Back

Parlamentul României

Legea nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19.12.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Obiectul prezentei legi îl constituie reglementarea răspunderii civile pentru repararea daunelor rezultate din activităţile de utilizare a energiei nucleare în scopuri paşnice.

Art. 2. -

Prevederile prezentei legi se aplică fără nici o discriminare bazată pe cetăţenie, domiciliu ori reşedinţă.

Art. 3. -

În sensul prezentei legi:

a) accident nuclear înseamnă orice fapt sau orice succesiune de fapte având aceeaşi origine, care cauzează o daună nucleară, iar cu privire la măsurile preventive, creează o ameninţare gravă şi iminentă de producere a unei astfel de daune;

b) autoritatea naţională competentă este Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare;

c) combustibil nuclear înseamnă orice material sau orice ansamblu mecanic care conţine materie primă sau material fisionabil special destinat producerii de energie printr-o reacţie în lanţ de fisiune nucleară într-un reactor nuclear;

d) daună nucleară înseamnă:

1. orice deces sau orice rănire;

2. orice pierdere sau orice deteriorare a bunurilor;

3. orice pierdere economică care rezultă dintr-o daună la care s-a făcut referire la pct. 1 şi 2, neinclusă în aceste prevederi, dacă este suferită de o persoană îndreptăţită să ceară despăgubiri în ceea ce priveşte o astfel de pierdere;

4. costul măsurilor de refacere a mediului înconjurător deteriorat în urma producerii unui accident nuclear, dacă o astfel de deteriorare este semnificativă, dacă astfel de măsuri sunt luate sau urmează să fie luate şi dacă nu sunt incluse în pct. 2;

5. orice pierdere a veniturilor care derivă dintr-un deces economic faţă de orice utilizare a mediului înconjurător, datorată deteriorării semnificative a mediului înconjurător şi dacă nu este inclusă la pct. 2;

6. costul măsurilor preventive şi orice pierderi sau daune cauzate de astfel de măsuri;

7. orice altă daună economică, alta decât cea cauzată de degradarea mediului înconjurător, dacă este admisă de legislaţia privind răspunderea civilă a instanţei competente.

Pierderile sau daunele prevăzute la pct. 1-5 şi 7 sunt considerate daune nucleare în măsura în care pierderea sau dauna:

- ia naştere ca rezultat al radiaţiei ionizante emise de orice sursă de radiaţie care se află într-o instalaţie nucleară sau emise de combustibilul nuclear, de produşii radioactivi sau de deşeurile radioactive dintr-o instalaţie nucleară ori de materialul nuclear provenit din, venind de la sau trimis spre o instalaţie nucleară;

- este rezultatul proprietăţilor radioactive ale unui astfel de material sau al unei combinaţii de proprietăţi radioactive cu proprietăţi toxice, explozive ori cu alte proprietăţi periculoase ale unui astfel de material;

e) deşeu radioactiv înseamnă acele materiale rezultate din activităţile nucleare, pentru care nu s-a prevăzut nici o întrebuinţare, care conţin sau sunt contaminate cu radionuclizi în concentraţii superioare limitelor de exceptare;

f) drepturi speciale de tragere, denumite în continuare DST, înseamnă unitatea de contabilitate definită de Fondul Monetar Internaţional, utilizată de acesta pentru propriile tranzacţii şi operaţiuni;

g) instalaţie nucleară înseamnă:

1. orice reactor nuclear, cu excepţia aceluia cu care este echipat un mijloc de transport maritim sau aerian spre a fi folosit ca o sursă de putere, dacă este pentru propulsie sau în orice alt scop;

2. orice uzină care foloseşte combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare şi orice uzină de prelucrare a materialelor nucleare, inclusiv orice uzină de retratare a combustibilului nuclear iradiat;

3. orice instalaţie în care sunt stocate materialele nucleare, cu excepţia depozitărilor în vederea transportului de materiale nucleare.

