Back

Parlamentul României

Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28.04.2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale
Puneri în aplicare (1)

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Prevederile prezentei legi reglementează transporturile publice de persoane sau bunuri în regim de taxi sau de persoane în regim de închiriere.
Jurisprudență (1)

Art. 2. - Modificări (1)

Reglementarea transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi şi a transportului de persoane în regim de închiriere asigură realizarea unei protecţii reale a intereselor clienţilor, taximetriştilor şi operatorilor de transport.

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Transportul public de persoane cu autovehicule se realizează contra cost, pe bază de bon client, în regim de taxi, şi pe bază de contract, în regim de închiriere.
Jurisprudență (1)

(2) Transportul public de bunuri cu autovehicule în regim de taxi se realizează contra cost, în cuantum stabilit pe bază de bon client.
Jurisprudență (2)

(3) Serviciile publice de transport în regim de taxi sau de închiriere pot fi efectuate de către operatorul de transport cu autovehicule deţinute cu orice titlu, cu excepţia contractului de comodat.

(4) Serviciile publice de transport în regim de taxi pot fi efectuate şi de către orice taximetrist independent autorizat, care utilizează în acest scop un singur autovehicul aflat în proprietate.

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Transporturile de persoane sau bunuri în regim de taxi fac parte din categoria serviciilor publice de transport local de interes public şi se află sub autoritatea administraţiilor publice locale.

(2) Transportul de persoane în regim de închiriere face parte din categoria transporturilor publice şi se află sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin Autoritatea Rutieră Română.

Art. 5. - Jurisprudență (1)

(1) Costul transporturilor de persoane şi bunuri în regim de taxi se determină prin însumarea tarifelor pe distanţa parcursă şi/sau timpul de staţionare, măsurate de un aparat de taxat aflat în dotarea autovehiculului respectiv, la care se adaugă, după caz, şi alte tarife.
Jurisprudență (1)

(2) Costul transportului de persoane în regim de închiriere se determină prin aplicarea tarifului pe distanţa şi/sau timpul, după caz, cât autovehiculul se află la dispoziţia clientului, conform contractului.

Art. 6. -

În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

a) afişaj client - indicator alfanumeric al aparatului de taxat care are rolul de a afişa, în mod lizibil pentru client, în mod succesiv indicaţii privind costul prestaţiei efectuate până la momentul respectiv şi în mod continuu poziţia de operare în care este taximetrul în acel moment şi tariful aplicat;

b) aparat de taxat - aparat de marcat electronic fiscal montat la loc vizibil, care include un taximetru, calculează automat şi indică permanent sumele datorate de client, pentru care, la sfârşitul cursei, emite un bon client, pe baza tarifelor care au fost programate. Aparatul de taxat trebuie să fie dotat cu o memorie electronică fiscală care să asigure înregistrarea, controlul activităţii şi veniturilor realizate şi să poată emite alte documente, conform reglementărilor în vigoare;

c) bon client - bonul fiscal emis numai de aparatul de taxat cu ocazia finalizării cursei privind transportul de persoane sau bunuri, care cuprinde detalierea datelor referitoare la acest transport şi care constituie singurul document justificativ pe baza căruia clientul execută plata prestaţiei respective;

d) cheie electronică - cheie dotată cu memorie electronică, folosită pentru identificarea şoferului de taxi, colectarea datelor şi pentru programarea tarifelor;

e) client - persoana care a angajat, direct sau prin dispecer, executarea transportului unor persoane sau al unor bunuri, după caz, în numele căreia se execută transportul şi care plăteşte, după efectuarea acestuia, întreaga contravaloare a prestaţiei conform datelor înscrise în bon client sau, în cazul transportului în regim de închiriere, plata serviciului se realizează pe baza documentelor fiscale cu regim special, în conformitate cu contractul de închiriere încheiat cu operatorul de transport;

f) dispecerat taxi (denumit în continuare dispecerat) - activitate conexă transportului în regim de taxi, care preia telefonic şi transmite comenzile clientului prin staţia radio de emisie-recepţie către taximetrist;

g) cursă - deplasarea executată cu taxiul pe un traseu comandat sau acceptat de client, la care punctul de început este locul îmbarcării sau locul acceptat, după caz, iar punctul de finalizare este locul destinaţiei;

h) fiscalizarea memoriei electronice - identificarea memoriei electronice fiscale şi, respectiv, a operatorului de transport sau a taximetristului independent, după caz;

i) lampa taxi - casetă luminată, montată pe cupola taxiului, perpendicular pe axa longitudinală, care pe laturile faţă şi spate, alături de înscrisul central TAXI, conţine lămpi care indică poziţia "Liber" sau "Ocupat" a taxiului şi care trebuie să fie vizibile de la o distanţă de minimum 100 de metri;

