Back

Parlamentul României

Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06.11.2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Mormintele şi operele comemorative de război româneşti, precum şi cele străine situate pe teritoriul României sunt considerate aşezăminte social-culturale, fiind supuse regimului juridic stabilit de prezenta lege.

Art. 2. -

(1) În sensul prezentei legi, mormintele de război sunt locurile de înhumare a persoanelor care au decedat în timpul şi din cauza conflictelor armate ca urmare a îndeplinirii unui serviciu comandat sau voluntar în interesul statului ai căror cetăţeni au fost, precum şi alte locuri în care se păstrează rămăşiţele pământeşti ale acestora.

(2) Mormintele de război pot fi individuale sau comune, izolate ori grupate în cimitire de onoare, parcele de onoare, osuare sau mausolee.

(3) Cimitirele militare sau parcelele militare din cimitirele civile, administrate de către comenduirile de garnizoană, nu sunt considerate, potrivit legii, cimitire sau parcele de onoare.

Art. 3. -

Sunt asimilate mormintelor de război:

a) Mormântul Ostaşului Necunoscut;

b) mormintele cetăţenilor români prizonieri, internaţi civili de război sau deportaţi;

c) mormintele membrilor formaţiunilor de Cruce Roşie şi ale corespondenţilor de război, decedaţi în timpul şi din cauza conflictelor armate, îndeplinind o misiune;

d) mormintele militarilor sau ale persoanelor civile, cetăţeni români, care au murit în timp de pace îndeplinind un serviciu comandat în domeniile apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

e) mormintele persoanelor decedate în alte situaţii prevăzute de lege.

Art. 4. -

(1) Mormintele de război străine situate pe teritoriul României au acelaşi regim ca şi mormintele de război româneşti.

(2) Sunt asimilate mormintelor prevăzute la alin. (1) şi cele ale prizonierilor şi internaţilor civili de război, cetăţeni străini.

Art. 5. -

Sunt considerate opere comemorative de război edificiile, monumentele de artă, plăcile şi altarele comemorative, troiţele, crucile, cenotafurile sau orice alte construcţii ori lucrări realizate în memoria celor prevăzuţi la art. 2-4.

Art. 6. -

Mormintele şi operele comemorative de război care sunt înscrise în Lista monumentelor istorice se supun regimului juridic stabilit prin Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare, precum şi dispoziţiilor prezentei legi.

Art. 7. -

(1) Activităţile şi măsurile de protejare a mormintelor şi operelor comemorative de război se realizează în interes public şi pot constitui cauză de utilitate publică, în condiţiile legii.

(2) În sensul prezentei legi, prin protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război se înţelege ansamblul de măsuri cu caracter ştiinţific, juridic, administrativ, financiar, fiscal şi tehnic menite să asigure cercetarea, identificarea, inventarierea, clasarea, evidenţa, conservarea, marcarea, inclusiv paza şi întreţinerea, restaurarea, strămutarea şi punerea în valoare a acestora.

(3) Asupra imobilelor pe care sunt amplasate morminte sau opere comemorative de război se pot aplica servituţi de utilitate publică, instituite conform legii.

Art. 8. -

(1) Mormintele şi operele comemorative de război aparţin fie domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, fie sunt proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice.

(2) Mormintele şi operele comemorative de război proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile. Acestea pot fi date în administrarea instituţiilor publice, pot fi concesionate sau închiriate, în condiţiile legii, cu avizul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.
Modificări (1)

Art. 9. -

(1) Mormintele şi operele comemorative de război aparţinând domeniului privat pot face obiectul circuitului civil fără a li se schimba destinaţia, în condiţiile stabilite de prezenta lege.

(2) Imobilele pe care sunt amplasate mormintele şi operele comemorative de război, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi vândute numai în condiţiile exercitării dreptului de preemţiune al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, prin Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, sub sancţiunea nulităţii absolute a vânzării. Fac excepţie imobilele cu destinaţie de locuinţă pe care sunt amplasate plăci comemorative.

(3) Proprietarii, persoane fizice sau juridice, care intenţionează să vândă imobilele pe care sunt amplasate morminte ori opere comemorative de război vor înştiinţa în scris consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărui rază se află imobilul în cauză.

(4) Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale vor transmite Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor înştiinţarea prevăzută la alin. (3), în termen de 7 zile de la primirea acesteia.

(5) Termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de 30 de zile de la data înregistrării înştiinţării prevăzute la alin. (3) la Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor.

(6) În cazul în care Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. (5), acest drept se transferă autorităţilor administraţiei publice locale, care îl pot exercita într-un termen de 15 zile, calculat de la expirarea termenului prevăzut la alin. (5).

