Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 995/2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010R0995

În vigoare de la 12.11.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 318, 23.12.2009, p. 88.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziţia Parlamentului European din 22 aprilie 2009 (JO C 184 E, 8.7.2010, p. 145), Poziţia Consiliului în primă lectură din 1 martie 2010 (JO C 114 E, 4.5.2010, p. 17) şi Poziţia Parlamentului European din 7 iulie 2010 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Pădurile oferă o mare varietate de beneficii economice, sociale şi de mediu, inclusiv lemn şi produse forestiere nelemnoase, precum şi servicii de mediu esenţiale pentru umanitate, printre care conservarea biodiversităţii şi a funcţiilor ecosistemului şi protejarea sistemului climatic.

(2) Datorită cererii crescânde de lemn şi produse din lemn de pe plan mondial, precum şi deficienţelor instituţionale şi de guvernanţă prezente în sectorul forestier dintr-o serie de ţări producătoare de lemn, exploatarea forestieră ilegală şi comerţul aferent au devenit şi mai îngrijorătoare.

(3) Exploatarea forestieră ilegală reprezintă o problemă globală de interes internaţional major. Această problemă constituie o ameninţare gravă pentru păduri, întrucât contribuie la procesul de despădurire şi de degradare a pădurilor, responsabil pentru aproximativ 20% din emisiile globale de CO2, ameninţă biodiversitatea şi subminează gestionarea pădurilor şi dezvoltarea durabilă, inclusiv viabilitatea comercială a operatorilor care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Aceasta contribuie, de asemenea, la deşertificare şi la eroziunea solului şi poate exacerba fenomenele meteorologice extreme şi inundaţiile. În plus, exploatarea forestieră ilegală are implicaţii sociale, politice şi economice, deseori subminând progresul către o bună guvernanţă şi ameninţând mijloacele de subzistenţă ale comunităţilor locale dependente de păduri, şi poate fi asociată cu conflicte armate. Se preconizează că combaterea problemei reprezentate de exploatarea forestieră ilegală în contextul prezentului regulament va contribui la eforturile Uniunii de atenuare a schimbărilor climatice în mod rentabil şi aceasta ar trebui considerată ca un complement la acţiunile şi angajamentele Uniunii în contextul Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...