Au calitatea de membri ai Corpului diplomatic şi consular al României:
Jurisprudență (1)

a) ministrul afacerilor externe;

b) secretarii de stat şi subsecretarii de stat din Ministerul Afacerilor Externe;

c) secretarul general şi secretarul general adjunct din Ministerul Afacerilor Externe;

d) personalul diplomatic şi consular care îşi desfăşoară activitatea în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la ambasadele, misiunile permanente pe lângă organizaţiile internaţionale şi oficiile consulare ale României, inclusiv persoanele provenind de la Departamentul de Comerţ Exterior şi de la alte ministere şi instituţii, pe perioada trimiterii lor în misiune în străinătate cu grade diplomatice sau consulare.

(2) Ministrul afacerilor externe, secretarii de stat, subsecretarii de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct fac parte de drept din Corpul diplomatic şi consular al României, pe durata exercitării funcţiei.

Art. 3. -

(1) Statutul Corpului diplomatic şi consular al României se completează cu prevederile cuprinse în legislaţia muncii şi în Statutul funcţionarilor publici, dacă prin prezentul statut nu se stabileşte altfel.

(2) Pe perioada cât se află în misiune în străinătate, membrilor Corpului diplomatic şi consular li se aplică şi prevederile tratatelor la care România este parte, precum şi alte reguli care decurg din normele dreptului internaţional.

CAPITOLUL II Gradele şi funcţiile diplomatice sau consulare.
Modul de acordare, echivalare şi păstrare a acestora

SECŢIUNEA 1 Gradele diplomatice sau consulare

Art. 4. -

Membrii Corpului diplomatic şi consular al României pot dobândi următoarele grade:

a) gradele diplomatice:
Jurisprudență (1)

- ambasador;

- ministru plenipotenţiar;

- ministru-consilier;

- consilier diplomatic;

- secretar I;

- secretar II;

- secretar III;

- ataşat diplomatic;

b) gradele consulare:

- consul general;

- consul;

- viceconsul;

- agent consular.

Art. 5. -

Membrii Corpului diplomatic şi consular al României ocupă, în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi la misiunile diplomatice şi oficiile consulare, funcţii diplomatice şi consulare echivalente gradelor diplomatice sau consulare pe care le deţin.

SECŢIUNEA a 2-a Modul de acordare, echivalare şi păstrare
a gradelor diplomatice sau a celor consulare

Art. 6. -

(1) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe funcţionează Comisia pentru acordarea gradelor diplomatice şi consulare. Comisia propune acordarea gradelor diplomatice sau consulare la admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României şi pentru promovarea în grad diplomatic sau consular.
Jurisprudență (2)

(2) Organizarea şi funcţionarea comisiei prevăzute la alin. (1), inclusiv criteriile privind selecţionarea pentru admiterea la Academia Diplomatică, pentru promovarea în grade diplomatice şi consulare şi la alte concursuri pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României, se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(3) Acordarea gradelor diplomatice şi consulare se face prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu excepţia gradului diplomatic de ambasador, în limita numărului maxim de funcţii diplomatice şi consulare aprobate.
Jurisprudență (2)

Art. 7. -

Gradul diplomatic de ataşat sau gradul consular de agent consular se acordă candidaţilor care au promovat concursul de admitere în Corpul diplomatic şi consular al României.

Art. 8. -

Organizarea şi funcţionarea Academiei Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 9. -

(1) Promovarea în grad diplomatic sau consular se face pe baza îndeplinirii condiţiilor de stagiu prevăzute la art. 13, a evaluării activităţii desfăşurate şi a calificărilor obţinute la Academia Diplomatică sau la alte instituţii de formare profesională, din ţară sau din străinătate.

(2) Cu ocazia Zilei Diplomaţiei Române, ministrul afacerilor externe, prin derogare de la prevederile alin. (1), poate promova în grad diplomatic sau consular, membri ai Corpului diplomatic şi consular al României cu rezultate deosebite în activitate, cu îndeplinirea a jumătate din condiţiile de stagiu, aşa cum sunt prevăzute la art. 13.

Art. 10. -

Gradul diplomatic de ambasador se acordă prin decret, de către Preşedintele României, la propunerea ministrului afacerilor externe.

