Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 794/2012 de autorizare a Bulgariei şi a României pentru a aplica măsuri de derogare de la articolul 5 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată
(2012/794/UE)
Număr celex: 32012D

În vigoare de la 19.12.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1), în special articolul 395 alineatul (1),

____________

(1) JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Prin scrisorile înregistrate la Comisie la 25 mai 2011, Bulgaria şi România au solicitat autorizarea unei derogări de la articolul 5 din Directiva 2006/112/CE, care reglementează domeniul de aplicare teritorială a respectivei directive, în ceea ce priveşte întreţinerea şi repararea podului de frontieră peste fluviul Dunărea între Vidin (Bulgaria) şi Calafat (România), precum şi în ceea ce priveşte perceperea taxei de trecere peste podul respectiv ("derogarea solicitată"). Bulgaria şi România au înlocuit parţial derogarea solicitată prin scrisoarea înregistrată la Comisie la 7 martie 2012.

(2) În conformitate cu articolul 395 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE, Comisia a transmis derogarea solicitată celorlalte state membre prin scrisoarea din 17 iulie 2012; cu excepţia Spaniei, care a fost informată prin scrisoarea din 18 iulie 2012. Printr-o scrisoare datată 19 iulie 2012, Comisia a informat Bulgaria şi România că dispune de toate informaţiile pe care le consideră necesare pentru evaluarea derogării solicitate.

(3) În ceea ce priveşte întreţinerea şi repararea podului, derogarea solicitată constă în a considera că frontiera teritorială dintre Bulgaria şi România se află la mijlocul podului.

(4) Referitor la perceperea taxelor de trecere a podului, derogarea solicitată constă în a considera toată lungimea podului ca parte a teritoriului statului membru în care începe o călătorie de tranzit. În acest fel, pentru toate călătoriile care încep pe partea bulgară, doar Bulgaria va percepe TVA pentru întreaga taxă. În acelaşi mod, doar România va percepe TVA în cazul călătoriilor care încep pe partea română.

(5) În absenţa unor astfel de măsuri de derogare, în primul rând determinarea locului de prestare pentru lucrările de întreţinere şi de reparaţii, precum şi pentru perceperea taxei de trecere ar depinde de stabilirea exactă a frontierei teritoriale deasupra fluviului Dunărea, lucru care, în practică, ar fi foarte dificil pentru persoanele impozabile vizate. În al doilea rând, în ceea ce priveşte perceperea taxei de trecere, ar trebui să aplice TVA pentru traversarea podului într-un singur sens atât Bulgaria, cât şi România. Prin urmare, măsurile de derogare sunt destinate să simplifice colectarea TVA aplicabile.

(6) Având în vedere că derogarea solicitată priveşte domeniul de aplicare teritorială în scopuri de TVA, căruia nu ar trebui să i se aducă modificări în viitor, derogarea solicitată ar trebui autorizată pentru o perioadă nedeterminată.

(7) Derogarea va avea numai un efect neglijabil asupra valorii globale a taxei colectate în etapa de consum final şi nu va afecta negativ resursele proprii ale Uniunii provenite din TVA,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...