j) loc de aşteptare a clienţilor - spaţiu special amenajat şi semnalizat de către autoritatea administraţiei publice locale, cu număr de locuri prestabilit, pentru staţionarea taxiurilor în aşteptare în poziţia "Liber";

k) memoria electronică fiscală - componentă a aparatului de taxat, care poate înmagazina, pe bază de program, date privind activitatea taxiului conţinute în bonul client, în condiţii de neconvertibilitate, inaccesibilitate şi securitate;

l) operator de transport taxi - persoană juridică română care deţine în condiţiile art. 3 alin. (3) un parc de autovehicule din categoria celor prevăzute pentru activitatea de taximetrie, dotate specific pentru efectuarea transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi, după caz, şi autorizat, în condiţiile art. 9;
Modificări (1)

m) operator de transport în regim de închiriere - persoană juridică română autorizată conform Ordonanţei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare;
Modificări (1)

n) raportul taximetristului - raport de control nefiscal, conţinând date corespunzătoare activităţii unui taximetrist din raportul fiscal de închidere zilnică, în condiţiile în care în perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi şi alţi taximetrişti;

o) sigiliu fiscal - sigiliu aplicat pe carcasa aparatului de taxat şi pe memoria fiscală în scopul de a nu permite, fără desigilare, accesul la memoria electronică fiscală;

p) sigiliu de protecţie - sigiliu aplicat la loc vizibil pentru protecţia cablajului de conectare a aparatului de taxat, protecţie ce nu poate fi înlăturată fără desigilare;

q) sigiliu metrologic - sigiliu aplicat pe taximetru în scopul de a nu permite, fără desigilare, accesul la operaţiuni privilegiate;

r) taxi - autovehicul din categoria autoturisme pentru transportul de persoane sau de până la 3,5 tone capacitate maximă totală autorizată pentru transportul de bunuri, care, pe baza licenţei de execuţie pe vehicul, poate executa transporturi în regim de taxi;

s) taximetru - componentă a aparatului de taxat prin intermediul căreia se măsoară timpul şi distanţa parcursă şi care calculează automat sumele datorate de client;

t) taximetrist - conducătorul auto atestat profesional să efectueze transport în regim de taxi;

u) taximetrist independent - persoană fizică autorizată conform legii, care desfăşoară transport de persoane sau bunuri în regim de taxi cu un singur autovehicul aflat în proprietatea sa. În condiţiile prezentei legi, taximetristul independent va fi supus aceluiaşi tratament ca şi operatorul de transport în regim de taxi, cu privire la sancţionarea şi respectarea reglementărilor în vigoare, după caz. Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, taximetristul independent va primi licenţa taxi eliberată de Autoritatea Rutieră Română, cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezenta lege;

v) tarif încărcare/descărcare - tarif al activităţii prestate de taximetrist sau de alţi angajaţi ai operatorului de transport pentru încărcarea, descărcarea şi manipularea bunurilor (manual sau mecanizat) în cazul transporturilor de bunuri;

w) tarif de pornire - tarif unic, exprimat în lei, înregistrat automat de aparatul de taxat la începutul cursei, care apare pe afişaj client o dată cu activarea dispozitivului de control din poziţia de operare Liber în poziţia de operare Ocupat;

x) tarif de staţionare - tarif exprimat în lei/oră, aplicat automat de aparatul de taxat pentru perioada cât taxiul a staţionat la dispoziţia clientului, la cererea acestuia, precum şi pentru perioadele în care taxiul, aflat în cursă, s-a deplasat sub limita vitezei de comutare;

y) transport de persoane în regim de închiriere - transport executat cu un autoturism pus la dispoziţia unui client, pe bază de contract de închiriere cu titlu oneros, cu sau fără conducător auto, tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a prestaţiei contractate pe bază de documente, conform legii;

z) viteză de comutare - viteza limită cu care se deplasează taxiul, sub care aparatul de taxat comută automat tarifarea distanţei parcurse cu tarifarea timpului consumat sau invers, după caz.

CAPITOLUL II Autorizarea şi efectuarea transportului în regim de taxi sau în regim de închiriere
Jurisprudență (1)

SECŢIUNEA 1 Autorizarea transportului în regim de taxi
Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

Art. 7. - Modificări (2), Jurisprudență (14), Modele (1)

Transporturile de persoane sau bunuri în regim de taxi se pot executa ca servicii de interes public pentru populaţie, de regulă, în interiorul unei localităţi, numai pe baza autorizaţiei pentru transport în regim de taxi, valabilă, emisă de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile prezentei legi,
Jurisprudență (1)

Art. 8. - Modificări (1), Jurisprudență (6)

Autorizarea operatorului de transport sau a taximetristului independent pentru efectuarea transportului în regim de taxi se poate realiza pentru transportul de persoane sau transportul de bunuri, după caz.

