Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 28/2012 privind anumite utilizări permise ale operelor orfane
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32012L0028

În vigoare de la 28.10.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1) şi articolele 62 şi 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 376, 22.12.2011, p. 66.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziţia Parlamentului European din 13 septembrie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 4 octombrie 2012.

întrucât:

(1) Bibliotecile, instituţiile de învăţământ şi muzeele accesibile publicului, precum şi arhivele, instituţiile patrimoniului cinematografic sau sonor şi organismele publice de radiodifuziune şi de televiziune instituite în statele membre sunt angajate într-un amplu proces de digitizare a propriilor colecţii sau arhive, cu scopul de a crea biblioteci digitale europene. Acestea contribuie la conservarea şi transmiterea patrimoniului cultural european, fapt de egală importanţă în ceea ce priveşte crearea unor biblioteci digitale europene, cum este de exemplu Europeana. Tehnologiile destinate digitizării în masă a materialelor tipărite şi cele destinate căutării şi indexării sporesc valoarea colecţiilor din biblioteci din punct de vedere al cercetării. Crearea unor mari biblioteci online facilitează utilizarea de instrumente electronice de căutare şi cercetare, deschizând noi câmpuri de explorare cercetătorilor şi cadrelor universitare, care s-ar vedea, altfel, obligaţi să se limiteze la metode de căutare analogice, mai tradiţionale.

(2) Necesitatea de a promova libera circulaţie a cunoştinţelor şi a inovării în cadrul pieţei interne este o componentă importantă a Strategiei Europa 2020, după cum prevede comunicarea Comisiei intitulată "Europa 2020: O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii", printre ale cărei iniţiative emblematice se numără elaborarea unei Agende digitale pentru Europa.

(3) Crearea unui cadru juridic care să faciliteze digitizarea şi difuzarea operelor şi a altor obiecte protejate prin drepturi de autor sau drepturi conexe şi pentru care nu s-a identificat niciun titular al drepturilor de autor sau pentru care titularul, deşi a fost identificat, nu este localizat (aşa-numitele opere orfane) este o acţiune-cheie a Agendei digitale pentru Europa, după cum se prevede în Comunicarea Comisiei intitulată "O Agendă digitală pentru Europa". Prezenta directivă este îndreptată spre problema specifică a determinării din punct de vedere juridic a statutului operelor orfane şi a consecinţelor acestuia din punctul de vedere al utilizatorilor permişi şi al utilizărilor permise ale operelor sau fonogramelor considerate opere orfane.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...