Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 29/2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului Număr celex: 32012L0029

În vigoare de la 14.11.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 82 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 43, 15.2.2012, p. 39.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

___________

(2) JO C 113, 18.4.2012, p. 56.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

___________

(3) Poziţia Parlamentului European din 12 septembrie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 4 octombrie 2012.

întrucât:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...