Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1158/2010 privind o metodă de siguranţă comună pentru evaluarea conformităţii cu cerinţele pentru obţinerea certificatelor de siguranţă feroviară (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010R1158

În vigoare de la 10.12.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranţa căilor ferate comunitare şi de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licenţe întreprinderilor feroviare şi a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare şi certificarea siguranţei (Directiva privind siguranţa feroviară) (1), în special articolul 6 alineatul (1),

___________

(1) JO L 164, 30.4.2004, p. 44.

având în vedere Recomandarea ERA/REC/SAF/09-2009 a Agenţiei Europene a Căilor Ferate privind o metodă de siguranţă comună pentru evaluarea conformităţii, prezentată Comisiei la 18 septembrie 2009,

întrucât:

(1) Directiva 2004/49/CE creează un cadru oferind condiţii egale tuturor întreprinderilor feroviare, prin aplicarea aceloraşi cerinţe pentru certificatele de siguranţă în întreaga Uniune. Scopul metodei de siguranţă comune (MSC) este acela de a furniza un cadru în care autorităţile naţionale de siguranţă să armonizeze la nivelul Uniunii criteriile pe baza cărora adoptă decizii, în conformitate cu articolul 17 alineatul (4) din Directiva 2004/49/CE.

(2) Este necesar să se prevadă o metodă care să permită autorităţilor naţionale de siguranţă să evalueze gradul de adecvare al proceselor elaborate de întreprinderile feroviare pentru a îndeplini cerinţele armonizate pentru obţinerea certificatelor de siguranţă partea A emise în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (a) şi a certificatelor de siguranţă partea B emise în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2004/49/CE. Trebuie definite criteriile pe baza cărora autorităţile naţionale de siguranţă efectuează evaluarea şi stabilite procedurile care trebuie urmate.

(3) În ceea ce priveşte conformitatea cu cerinţele de siguranţă în conformitate cu care trebuie clar definită responsabilitatea pentru întreţinerea vehiculelor feroviare este necesar ca o întreprindere feroviară care nu reprezintă entitatea responsabilă cu menţinerea tuturor vehiculelor pe care le exploatează să se asigure, prin intermediul unor acorduri contractuale adecvate, cum ar fi contractul general de utilizare (CGU), că tuturor vehiculelor li se atribuie o entitate responsabilă cu întreţinerea acestora care răspunde pentru întreţinerea vehiculelor în conformitate cu articolul 14a din Directiva 2004/49/CE. Contractul dintre părţi trebuie să specifice schimbul de informaţii între ambele întreprinderi, necesar pentru garantarea exploatării în siguranţă a vehiculelor.

(4) Autorizaţiile sau certificatele acordate în conformitate cu legislaţia pertinentă a Uniunii contractanţilor sau furnizorilor pot fi considerate drept dovadă valabilă pentru evaluarea conformităţii cu cerinţele de siguranţă ale produselor sau serviciilor furnizate de contractanţi sau furnizori ai întreprinderilor feroviare, cum ar fi prestarea de servicii de către centrele de formare recunoscute în conformitate cu Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar comunitar (2). Certificarea entităţilor responsabile cu întreţinerea în conformitate cu articolul 14a din Directiva 2004/49/CE poate, de asemenea, să fie considerată drept dovadă valabilă. Până la intrarea în vigoare a sistemului european de certificare, certificatele acordate pe baza Memorandumului de înţelegere privind stabilirea principiilor de bază ale unui sistem comun de certificare a entităţilor responsabile de întreţinerea vagoanelor de marfă (3) semnat la 14 mai 2009 pot fi considerate drept dovadă valabilă pentru evaluarea conformităţii cu cerinţele de siguranţă relevante.

___________

(2) JO L 315, 3.12.2007, p. 51.

(3) http://ec.europa.eu/transport/rail/interoperability/doc/signed_mou_on_ecm.pdf

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...