Back

Parlamentul României

Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07.06.2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale
Puneri în aplicare (1)

Art. 1. - Jurisprudență (2)

Prin prezenta lege se reglementează:

a) cadrul juridic privind privatizarea societăţilor comerciale agricole care deţin în exploatare terenuri cu destinaţie agricolă, constituite în conformitate cu Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;

b) statutul juridic al Agenţiei Domeniilor Statului;

c) administrarea societăţilor comerciale şi regimul concesionării sau arendării terenurilor proprietate publică şi privată a statului, aflate în exploatarea acestora.

Art. 2. - Jurisprudență (2)

(1) Prevederile prezentei legi se aplică şi societăţilor comerciale rezultate în urma divizării sau fuziunii societăţilor comerciale care deţin în exploatare terenuri cu destinaţie agricolă, precum şi societăţilor naţionale care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.

(2) Prin terenuri cu destinaţie agricolă se înţelege: terenuri agricole productive - arabile, vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantaţii de hamei şi duzi, păşuni, fâneţe, sere, solarii, răsadniţe şi altele asemenea -, cele cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamente silvice, păşuni împădurite, cele ocupate cu construcţii şi instalaţii zootehnice, amenajări piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumuri tehnologice şi de exploatare agricolă, platforme şi spaţii de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenuri neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă.
Jurisprudență (3)

(3) Prevederile prezentei legi reglementează regimul juridic al terenurilor cu destinaţie agricolă, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului.
Jurisprudență (1)

Art. 3. - Jurisprudență (4)

(1) Privatizarea societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 se face de către Agenţia Domeniilor Statului, în numele statului, prin vânzarea de acţiuni, vânzarea de active şi prin privatizarea managementului către persoane fizice şi juridice, române sau străine.
Jurisprudență (1)

(2) Terenurile pentru care societăţile comerciale au obţinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului de incintă, eliberat de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu aplicarea prevederilor legale privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi modificarea capitalului social, fac parte din capitalul social al societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 2.

(3) Terenurile care urmează să fie retrocedate în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, se transmit, la cererea comisiilor judeţene, comisiilor locale.
Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (14)

(4) Terenurile cu destinaţie agricolă, altele decât cele prevăzute la alin. (2), nu fac parte din capitalul social al acestor societăţi comerciale.

CAPITOLUL II Înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului şi delimitarea patrimoniului acesteia

SECŢIUNEA 1 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Domeniilor Statului
Puneri în aplicare (1)

Art. 4. - Jurisprudență (12)

(1) Se înfiinţează Agenţia Domeniilor Statului, instituţie de interes public cu personalitate juridică, cu caracter financiar şi comercial, finanţată din surse extrabugetare, în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, având ca atribuţii:
Modificări (2), Jurisprudență (6)

a) exercitarea în numele statului a prerogativelor dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului privat al statului;

b) gestionarea şi exploatarea eficientă a patrimoniului de stat, al cărui proprietar mandatat este, precum şi privatizarea societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 2;

c) administrarea terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului public şi privat al statului, aflate în exploatarea societăţilor naţionale, a institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă şi a unităţilor de învăţământ agricol şi silvic;
Jurisprudență (1)

d) concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului public sau privat al statului, aflate în exploatarea societăţilor naţionale, a institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă şi a unităţilor de învăţământ agricol şi silvic;
Jurisprudență (1)

e) concesionarea sau închirierea bunurilor, activităţilor şi serviciilor publice aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) Atribuţiile şi structura organizatorică ale Agenţiei Domeniilor Statului se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.
Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Jurisprudență (1)

Art. 5. - Modificări (2), Jurisprudență (1)

(1) Agenţia Domeniilor Statului este condusă de un consiliu de administraţie format din 9 membri, numiţi pe criterii de competenţă profesională prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, iar unul dintre membrii acestuia este desemnat să îndeplinească funcţia de preşedinte, care este şi director general.
Modificări (2)

(2) Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie se fixează prin ordinul de numire şi nu poate fi mai mare de 4 ani.