Instalaţiile nucleare aparţinând unui singur operator, care se află pe acelaşi amplasament, vor fi considerate o singură instalaţie nucleară;

h) instanţa competentă este tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul principal al operatorului instalaţiei nucleare;

i) material nuclear înseamnă:

1. orice combustibil nuclear, altul decât uraniul natural sau sărăcit, capabil să producă energie printr-o reacţie în lanţ de fisiune nucleară în afara unui reactor nuclear sau în combinaţie cu alte materiale;

2. orice produs sau deşeu radioactiv în acord cu limitele stabilite de Consiliul Guvernatorilor al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică;

j) măsuri rezonabile înseamnă orice măsuri adecvate şi proporţionale cu mărimea daunei în vederea diminuării consecinţelor accidentelor nucleare;

k) măsuri preventive înseamnă orice măsuri rezonabile luate de orice persoană după producerea unui accident nuclear, pentru a preveni sau reduce la minimum daunele la care se face referire la lit. d) pct. 1-5 şi 7, în conformitate cu deciziile autorităţii naţionale competente;

l) măsuri de refacere înseamnă orice măsuri rezonabile aprobate de autoritatea naţională competentă, menite să refacă sau să reabiliteze componentele deteriorate sau distruse ale mediului înconjurător ori să introducă, acolo unde este posibil, echivalentele acestor componente de mediu înconjurător;

m) operator înseamnă titularul autorizaţiei emise potrivit prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată;

n) persoană înseamnă orice persoană fizică, orice persoană juridică de drept public sau de drept privat, orice organizaţie internaţională cu personalitate juridică în temeiul legii şi orice stat sau orice subdiviziuni constitutive ale acestuia;

o) produs radioactiv înseamnă orice material radioactiv obţinut în cursul procesului de producere ori de utilizare a unui combustibil nuclear sau orice material care a devenit radioactiv prin expunere la radiaţii emise în cursul acestui proces, cu excepţia radioizotopilor care au atins stadiul final de preparare şi sunt destinaţi să fie utilizaţi în alte scopuri paşnice decât producerea de energie electrică;

p) reactor nuclear înseamnă orice structură conţinând combustibil nuclear dispus astfel încât să se poată produce o reacţie în lanţ de fisiune nucleară, fără altă sursă de neutroni.

CAPITOLUL II Regimul răspunderii civile pentru daune nucleare
Puneri în aplicare (1)

Art. 4. -

(1) Operatorul unei instalaţii nucleare răspunde obiectiv şi exclusiv pentru orice daună nucleară, dacă s-a dovedit a fi provocată de un accident nuclear:

a) survenit în această instalaţie nucleară;

b) implicând un material nuclear care provine din această instalaţie nucleară:

1. înainte ca răspunderea pentru dauna nucleară cu privire la acest material să fi fost asumată, pe baza unui contract scris, de către un alt operator;

2. în absenţa unor prevederi exprese ale unui asemenea contract prevăzut la pct. 1, înainte ca un alt operator să fi preluat acest material;

3. dacă materialul nuclear a fost trimis unei persoane aflate pe teritoriul altui stat înainte să fi fost descărcat din mijlocul de transport prin intermediul căruia a ajuns pe teritoriul acelui stat;

c) implicând un material nuclear trimis acestei instalaţii nucleare:

1. după ce răspunderea pentru daunele nucleare cauzate de acel material nuclear a fost transferată operatorului de către operatorul unei alte instalaţii nucleare, în temeiul unui contract scris;

2. în absenţa unor prevederi exprese ale unui contract scris, după ce respectivul operator a preluat acest material nuclear;

3. dacă acest material nuclear a fost trimis, cu consimţământul scris al respectivului operator, de către o persoană aflată pe teritoriul altui stat, numai după ce materialul a fost încărcat pe mijlocul de transport cu care trebuie să părăsească teritoriul acelui stat.

(2) Dacă dauna nucleară este cauzată de un accident nuclear survenit într-o instalaţie nucleară şi implică materiale nucleare stocate în vederea transportului acestora, dispoziţiile alin. (1) lit. a) nu se aplică dacă un alt operator ori o altă persoană este singura răspunzătoare în temeiul dispoziţiilor alin. (1) lit. b) sau c).

(3) În cazul unui accident nuclear survenit în timpul transportului de materiale nucleare răspunderea civilă pentru daune nucleare revine în întregime transportatorului, care va fi considerat operator în sensul prezentei legi, la cererea sa şi cu consimţământul operatorului instalaţiei.