Art. 11. -

Celelalte grade diplomatice sau consulare se acordă prin ordin al ministrului afacerilor externe, la propunerea Comisiei pentru acordarea gradelor diplomatice şi consulare.

Art. 12. -

Ministerul Afacerilor Externe este singura instituţie care acordă grade diplomatice şi consulare, cu excepţia gradului de ambasador.

Art. 13. -

Stagiul pentru promovarea în grad diplomatic sau consular este:

a) pentru gradele diplomatice:

- 2 ani, de la ataşat diplomatic la secretar III;

- 3 ani, de la secretar III la secretar II;

- 4 ani, de la secretar II la secretar I;

- 3 ani, de la secretar I la consilier diplomatic;

- 4 ani, de la consilier diplomatic la ministru-consilier;

- 2 ani, de la ministru-consilier la ministru plenipotenţiar;

b) pentru gradele consulare:

- 4 ani, de la agent consular la viceconsul;

- 4 ani, de la viceconsul la consul;

- 4 ani, de la consul la consul general.

Art. 14. -

(1) Persoanelor admise prin concurs în Corpul diplomatic şi consular al României, precum şi absolvenţilor Academiei Diplomatice li se acordă grade diplomatice sau consulare în funcţie de vechimea avută în domenii de activitate apropiate de cele ale Ministerului Afacerilor Externe, echivalentă cu stagiile pentru gradele diplomatice sau consulare.
Jurisprudență (2)

(2) Domeniile de activitate apropiate de cele ale Ministerului Afacerilor Externe se stabilesc, prin ordin al ministrului afacerilor externe, la propunerea Comisiei pentru acordarea gradelor diplomatice sau consulare.

Art. 15. -

(1) Trecerea de la un grad consular la unul diplomatic se face cu respectarea următoarei echivalenţe a gradelor:

a) consul general - consilier diplomatic, ministru-consilier;

b) consul - secretar I;

c) viceconsul - secretar III, secretar II;

d) agent consular - ataşat diplomatic.

(2) Echivalarea gradelor diplomatice cu cele consulare se aprobă de ministrul afacerilor externe, la propunerea Comisiei pentru acordarea gradelor diplomatice şi consulare, cu acordul persoanei în cauză.

Art. 16. -

Gradul diplomatic sau consular deţinut se păstrează cu titlu onorific.

CAPITOLUL III Admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României

SECŢIUNEA 1 Condiţii

Art. 17. -

(1) Calitatea de membru al Corpului diplomatic şi consular al României poate fi dobândită de persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
Jurisprudență (3)

a) are dreptul să ocupe o funcţie publică, conform prevederilor Constituţiei şi legilor în vigoare;

b) se bucură de toate drepturile politice şi civile prevăzute în Constituţie şi în legile în vigoare;

c) nu face parte din partide politice;

d) a urmat studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

e) cunoaşte cel puţin o limbă străină;

f) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de act medical de specialitate, emis de centrul medical care deserveşte Ministerul Afacerilor Externe;

g) a absolvit Academia Diplomatică sau a promovat concursul de admitere în Corpul diplomatic şi consular al României, organizat potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Ministerul Afacerilor Externe;
Jurisprudență (1)

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c) şi g) persoanele care urmează a fi numite în funcţiile de ministru, secretar de stat sau subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) lit. g) persoanele provenind din alte ministere şi instituţii centrale, trimise în misiune temporară în străinătate cu funcţii echivalente gradelor diplomatice şi consulare.

Art. 18. - Puneri în aplicare (1)

Concursurile de admitere în Corpul diplomatic şi consular al României se organizează pentru funcţiile diplomatice sau consulare vacante, pe baza regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, aprobat prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Art. 19. -

Pentru numirea în funcţia de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, ministrul afacerilor externe propune, de regulă, diplomaţi de carieră care, la încheierea misiunii, nu depăşesc vârsta legală de pensionare. În mod excepţional pot fi propuse pentru numire în această funcţie personalităţi ale vieţii publice care îndeplinesc condiţiile pentru admiterea în rândul membrilor Corpului diplomatic şi consular al României.

Art. 20. -

Ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar este reprezentantul unic al României în ţara în care a fost acreditat şi îl reprezintă pe Preşedintele României pe lângă şeful statului acreditar.

se încarcă...