(3) Membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi pentru motive întemeiate de autoritatea care i-a numit, în baza unei analize a eficienţei activităţii pe perioada în care au activat în consiliu.

(4) Consiliul de administraţie ia decizii valabile în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.

(5) Consiliul de administraţie se va întruni în şedinţe cel puţin o dată pe lună.

(6) Consiliul de administraţie se poate convoca în şedinţe extraordinare de către preşedinte sau la cererea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi ori prin ordin al autorităţii care i-a numit.

(7) Preşedintele consiliului de administraţie aduce la îndeplinire hotărârile acestui consiliu şi în acest scop exercită următoarele atribuţii:

a) încheie sau aprobă încheierea de contracte de către Agenţia Domeniilor Statului;

b) aprobă operaţiuni de plăţi şi încasări în numele Agenţiei Domeniilor Statului;

c) angajează şi reprezintă Agenţia Domeniilor Statului în relaţiile cu persoane fizice sau juridice, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti;

d) prezintă anual spre aprobare Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor raportul de activitate al Agenţiei Domeniilor Statului şi bugetul de venituri şi cheltuieli, adoptate de consiliul de administraţie.

(8) Atribuţiile, regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi remunerarea membrilor consiliului de administraţie se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.

(9) Preşedintele consiliului de administraţie poate să delege dreptul de a semna contracte şi/sau convenţii ori alte documente unor persoane cu funcţii de conducere, angajate ale Agenţiei Domeniilor Statului.

(10) Agenţia Domeniilor Statului va organiza auditul intern pentru realizarea controlului intern al operaţiunilor financiar-contabile, conform prevederilor legale.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Veniturile realizate de Agenţia Domeniilor Statului se păstrează în conturi bancare purtătoare de dobânzi.
Modificări (1)

(2) După deducerea cheltuielilor aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Agenţiei Domeniilor Statului veniturile astfel rezultate se virează semestrial Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în contul fondului denumit "Dezvoltarea agriculturii româneşti".

(3) Sumele colectate în fondul "Dezvoltarea agriculturii româneşti" sunt destinate programelor de dezvoltare a pieţelor interne şi externe, programelor de cercetare, programelor de dezvoltare a fermelor private şi altor programe, inclusiv cele de restructurare a societăţilor comerciale din domeniul de activitate al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în scopul privatizării eficiente a acestora.
Modificări (1)

SECŢIUNEA a 2-a Acţiuni pentru delimitarea patrimoniului Agenţiei Domeniilor Statului
Puneri în aplicare (1)

Art. 7. - Jurisprudență (4)

(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Agenţia Domeniilor Statului va inventaria terenurile cu destinaţie agricolă aflate în exploatarea societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 şi terenurile deţinute în administrare de institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă, de universităţi şi de unităţile de învăţământ agricol şi silvic, prevăzute în anexa nr. 2, şi a societăţilor naţionale care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 4.
Modificări (1)

(2) Procedura de inventariere a terenurilor prevăzute la alin. (1), precum şi componenţa comisiilor de inventariere se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.

(3) Planurile cadastrale ale terenurilor cu destinaţie agricolă, cu delimitarea suprafeţelor pe categorii de folosinţă, se vor întocmi de către oficiile de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol şi vor fi avizate, pentru conformitate, de comisia de inventariere şi de Direcţia cadastru şi îmbunătăţiri funciare.

(4) În vederea stabilirii dreptului de proprietate publică sau privată a statului, după caz, pe baza planurilor cadastrale întocmite potrivit alin. (3) şi a Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, în termen de 90 de zile de la definitivarea lucrărilor de cadastru Agenţia Domeniilor Statului va depune cererea de înscriere a dreptului de proprietate al statului în Cartea funciară, la biroul de carte funciară al judecătoriei în a cărei rază teritorială este situat terenul.

(5) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la alin. (1) şi trecerea lor în patrimoniul Agenţiei Domeniilor Statului se fac pe bază de protocol între societăţile comerciale, institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă, universităţile şi unităţile de învăţământ agricol şi silvic şi societăţile naţionale, pe de o parte, şi Agenţia Domeniilor Statului, pe de altă parte, în termen de 15 zile de la data inventarierii lor.