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență (9)

Autorizaţia pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi se emite la cererea operatorului de transport sau a taximetristului independent de către autoritatea administraţiei publice locale sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia solicitantul îşi desfăşoară activitatea, îşi are sediul sau o filială, după caz, pe baza unei documentaţii minime, care trebuie să conţină următoarele:
Jurisprudență (1)

a) copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerţului al operatorului de transport respectiv sau, după caz, copie de pe autorizaţia eliberată taximetristului independent, potrivit legii;

b) copie de pe licenţa de transport corespunzătoare sau exemplarul de serviciu al acesteia, respectiv licenţa taxi, după caz, eliberată sau vizată de agenţia Autorităţii Rutiere Române din judeţul respectiv sau din municipiul Bucureşti, după caz. Licenţa de transport pentru operatorul de transport în regim de taxi se va elibera în aceleaşi condiţii în care Autoritatea Rutieră Română o acordă în transportul public local de călători, conform legii. Taximetriştii independenţi vor primi licenţa taxi eliberată de Autoritatea Rutieră Română, în condiţiile prezentării certificatului valabil de atestare a pregătirii profesionale eliberat de agenţiile Autorităţii Rutiere Române, a actelor ce dovedesc proprietatea asupra autovehiculului utilizat, precum şi a cazierului judiciar;
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

c) copiile licenţelor de execuţie pe vehicul ale taxiurilor utilizate, licenţe eliberate de agenţia Autorităţii Rutiere Române din judeţul respectiv sau din municipiul Bucureşti, pe baza licenţei de transport, a exemplarului de serviciu sau a licenţei taxi, după caz. Licenţa de execuţie pe vehicul se eliberează numai pentru autovehiculele înmatriculate în judeţul pentru care este valabilă licenţa de transport sau exemplarul de serviciu al acesteia. Licenţa de execuţie pe vehicul se eliberează pe baza prezentării următoarelor documente:
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

- certificatul de agreere pentru utilizarea autovehiculului în regim de taxi, eliberat de Registrul Auto Român;
Modificări (1)

- copia certificatului de înmatriculare şi a cărţii de identitate a autovehiculului;
Modificări (1)

- talonul anexă la certificatul de înmatriculare, cu inspecţia tehnică valabilă;

- asigurarea pasagerilor şi bagajelor pentru riscurile ce cad în sarcina operatorilor de transport şi a taximetriştilor independenţi;

- asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;

- dovada plăţii taxei către Autoritatea Rutieră Română;

d) dovada că fiecare taximetrist este angajat al operatorului de transport sau că taximetristul independent este proprietarul taxiului, precum şi că aceştia deţin certificatul de atestare a pregătirii profesionale eliberat de agenţia Autorităţii Rutiere Române.

Art. 10. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

Autorizaţia pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi eliberată operatorului de transport sau taximetristului independent este unică. Pe baza acesteia, autoritatea administraţiei publice locale poate elibera câte o autorizaţie taxi permanentă sau sezonieră, după caz, pentru fiecare licenţă de execuţie pe vehicul deţinută, care conţine şi numărul de ordine atribuit.

Art. 11. - Modificări (1), Jurisprudență (3)

Autorizaţia pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi, precum şi autorizaţia taxi au valabilitatea egală cu cea a licenţei de transport, respectiv cu licenţa de execuţie pe vehicul, după caz.

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Autorizaţia se primeşte sub rezerva prezentării la emitent, până la începerea activităţii, a dovezii deţinerii asigurării pentru riscurile civile la care clienţii pot fi supuşi în timpul transportului în ceea ce priveşte integritatea lor fizică sau a bunurilor, riscuri care cad în sarcina operatorului de transport, conform legii.
Jurisprudență (1)

(2) Prezentarea dovezii condiţionează începerea activităţii şi, în aceste condiţii, dacă termenul depăşeşte două luni de la data emiterii autorizaţiei, emitentul poate decide suspendarea sau anularea acesteia.
Modificări (1)

