Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1078/2012 privind o metodă de siguranţă comună pentru monitorizarea pe care trebuie să o aplice întreprinderile feroviare şi administratorii de infrastructură după primirea unui certificat de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă, precum şi entităţile responsabile cu întreţinerea
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32012R1078

În vigoare de la 17.11.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranţa căilor ferate comunitare şi de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licenţe întreprinderilor feroviare şi a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare şi certificarea siguranţei (Directiva privind siguranţa feroviară) (1), în special articolul 6,

___________

(1) JO L 164, 30.4.2004, p. 44.

întrucât:

(1) Comisia trebuie să adopte a doua serie de metode de siguranţă comune (MSC) care să acopere cel puţin metodele prevăzute la articolul 6 alineatul (3) litera (c) din Directiva 2004/49/CE, pe baza unei recomandări a Agenţiei Europene a Căilor Ferate (denumită în continuare "agenţia").

(2) La 5 octombrie 2009, Comisia a încredinţat agenţiei, în conformitate cu Directiva 2004/49/CE, un mandat pentru elaborarea unui proiect de metodă de siguranţă comună (MSC) care să permită verificarea conformităţii exploatării şi a întreţinerii subsistemelor structurale cu cerinţele esenţiale relevante. Această MSC trebuie să precizeze metodele care urmează să fie utilizate atât pentru a verifica dacă subsistemele structurale (inclusiv exploatarea şi gestionarea traficului) sunt exploatate şi întreţinute în conformitate cu toate cerinţele esenţiale referitoare la siguranţă, cât şi pentru a controla dacă subsistemele şi integrarea lor în sisteme continuă să îndeplinească cerinţele lor de siguranţă atunci când sunt exploatate şi întreţinute. Dând curs mandatului Comisiei, agenţia a prezentat Comisiei o recomandare privind o metodă de siguranţă comună, susţinută de un raport de evaluare a impactului. Prezentul regulament se bazează pe recomandarea agenţiei.

(3) Pentru a permite integrarea, exploatarea şi întreţinerea în siguranţă a subsistemelor structurale în cadrul sistemului feroviar şi pentru a garanta respectarea cerinţelor esenţiale în cursul exploatării, sistemele de gestionare a siguranţei ale întreprinderilor feroviare şi ale administratorilor de infrastructură, precum şi sistemele de întreţinere ale entităţilor responsabile cu întreţinerea trebuie să includă toate dispoziţiile necesare, inclusiv procesele, procedurile şi măsurile tehnice, operaţionale şi organizaţionale în materie de control al riscurilor. În consecinţă, controlul aplicării corecte şi al eficacităţii sistemelor de gestionare a siguranţei ale întreprinderilor feroviare şi ale administratorilor de infrastructură, precum şi ale sistemelor de întreţinere ale entităţilor responsabile cu întreţinerea trebuie să acopere cerinţele aplicabile subsistemelor structurale în contextul lor operaţional.

(4) Prezentul regulament trebuie să permită gestionarea eficace a siguranţei sistemului feroviar în cursul activităţilor de exploatare şi de întreţinere şi, în cazul în care este necesar şi posibil în mod rezonabil, să amelioreze sistemul de gestionare.

(5) Prezentul regulament trebuie, de asemenea, să permită identificarea cât mai rapidă a cazurilor de neconformitate în aplicarea unui sistem de gestionare care pot provoca accidente, incidente, incidente evitate la limită ori alte evenimente periculoase. Pentru a gestiona aceste forme de neconformitate în cursul activităţilor de exploatare şi de întreţinere, trebuie utilizat un proces armonizat pentru activităţile de monitorizare. Acest proces armonizat trebuie să fie utilizat în special pentru a verifica dacă sistemele de gestionare a siguranţei ale întreprinderilor feroviare şi ale administratorilor de infrastructură, precum şi sistemele de întreţinere ale entităţilor responsabile cu întreţinerea, obţin rezultatele scontate.

(6) Pentru a îşi desfăşura activitatea în siguranţă, inclusiv în cadrul unor reţele specifice, întreprinderile feroviare şi administratorii de infrastructură trebuie să îşi utilizeze sistemul de gestionare a siguranţei pentru a monitoriza aplicarea corectă şi rezultatele dispoziţiilor pe care le-au elaborat.

(7) Prezentul regulament trebuie să faciliteze accesul la piaţă al serviciilor de transport feroviar prin armonizarea procesului de monitorizare, pentru a garanta în permanenţă nivelul de siguranţă al sistemului feroviar. În plus, prezentul regulament trebuie să contribuie la crearea unui climat de încredere reciprocă şi de transparenţă între statele membre, armonizând, pe de o parte, schimbul de informaţii referitoare la siguranţă între diferiţii actori care intervin în sectorul feroviar, pentru a gestiona siguranţa la nivelul diferitelor interfeţe ale acestui sector şi, pe de altă parte, elementele care dovedesc aplicarea procesului de monitorizare.

(8) Pentru a informa Comisia cu privire la eficacitatea şi la aplicarea prezentului regulament şi, după caz, pentru a formula recomandări în vederea îmbunătăţirii sale, agenţia trebuie să fie în măsură să colecteze informaţii relevante de la diferiţii actori implicaţi, inclusiv de la autorităţile naţionale de siguranţă, de la organismele de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă şi de la alte entităţi responsabile cu întreţinerea care nu intră în sfera de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă (2).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...