(6) La data predării-preluării bunurilor care fac obiectul prezentei legi se va întocmi de către Agenţia Domeniilor Statului balanţa terenurilor pe fiecare unitate prevăzută la art. 1, 2 şi în anexele nr. 1-4, iar terenurile care nu fac obiectul retrocedării, în conformitate cu prevederile legilor în domeniu, vor fi declarate terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului şi vor putea fi concesionate sau arendate în condiţiile legii.
Jurisprudență (1)

(7) Agenţia Domeniilor Statului, împreună cu oficiul de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol, va inventaria terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, şi Legii nr. 1/2000 şi le va preda pe bază de protocol comisiilor locale în vederea eliberării titlurilor de proprietate şi punerii în posesie a celor îndreptăţiţi.
Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (8)

(8) În situaţia în care Agenţia Domeniilor Statului constată că au fost săvârşite abuzuri comise prin acte administrative în aplicarea Legii nr. 18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000, aceasta se poate prevala de prevederile art. 60-62 din Legea nr. 18/1991, republicată, sau poate sesiza instanţele judecătoreşti în a căror rază teritorială este situat terenul.
Modificări (1)

Art. 8. -

(1) Terenurile agricole aparţinând domeniului privat şi public al statului, aflate în exploatarea institutelor sau staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă, universităţilor şi unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, a companiilor sau societăţilor naţionale, vor fi concesionate direct către acestea în schimbul unei redevenţe.

(2) Institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă şi unităţile de învăţământ agricol şi silvic sunt scutite de plata redevenţei pentru terenurile concesionate ce aparţin domeniului public, în scopul realizării obiectivelor cercetării.

(3) Până la privatizarea societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, a companiilor sau societăţilor naţionale, precum şi a institutelor sau staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă acestea vor avea un drept de preemţiune în concesionarea terenurilor deţinute în exploatare, aparţinând domeniului privat al statului, drept ce va putea fi exercitat în maximum 45 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL III Vânzarea acţiunilor societăţilor comerciale ce deţin în exploatare terenuri cu destinaţie agricolă, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului şi a activităţilor ori serviciilor aparţinând domeniului public al statului

SECŢIUNEA 1 Pregătirea privatizării
Puneri în aplicare (1)

Art. 9. - Jurisprudență (2)

(1) La primirea din partea unui investitor interesat a unei scrisori de intenţie pentru concesionarea terenului aflat în exploatarea societăţilor comerciale ce intră sub incidenţa prezentei legi, aparţinând domeniului privat al statului, intrat sau prevăzut să intre în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, aceasta este obligată să efectueze studiul de oportunitate al concesionării şi, concomitent, evaluarea acţiunilor deţinute la respectiva societate.

(2) În cazul în care investitorul interesat de concesionarea sau arendarea terenului cu destinaţie agricolă solicită şi cumpărarea de acţiuni, cele două contracte se vor negocia în conformitate cu metodele şi prevederile de privatizare prevăzute în prezentul capitol.

(3) În cazul în care investitorul este interesat numai de concesionarea sau arendarea terenului cu destinaţie agricolă şi nu solicită şi cumpărarea de acţiuni, vor putea fi concesionate sau arendate numai acele terenuri care, potrivit studiului de oportunitate întocmit, nu sunt necesare societăţilor comerciale pentru desfăşurarea activităţii, potrivit obiectului lor de activitate.

SECŢIUNEA a 2-a Vânzarea de acţiuni
Puneri în aplicare (1)

Art. 10. -

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Agenţia Domeniilor Statului va întocmi liste cuprinzând societăţile comerciale care fac obiectul privatizării, respectiv ale căror terenuri deţinute sunt oferite spre concesionare sau arendare. Aceste liste vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.

(2) Listele prevăzute la alin. (1) vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi vor cuprinde:

a) datele de identificare a agentului economic - denumirea societăţii comerciale, sediul, codul fiscal, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului;

b) capitalul social şi structura acţionariatului;

c) procentul din capitalul social supus vânzării;

d) suprafaţa totală de teren agricol ce urmează să fie concesionată;

e) termenul limită de declanşare a procesului de privatizare-restructurare.