(4) În cazul în care o daună nucleară antrenează răspunderea mai multor operatori, ei răspund pentru daună solidar şi integral, în măsura în care este imposibil să se determine cu certitudine care este partea din daune imputabilă fiecăruia. Răspunderea fiecărui operator nu poate fi superioară cuantumului care îi este aplicabil potrivit art. 8.

(5) Sub rezerva prevederilor alin. (3), când mai multe instalaţii nucleare aparţinând aceluiaşi operator sunt implicate într-un accident nuclear, acest operator este răspunzător pentru fiecare instalaţie nucleară implicată, până la concurenţa cuantumului care îi este aplicabil potrivit art. 8.

Art. 5. -

(1) Dacă operatorul face dovada că dauna nucleară a rezultat, în totalitate sau în parte, dintr-o neglijenţă gravă a persoanei care a suferit-o ori că acea persoană a acţionat sau a omis să acţioneze, cu intenţia de a cauza o daună, instanţa competentă poate să îl exonereze pe operator, în totalitate sau în parte, de obligaţia reparării daunei suferite de această persoană.

(2) Operatorul este exonerat de răspundere dacă acesta face dovada că dauna nucleară este rezultatul direct al unor acte de conflict armat, război civil, insurecţie sau ostilitate.
Puneri în aplicare (1)

(3) Când o daună nucleară şi o daună nenucleară sunt cauzate de un accident nuclear sau, conjugat, de un accident nuclear şi de unul sau mai multe evenimente diferite, dauna nenucleară, în măsura în care nu poate fi separată cu certitudine de cea nucleară, este considerată în sensul prezentei legi ca o daună nucleară cauzată de accidentul nuclear.

(4) Operatorul nu răspunde pentru dauna nucleară cauzată instalaţiei nucleare propriu-zise, oricărei alte instalaţii nucleare, inclusiv aflate în construcţie, situată pe amplasamentul instalaţiei propriu-zise, şi nici pentru bunurile aflate pe amplasamentul acestei instalaţii nucleare, care sunt ori trebuie să fie utilizate în raport cu ea.

(5) Persoana fizică care a cauzat o daună nucleară printr-o acţiune sau omisiune săvârşită cu intenţia de a cauza o daună nucleară şi pentru care operatorul nu este răspunzător potrivit alin. (1) răspunde pentru dauna nucleară produsă.

Art. 6. - Puneri în aplicare (1)

(1) Natura, forma şi mărimea despăgubirilor, precum şi repartiţia echitabilă a acestora sunt stabilite de instanţa competentă, inclusiv în cazul în care accidentul nuclear a survenit în zona economică exclusivă a României.

(2) Dacă în acţiunile intentate împotriva operatorului daunele ce urmează să fie compensate depăşesc sumele prevăzute la art. 8, în repartizarea despăgubirilor au prioritate cazurile de deces sau rănire produse prin accidentul nuclear sau ca urmare a acestuia.

Art. 7. -

Nimeni nu are dreptul să fie despăgubit în temeiul prezentei legi dacă dauna nucleară i-a fost deja reparată în temeiul unei convenţii internaţionale privind răspunderea civilă pentru daune nucleare.

CAPITOLUL III Sistemul de despăgubire a daunelor nucleare

Art. 8. -

(1) Răspunderea operatorului este limitată pentru fiecare accident nuclear la cel puţin echivalentul în lei a 300 milioane DST.

(2) Cu aprobarea autorităţii naţionale competente răspunderea operatorului poate fi limitată pentru fiecare accident nuclear la mai puţin de echivalentul în lei a 300 milioane DST, dar nu mai puţin de echivalentul în lei a 150 milioane DST, cu condiţia ca diferenţa până la minimum echivalentul în lei a 300 milioane DST să fie alocată de stat din fondurile publice în vederea acoperirii daunelor nucleare în condiţiile prezentei legi.
Puneri în aplicare (1)

(3) Pentru o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu aprobarea autorităţii naţionale competente, răspunderea operatorului poate fi limitată pentru fiecare accident nuclear petrecut în această perioadă la mai puţin de echivalentul în lei a 150 milioane DST, dar nu mai puţin de echivalentul în lei a 75 milioane DST, cu condiţia ca diferenţa până la echivalentul în lei a 150 milioane DST să fie alocată de stat din fondurile publice în vederea acoperirii daunelor nucleare în condiţiile prezentei legi.
Puneri în aplicare (1)

