Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 291/2011 privind o specificaţie tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul "material rulant" – "Material rulant pentru locomotive şi vagoane de călători" – al sistemului feroviar transeuropean convenţional
[notificată cu numărul C(2011) 2737]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2011/291/UE)
Număr celex: 32011D0291

În vigoare de la 26.05.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (1), în special articolul 6 alineatul (1),

___________

(1) JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 2 litera (e) din Directiva 2008/57/CE şi anexa II la aceeaşi directivă, sistemul feroviar este subdivizat în subsisteme structurale şi funcţionale, care includ un subsistem "material rulant".

(2) Prin Decizia C (2006) 124 final din 9 februarie 2007, Comisia a însărcinat Agenţia Europeană a Căilor Ferate (numită în continuare "agenţia") să elaboreze specificaţii tehnice de interoperabilitate (STI-uri) în conformitate cu Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convenţional (2). În temeiul respectivului mandat, agenţiei i s-a solicitat să elaboreze proiecte de STI-uri privind vagoanele de călători, locomotivele şi unităţile de tracţiune, referitoare la subsistemul "material rulant" al sistemului feroviar convenţional.

___________

(2) JO L 110, 20.4.2001, p. 1.

(3) Specificaţiile tehnice de interoperabilitate (STI-uri) sunt adoptate în conformitate cu Directiva 2008/57/CE. STI care urmează să fie stabilită prin prezenta decizie trebuie să reglementeze subsistemul "material rulant" în vederea îndeplinirii cerinţelor esenţiale şi a asigurării interoperabilităţii sistemului feroviar.

(4) STI privind materialul rulant care urmează să fie stabilită prin prezenta decizie nu include toate cerinţele esenţiale. În conformitate cu articolul 5 alineatul (6) din Directiva 2008/57/CE, aspectele tehnice care nu sunt cuprinse în textul acesteia sunt definite drept "puncte deschise".

(5) STI privind materialul rulant trebuie să facă trimitere la Decizia 2010/713/UE a Comisiei din 9 noiembrie 2010 privind modulele pentru procedurile de evaluare a conformităţii şi a adecvării pentru utilizare, precum şi de verificare CE care trebuie utilizate în specificaţiile tehnice de interoperabilitate adoptate în temeiul Directivei 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (3).

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...