Art. 11. -

(1) În vederea asigurării unui proces de privatizare, respectiv de concesionare, eficient şi transparent, pentru fiecare societate comercială scoasă la privatizare şi nominalizată în listă Agenţia Domeniilor Statului va publica în mijloacele de informare în masă anunţul publicitar elaborat pentru vânzarea acţiunilor şi concesionarea terenurilor din domeniul public sau privat al statului, deţinute în exploatare de aceste societăţi.

(2) Anunţul publicitar va fi întocmit în baza dosarului de prezentare şi a studiului de oportunitate întocmit de Agenţia Domeniilor Statului.

(3) Anunţul publicitar va cuprinde informaţii minime cu privire la:

a) denumirea şi sediul societăţii comerciale;

b) numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului şi codul fiscal;

c) obiectul de activitate;

d) capitalul social şi numărul de acţiuni puse în vânzare;

e) structura acţionariatului;

f) suprafaţa terenului care urmează să fie concesionată;

g) locul şi data limită de cumpărare a caietului de sarcini;

h) locul de unde se pot obţine alte date;

i) locul şi data limită a depunerii ofertelor;

j) alte date considerate importante.

Art. 12. - Jurisprudență (1)

Persoanele fizice sau juridice interesate în cumpărarea de acţiuni emise de societăţile comerciale care deţin în exploatare terenuri cu destinaţie agricolă şi/sau în concesionarea şi arendarea terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al statului, inclusiv a bunurilor, activităţilor sau serviciilor accesorii ale acestor bunuri, vor înregistra la sediul Agenţiei Domeniilor Statului o scrisoare de intenţie.

Art. 13. -

(1) Vânzarea de acţiuni emise de societăţile comerciale care fac obiectul prezentei legi se va face în baza unui raport de evaluare, la preţul de piaţă stabilit de cerere şi ofertă.

(2) Pentru societăţile comerciale ce fac obiectul prezentei legi, care au datorii reprezentând mai mult de jumătate din capitalul social al acestora şi care au fost scoase la vânzare de două ori fără să se înregistreze vreo ofertă, din comisia de negociere vor face parte şi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, astfel încât investitorii interesaţi să poată negocia atât valoarea acţiunilor, cât şi valoarea totală a datoriilor şi modul de stingere a acestora.

Art. 14. -

(1) Vânzarea acţiunilor către investitorii interesaţi prevăzuţi la art. 3 alin. (1) se va face prin următoarele metode:

a) ofertă publică de vânzare;

b) negociere directă cu preselecţie.

(2) În cazul vânzării de acţiuni prin ofertă publică salariaţii şi membrii conducerii societăţii comerciale au dreptul să cumpere, în termen de 30 de zile, anterior deschiderii ofertei publice, până la 20% din acţiunile scoase la vânzare, cu reducere de până la 30% faţă de preţul prevăzut în oferta făcută de Agenţia Domeniilor Statului.

(3) În cazul vânzării de acţiuni prin negociere directă cu preselecţie asociaţia salariaţilor, constituită conform art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi societăţile agricole, asociaţiile agricole şi alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, vor avea dreptul de cumpărare preferenţială a acţiunilor, în situaţia în care oferă un preţ cu cel mult 40% mai mic decât cel mai mare preţ oferit.

(4) Condiţiile de participare la cumpărare de acţiuni prin negociere directă cu preselecţie, în condiţiile prevăzute la alin. (3), pentru societăţile agricole, asociaţiile agricole şi alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, vor fi prevăzute în mod expres în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(5) Criteriul de departajare a ofertanţilor în cadrul ofertei publice este preţul/acţiune, iar în negocierea directă cu preselecţie este preţul/acţiune şi pregătirea de specialitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice, experienţa în exploatarea terenului. În cadrul negocierii se vor stabili clauze pentru păstrarea obiectului de activitate şi protecţia salariaţilor.

se încarcă...