(4) În cazul reactorilor de cercetare şi al depozitelor de deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear ars răspunderea operatorului conform prevederilor alin. (1) şi (2) va fi de minimum echivalentul în lei a 30 milioane DST, putând fi redusă, cu aprobarea autorităţii naţionale competente, până la echivalentul în lei a 10 milioane DST, cu condiţia ca diferenţa până la minimum echivalentul în lei a 30 milioane DST să fie alocată de stat din fondurile publice în vederea despăgubirii daunelor nucleare în condiţiile prezentei legi.
Puneri în aplicare (1)

(5) În cazul transportului de materiale nucleare răspunderea operatorului în sensul art. 4 alin. (3) este limitată la echivalentul în lei a 5 milioane DST; în cazul transportului de combustibil nuclear ce a fost utilizat într-un reactor nuclear, răspunderea operatorului, în sensul art. 4 alin. (3), este limitată la echivalentul în lei a 25 milioane DST.

(6) Prevederile alin. (1)-(5) nu includ profitul şi cheltuielile de judecată.

(7) Prevederile alin. (1)-(6) vor fi menţionate explicit în autorizaţia operatorului emisă potrivit Legii nr. 111/1996, republicată.

Art. 9. -

Despăgubirile legate de o daună nucleară, profitul şi cheltuielile de judecată stabilite de instanţa competentă se exprimă în lei, cu respectarea prevederilor art. 8.

Art. 10. -

Persoanele care au suferit daune nucleare îşi vor invoca drepturile la despăgubire printr-o singură acţiune, fără a fi necesar să întreprindă demersuri separate legate de originea fondurilor destinate despăgubirii.

CAPITOLUL IV Dreptul la acţiunea în regres

Art. 11. -

(1) Operatorul nu are drept la acţiune în regres decât:

a) dacă un asemenea drept a fost prevăzut expres într-un contract scris;

b) dacă accidentul nuclear rezultă dintr-o acţiune ori omisiune săvârşită cu intenţia de a cauza o daună nucleară contra persoanei fizice care a acţionat sau a omis să acţioneze cu această intenţie.

(2) Dreptul la acţiune în regres se extinde asupra statului în măsura în care acesta a alocat fonduri publice, potrivit prezentei legi.

CAPITOLUL V Stingerea dreptului la acţiunile în despăgubire

Art. 12. -

(1) Dreptul la despăgubire împotriva operatorului se prescrie dacă o acţiune nu este intentată în decurs de:

a) 30 de ani de la data producerii accidentului nuclear, dacă acţiunea este legată de deces sau rănire potrivit art. 3 lit. d) pct. 1;
Puneri în aplicare (1)

b) 10 ani de la data producerii accidentului nuclear, dacă acţiunea este legată de celelalte daune nucleare potrivit art. 3 lit. d) pct. 2-5 şi 7;

(2) Dreptul la despăgubire împotriva operatorului se stinge dacă o acţiune nu este intentată pe parcursul unei perioade de 3 ani de la data la care victima daunei nucleare a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască dauna şi identitatea operatorului responsabil de ea, fără ca termenele prevăzute la alin. (1) să fie depăşite.

(3) Orice persoană care a suferit o daună nucleară şi a introdus o acţiune de despăgubire în termenele prevăzute la alin. (1) îşi poate modifica cererea, în sensul includerii oricărei agravări a daunei, chiar după expirarea acestor termene, atât timp cât o hotărâre definitivă şi irevocabilă nu a fost pronunţată de instanţa competentă.

CAPITOLUL VI Asigurări şi garanţii financiare

Art. 13. - Puneri în aplicare (1)

(1) Operatorul este obligat să încheie un contract de asigurare sau o garanţie financiară care să îi acopere răspunderea civilă pentru daune nucleare şi să dovedească autorităţii naţionale competente existenţa acesteia, în vederea eliberării autorizaţiei potrivit Legii nr. 111/1996, republicată.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi transportatorilor de materiale nucleare.

se încarcă...