Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei ("Regulamentul IMI")
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32012R1024

În vigoare de la 04.12.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 43, 15.2.2012, p. 14.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziţia Parlamentului European din 11 septembrie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 4 octombrie 2012.

întrucât:

(1) Aplicarea anumitor acte ale Uniunii care reglementează libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor în cadrul pieţei interne impune statelor membre să coopereze mai eficient şi să facă schimb de informaţii între ele şi cu Comisia. Deoarece mijloacele practice de realizare a acestor schimburi de informaţii adeseori nu sunt specificate în actele respective, este nevoie să se prevadă aranjamente practice corespunzătoare.

(2) Sistemul de informare al pieţei interne (IMI) este o aplicaţie software care poate fi accesată prin internet, dezvoltată de Comisie în cooperare cu statele membre, cu scopul de a sprijini statele membre în ceea ce priveşte punerea în aplicare a cerinţelor privind schimbul de informaţii prevăzute în actele Uniunii prin instituirea unui mecanism centralizat de comunicare destinat să faciliteze schimbul transfrontalier de informaţii şi asistenţa reciprocă. În special, ΙΜΙ ajută autorităţile competente să îşi identifice omologii din alte state membre, să gestioneze schimbul de informaţii, inclusiv de date cu caracter personal, pe baza unor proceduri simple şi uniforme, şi să depăşească barierele lingvistice, pe baza unor fluxuri de lucru predefinite şi traduse în prealabil. Comisia ar trebui să furnizeze utilizatorilor IMI orice funcţionalitate de traducere suplimentară existentă care corespunde nevoilor acestora, este compatibilă cu cerinţele de securitate şi de confidenţialitate pentru schimbul de informaţii în cadrul IMI şi poate fi oferită la un cost rezonabil, dacă este disponibilă.

(3) Pentru a depăşi barierele lingvistice, IMI ar trebui, în principiu, să fie disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...