Art. 10. -

În cazul în care imobilul pe care se află dispuse morminte şi opere comemorative de război nu are proprietar cunoscut, obligaţiile ce decurg din prezenta lege revin autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale, după caz, din unitatea administrativ-teritorială pe al cărei teritoriu este situat imobilul.

Art. 11. -

Pentru înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război, la propunerea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, pot fi expropriate imobile, în condiţiile legii.

CAPITOLUL II Înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război

Art. 12. -

Înfiinţarea de cimitire şi parcele de onoare cu morminte româneşti se face, în condiţiile legii, cu aprobarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.

Art. 13. -

Înfiinţarea pe teritoriul României a cimitirelor sau a parcelelor de onoare cu morminte străine se face în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale în domeniu la care România este parte, iar în lipsa acestora, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 14. -

(1) Operele comemorative de război se realizează cu respectarea legislaţiei în domeniul autorizării construcţiilor şi cu avizul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.

(2) Construcţia operelor comemorative de război străine pe teritoriul României se face cu aprobarea Guvernului.

Art. 15. -

Modificarea sau strămutarea mormintelor ori a operelor comemorative de război se face cu avizul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.

Art. 16. -

Modificarea suprafeţelor pe care sunt amplasate, strămutarea sau reamenajarea mormintelor de război străine, precum şi orice intervenţie asupra operelor comemorative de război străine aflate pe teritoriul României se fac numai cu aprobarea Guvernului şi sub supravegherea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, în conformitate cu tratatele internaţionale, iar în lipsa acestora, prin hotărâre a Guvernului, după ce a fost înştiinţat statul interesat şi s-au stabilit pe cale diplomatică detaliile unor asemenea intervenţii.

Art. 17. -

Rămăşiţele pământeşti ale persoanelor decedate în condiţiile prevăzute la art. 2-4 se înhumează în mod individual, cu excepţia cazurilor de forţă majoră care impun un mormânt comun. La fiecare mormânt se aşază un însemn de căpătâi pe care sunt înscrise date minime de identificare a persoanei decedate. Însemnul de căpătâi este specific religiei celui înhumat şi are forma şi dimensiunile precizate în normele tehnice prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.

Art. 18. -

(1) În scopul asigurării unei protejări adecvate a mormintelor de război se poate proceda la strămutarea acestora.

(2) La reorganizarea, extinderea sau construirea cimitirelor de onoare se vor respecta normele tehnice prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.

(3) Este interzisă înhumarea în cimitirele sau în parcelele de onoare a altor persoane decedate decât cele prevăzute la art. 2-4.

Art. 19. - Modificări (1)

Toate mormintele de război vor avea asigurată o zonă de protecţie. În zona de protecţie pot fi instituite servituţi de utilitate publică şi reglementări speciale de construire prin planurile şi regulamentele de urbanism aprobate şi avizate conform legii.

Art. 20. -

(1) Evidenţa generală a mormintelor şi operelor comemorative de război se ţine de către Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor.

(2) Instituţiile publice şi autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să ţină propria evidenţă a mormintelor şi operelor comemorative de război aflate în administrarea sau în proprietatea lor, după caz.

(3) Ministerul Afacerilor Externe, prin reprezentanţele diplomatice sau oficiile consulare, organizează, păstrează şi actualizează permanent evidenţa mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti din străinătate.

Art. 21. -

Evidenţa, inventarierea, marcarea, întreţinerea, conservarea şi restaurarea mormintelor şi operelor comemorative de război se realizează în conformitate cu normele tehnice prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.

Art. 22. -

Finanţarea activităţilor de înfiinţare şi protejare a mormintelor şi a operelor comemorative de război româneşti se face astfel:

a) pentru cele din străinătate, prin bugetul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor şi potrivit tratatelor internaţionale la care România este parte;

b) pentru cele dispuse pe teritoriul naţional şi care aparţin domeniului public sau privat al statului, din bugetele instituţiilor publice în a căror administrare se află, iar pentru cele care aparţin domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale, din bugetele acestora.

Art. 23. -

Întreţinerea şi marcarea mormintelor şi operelor comemorative de război străine, aflate pe teritoriul României, se realizează de către autorităţile administraţiei publice, potrivit legii şi în conformitate cu tratatele internaţionale la care România este parte.

Art. 24. -

În funcţie de importanţa şi de amploarea lucrărilor de înfiinţare sau de protejare a mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti şi străine, aflate pe teritoriul naţional, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor poate susţine finanţarea sau cofinanţarea acestora din bugetul propriu.

CAPITOLUL III Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor
Puneri în aplicare (2)

Art. 25. - Modificări (3)

(1) Se înfiinţează Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului.

(2) Organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor se fac prin regulament de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Secretariatul General al Guvernului şi de Ministerul Apărării Naţionale.