Art. 13. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

În cadrul atribuţiilor de coordonare a activităţilor privind serviciile publice, respectiv transportul în regim de taxi, autorităţile administraţiei publice locale sau a municipiului Bucureşti, după caz, emit reglementări referitoare la:

a) modul de desfăşurare a transportului de persoane sau de bunuri pe teritoriul localităţii respective, în conformitate cu reglementările generale în vigoare;

b) nivelul tarifelor aplicate, astfel cum sunt definite la art. 49 lit. c);

c) programele de lucru obligatorii;

d) interdicţiile şi restricţiile privind activitatea în regim de taxi;

e) locurile de aşteptare sau de staţionare a taxiurilor;

f) obligaţiile operatorilor de transport şi ale taximetriştilor independenţi privind desfăşurarea serviciului de interes public;

g) controlul activităţii taxiurilor pe traseu;

h) taxele şi impozitele locale ce se impun;

i) norma privind gradul de asigurare a numărului de locuri de aşteptare a clienţilor în raport cu numărul de autorizaţii taxi emise.
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

Art. 14. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (8)

(1) Activitatea de transport public local de persoane realizată în regim de taxi trebuie dimensionată în raport cu gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie sau metrou, după caz.

(2) Autorităţile administraţiilor publice locale şi ale municipiului Bucureşti vor limita numărul maxim de autorizaţii taxi permanente şi sezoniere după următoarele criterii:
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

a) gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie sau metrou, după caz;

b) norma cuprinsă la art. 13 lit. i);

c) gradul de poluare;

d) cererea şi oferta permanentă şi sezonieră;

e) gradul de aglomeraţie în trafic şi altele.

(3) Numărul maxim de autorizaţii taxi permanente şi sezoniere, pentru perioada acordată, se va stabili prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu consultarea asociaţiilor.
Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (2)

(4) După acordarea numărului maxim de autorizaţii taxi permanente şi sezoniere stabilit, autoritatea administraţiei publice locale, respectiv a municipiului Bucureşti, nu va mai elibera nici o autorizaţie taxi decât în condiţia vacantării uneia dintre acestea.
Modificări (1), Jurisprudență (2)

(5) Distribuirea numărului de autorizaţii taxi permanente pentru grupa operatorilor de transport şi pentru grupa taximetriştilor independenţi se va realiza de către autorităţile administraţiei publice locale. Distribuirea autorizaţiilor taxi pentru taximetriştii independenţi se va realiza în proporţie de o treime din numărul total al autorizaţiilor taxi permanente, aceasta precedând distribuirea pentru grupa operatorilor de transport.

(6) În condiţiile în care numărul de autorizaţii taxi permanente, repartizate conform prevederilor alin. (5), nu este acoperit de către grupa operatorilor de transport, respectiv de către grupa taximetriştilor independenţi, autoritatea administraţiei publice locale va proceda, după caz, astfel:
Jurisprudență (1)

a) operatorilor de transport li se vor oferi autorizaţiile taxi permanente din cota taximetriştilor independenţi, în limita autorizaţiilor taxi permanente nesolicitate de aceştia;

b) taximetriştilor independenţi li se vor oferi autorizaţii taxi permanente din cota operatorilor de transport, în limita autorizaţiilor taxi permanente nesolicitate de aceştia.

(7) În condiţiile în care numărul de autorizaţii taxi permanente solicitate pentru una dintre grupe este mai mare decât numărul de autorizaţii stabilit pentru grupa respectivă, autoritatea administraţiei publice locale va organiza licitaţie publică pentru oferirea numărului de autorizaţii stabilit. O autorizaţie taxi permanentă se acordă operatorului de transport sau taximetristului independent pe o durată de 5 ani, timp în care acesta poate deţine autorizaţia, cu întreruperi din cauze imputabile lui.

(8) În condiţiile alin. (6), în care cererea de autorizaţii taxi permanente a unei grupe este mai mică decât numărul de autorizaţii repartizate grupei, autorizaţiile permanente disponibile vor fi oferite solicitanţilor celeilalte grupe prin licitaţie publică, pentru o durată de un an, perioadă după care se va proceda în conformitate cu prevederile alin. (6).

(9) Autoritatea administraţiei publice locale nu va oferi unui operator de transport în regim de taxi mai mult de 30% din autorizaţiile taxi permanente stabilite pentru grupa respectivă.

(10) Autorizaţiile sezoniere vor fi acordate cu prioritate taximetriştilor independenţi autorizaţi.

(11) În cazul în care un operator de transport sau un taximetrist independent renunţă sau i se anulează, din cauze imputabile, una dintre autorizaţiile taxi, autoritatea administraţiei publice locale o va oferi solicitanţilor îndreptăţiţi, incluşi în listele de aşteptare făcute publice, conform prevederilor alin. (6)-(8).
Jurisprudență (1)

(12) În condiţiile în care posesorul autorizaţiei taxi permanente înlocuieşte din motive justificate autovehiculul cu alt autovehicul agreat, autorizaţia taxi rămâne valabilă.

se încarcă...