Back

Parlamentul României

Legea nr. 305/2003 privind organizarea pieţei plantelor ornamentale şi a produselor din floricultură pe principiile comunitare de piaţă

În vigoare de la 24.07.2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează cadrul de organizare a pieţei plantelor ornamentale şi a produselor din floricultură.

Art. 2. -

Prin măsuri de organizare a producerii şi a comercializării produselor prevăzute la art. 1 se încurajează iniţiativele organizaţiilor profesionale şi interprofesionale din domeniu pentru îmbunătăţirea calităţii, a dezvoltării şi utilizării lor.

Art. 3. -

În sensul prezentei legi, autoritatea competentă a statului este Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.

Art. 4. -

(1) Pentru produsele prevăzute la art. 1 se stabilesc standarde de calitate, calibrare şi condiţionare, prin care acestea se clasifică pe categorii de calitate, ambalare, prezentare şi marcare.

(2) Standardele de calitate, calibrare şi condiţionare şi regulile generale de aplicare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Produsele prevăzute la art. 1 pot fi comercializate dacă sunt conforme cu standardele de calitate, calibrare şi condiţionare.

Art. 5. -

(1) Produsele prevăzute la art. 1 pentru care sunt determinate şi stabilite standardele de calitate, calibrare şi condiţionare sunt supuse controlului, în vederea conformităţii cu acestea.

(2) Ofertele de vânzare a produselor prevăzute la art. 1, publicate prin anunţuri şi cataloage, trebuie să prezinte informaţii despre preţ şi modul de producere şi calibrare.

Art. 6. -

(1) În vederea examinării problemelor legate de funcţionarea pieţei produselor din domeniul floriculturii şi al plantelor ornamentale şi pentru elaborarea deciziilor privind măsurile de adaptare a ofertei la cerere, se înfiinţează Consiliul tehnic al pieţei produselor din floricultură şi a plantelor ornamentale, format din 11 membri, reprezentanţi ai autorităţii competente a statului, ai asociaţiilor producătorilor şi institutelor de cercetare, cadre didactice ale universităţilor de profil.

(2) Reprezentantul autorităţii competente a statului este şeful compartimentului pe produs; asociaţiile profesionale vor fi reprezentate de 6 membri, cercetarea va fi reprezentată de 2 membri, iar învăţământul superior de 2 membri.

(3) Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, în termen de 40 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se reglementează constituirea şi funcţionarea Consiliului tehnic al pieţei produselor din floricultură şi a plantelor ornamentale, pe baza propunerilor asociaţiilor producătorilor, institutelor de cercetare şi universităţilor de profil.

(4) Secretariatul Consiliului tehnic al pieţei produselor din floricultură şi a plantelor ornamentale este asigurat de şeful compartimentului pe produs din cadrul autorităţii competente a statului sau de reprezentantul institutului de cercetare de profil.

(5) Pentru desfăşurarea activităţii Consiliul tehnic al pieţei produselor din floricultură şi a plantelor ornamentale adoptă un regulament propriu de organizare şi funcţionare, care va stabili şi sursele de finanţare.

Art. 7. -

(1) Preşedintele Consiliului tehnic al pieţei produselor din floricultură şi a plantelor ornamentale este ales prin votul majorităţii membrilor săi.

(2) Consiliul tehnic al pieţei produselor din floricultură şi a plantelor ornamentale se convoacă lunar în şedinţe ordinare pentru analiza pieţei, iar pentru rezolvarea problemelor cu caracter urgent se întruneşte în şedinţe cu caracter extraordinar, ori de câte ori este nevoie.

(3) Consiliul tehnic al pieţei produselor din floricultură şi a plantelor ornamentale adoptă decizii, care constituie recomandări pentru Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.