(3) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor este condus de un director numit prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, în conformitate cu dispoziţiile legale.

(4) Numărul maxim de posturi ale Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor va fi stabilit prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Structura posturilor pe compartimente, statul de funcţii şi structura de personal se aprobă prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

(5) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor îşi întocmeşte proiect de buget propriu care se prevede distinct în bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 26. -

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor are următoarele atribuţii:

a) organizează sistemul naţional de cercetare şi evidenţă a mormintelor şi operelor comemorative de război, româneşti şi străine, aflate pe teritoriul României, şi a celor româneşti din străinătate şi acţionează pentru căutarea, descoperirea şi identificarea acestora;

b) ţine evidenţa centralizată a mormintelor şi operelor comemorative de război, româneşti şi străine, aflate pe teritoriul României, şi a celor româneşti din străinătate, precum şi a obiectelor de identificare descoperite ocazional sau cu prilejul exhumărilor;

c) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cultele religioase recunoscute de lege în aplicarea prezentei legi, precum şi cu cele din străinătate care au obiect de activitate similar;

d) ia măsurile necesare pentru înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în străinătate;

e) propune Secretariatului General al Guvernului iniţierea proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru înfiinţarea, modificarea, precum şi pentru construirea mormintelor şi operelor comemorative de război străine pe teritoriul României;
Modificări (3)

f) iniţiază, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, încheierea acordurilor internaţionale privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război;

g) valorifică toate datele şi informaţiile existente şi acţionează pentru căutarea, descoperirea, identificarea şi luarea în evidenţă a mormintelor de război;

h) hotărăşte modalităţile de regrupare a osemintelor morţilor de război şi însemnele comemorative pentru locurile de înhumare comune atunci când nu pot fi amenajate morminte individuale;

i) pune la dispoziţie celor interesaţi, la cerere, datele de care dispune referitoare la locul de înhumare a persoanelor decedate, în condiţiile prevăzute la art. 2-4;

j) colaborează cu reprezentanţele diplomatice străine pentru organizarea ceremonialelor de comemorare a militarilor acestor state înhumaţi pe teritoriul României;

k) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului, împreună cu instituţiile de apărare şi ordine publică, programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor şi de alte evenimente;
Referințe (1)

l) avizează sau aprobă, după caz, modificarea ori strămutarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti aflate pe teritoriul naţional;

m) iniţiază, împreună cu instituţiile abilitate prin lege, proiectele de acte normative pentru declararea utilităţii publice şi exproprierea, în condiţiile legii, a imobilelor pe care se află amplasate sau se vor construi morminte şi opere comemorative de război;

n) propune Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice mormintele şi operele comemorative de război de pe teritoriul României care să fie cuprinse în Lista monumentelor istorice;

o) sesizează Ministerul Culturii şi Cultelor, atunci când deţine informaţii, cu privire la intervenţii neautorizate asupra operelor comemorative de război cuprinse în Lista monumentelor istorice sau când este încălcată zona de protecţie a acestora;

p) promovează programe şi participă la valorificarea în plan educativ a memoriei celor căzuţi pentru ţară;

q) editează publicaţii şi produse media pentru educarea patriotică a cetăţenilor;
Modificări (1)

r) organizează, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, tabere pentru tineret, în scopul îngrijirii mormintelor şi operelor comemorative de război, pe care le poate susţine financiar;

s) elaborează proiectele de acte normative pentru darea în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale a mormintelor şi operelor comemorative de război de interes naţional;

ş) reprezintă Guvernul României la activităţile internaţionale care au ca obiect mormintele şi operele comemorative de război;

t) colaborează cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din străinătate care au obiect de activitate similar;

ţ) controlează respectarea regimului juridic al mormintelor şi operelor comemorative de război, aplică sancţiuni sau sesizează, după caz, autorităţile abilitate de lege, atunci când regimul acestora este încălcat;

u) întocmeşte proiectul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli;

v) propune trecerea unor morminte şi opere comemorative de război în patrimoniul public al unităţilor administrativ-teritoriale;

w) iniţiază proiecte de hotărâri privind înfiinţarea, modificarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război, la propunerea instituţiilor de apărare şi ordine publică;

x) iniţiază, împreună cu Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu alte instituţii abilitate prin lege, concursuri pentru proiectarea şi executarea de monumente de natura mormintelor şi operelor comemorative de război, astfel cum sunt definite la art. 5, precum şi de biserici aferente cimitirelor în care se află mormintele de război, selectează proiectele şi urmăreşte finalizarea acestora;

y) formulează propuneri în vederea editării de timbre omagiale şi comemorative pe teme legate de cinstirea eroilor;

z) alte atribuţii prevăzute de lege.

se încarcă...