Art. 8. -

(1) Consiliul tehnic al pieţei produselor din floricultură şi a plantelor ornamentale analizează situaţia pieţei produselor prevăzute la art. 1, pe baza studiilor privind cererea şi oferta pieţei produselor, potenţialul şi resursele interne, şi propune măsuri speciale, în scopul stabilizării pieţei şi al creşterii consumurilor de plante ornamentale şi flori, pe care le supune aprobării Guvernului.

(2) Deciziile asupra problemelor ce urmează a fi rezolvate se stabilesc prin votul majorităţii membrilor Consiliului tehnic al pieţei produselor din floricultură şi a plantelor ornamentale.

(3) Autoritatea competentă a statului prezintă spre dezbatere Consiliului tehnic al pieţei produselor din floricultură şi a plantelor ornamentale măsuri referitoare la piaţa produselor din floricultură şi a plantelor ornamentale.

Art. 9. -

Măsurile speciale pentru plantele ornamentale şi produsele din floricultură se referă la stabilirea unor noi acorduri în comerţul cu alte ţări, în scopul promovării exportului şi al creării condiţiilor pentru dezvoltarea unui mediu concurenţial normal pe piaţa internă.

Art. 10. -

(1) Programele prevăzute în acest domeniu vizează următoarele activităţi şi proiecte:

a) organizarea de campanii publicitare generice la radio, televiziune, în presa scrisă sau prin afişe;

b) organizarea de acţiuni de informare la locul vânzării;

c) organizarea şi participarea la târguri şi la alte manifestaţii;

d) organizarea de campanii de relaţii cu publicul, în vederea cunoaşterii opiniei publicului larg.

(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se realizează prin proiecte de către organizaţiile profesionale şi interprofesionale şi de societăţile comerciale operatoare de proiecte, care au ca scop avertizarea şi informarea publică asupra organizării şi a desfăşurării manifestărilor comerciale, târgurilor şi expoziţiilor, dar fără a favoriza anumite mărci sau produse.

(3) Programele pot fi însoţite de următoarele acţiuni complementare:

a) realizarea studiilor de piaţă şi a testelor de consum;

b) transmiterea rezultatelor cercetării în domeniul comercializării către toţi operatorii pieţei produselor;

c) dezvoltarea unor sisteme noi de ambalare şi prezentare a produselor.

Art. 11. -

Anual, conform procedurii prevăzute la art. 8 alin. (2), Consiliul tehnic al pieţei produselor din floricultură şi a plantelor ornamentale propune autorităţii competente a statului acţiunile şi proiectele ce pot fi realizate şi cuantumul sumelor necesare pentru finanţarea acestora.

Art. 12. -

Programele prevăzute la art. 10 sunt prezentate de grupuri reprezentative de producători, organizaţii profesionale şi interprofesionale, care sunt asociate operatorilor de proiecte din domeniile de activitate privind plantele ornamentale şi produsele din floricultură.

Art. 13. -

(1) Compartimentul pe produs pentru floricultură şi plante ornamentale din cadrul autorităţii competente a statului întocmeşte lista programelor de proiecte şi acţiuni, prezentate de diferitele organizaţii profesionale şi interprofesionale, şi lista organizaţiilor profesionale şi interprofesionale recunoscute, a agenţilor economici care au ca obiect de activitate producerea şi/sau comercializarea produselor prevăzute la art. 1, precum şi a operatorilor de proiecte acreditaţi.

(2) Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului se stabilesc criteriile de recunoaştere a organizaţiilor profesionale şi interprofesionale şi de acreditare a operatorilor de proiecte de către autoritatea competentă a statului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Comercianţii de plante ornamentale şi produse din floricultură îşi pot desfăşura activitatea numai dacă posedă autorizaţie de funcţionare şi sunt acreditaţi, în condiţiile legii.

Art. 14. -

Organismele competente, desemnate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, încheie contracte anuale cu câştigătorii proiectelor, în termen de 30 de zile de la data stabilirii listei cu acţiunile care vor fi realizate.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Bucureşti, 8 iulie 2003.

Nr. 305.

se încarcă...