Back

Parlamentul României

Legea nr. 332/2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03.07.2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Jurisprudență (1)

(1) Prin investiţii directe cu impact semnificativ în economie se înţelege investiţiile cu o valoare care depăşeşte echivalentul a 1 milion dolari S.U.A., realizate în formele şi modalităţile prevăzute de prezenta lege şi care contribuie la dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii economice a României, determină un efect pozitiv de antrenare în economie şi creează noi locuri de muncă.
Jurisprudență (1)

(2) Prezenta lege se aplică numai investiţiilor noi care se încadrează în prevederile alin. (1) şi sunt realizate după intrarea în vigoare a prezentei legi de către persoane fizice sau juridice de drept privat.
Jurisprudență (1)

Art. 2. - Jurisprudență (1)

Participarea la investiţiile directe cu impact semnificativ în economie se poate realiza numai cu capital lichid în lei sau în valută liber convertibilă.

CAPITOLUL II Definiţii şi domenii de aplicare

Art. 3. -

În înţelesul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel:

a) data punerii în funcţiune a investiţiei este data încheierii procesului-verbal de recepţie finală;

b) amortizarea accelerată constă în includerea pe cheltuielile de exploatare în primul an de funcţionare a unei amortizări de 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix, conform prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. -

Investiţiile directe noi cu impact semnificativ în economie pot fi efectuate în toate domeniile de activitate, cu excepţia sectoarelor financiar, bancar, de asigurări-reasigurări, precum şi a celor reglementate de legi speciale, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) să nu încalce normele de protecţie a mediului înconjurător;

b) să nu aducă atingere intereselor de securitate şi apărare naţională ale României;

c) să nu dăuneze ordinii, sănătăţii sau moralei publice.

Art. 5. - Referințe (1), Jurisprudență (1)

Investiţiile directe noi a căror valoare depăşeşte 1 milion dolari S.U.A. sau echivalentul în lei ori alte valute convertibile şi care se vor realiza efectiv într-un termen de maximum 30 de luni de la data înregistrării statistice la Ministerul Dezvoltării şi Prognozei beneficiază de facilităţile menţionate la cap. IV.

Art. 6. -

Investiţiile directe noi, fundamentate ca fiind de interes major pentru economia naţională, vor fi prezentate Departamentului pentru Relaţia cu Investitorii Străini.

Art. 7. - Jurisprudență (1)

(1) În cazul în care o investiţie întruneşte condiţiile pentru a beneficia de facilităţi acordate de mai multe legi, investitorul va trebui să opteze explicit pentru un singur regim de facilităţi.

(2) Acordarea facilităţilor prevăzute de prezenta lege implică de drept renunţarea la facilităţile prevăzute de alte legi.

CAPITOLUL III Garanţii

Art. 8. -

Investiţiile realizate în România nu pot fi expropriate, cu excepţia cauzei de utilitate publică. Luarea unei asemenea măsuri este nediscriminatorie şi se efectuează numai în conformitate cu prevederile legii.

Art. 9. -

Investiţiile directe noi efectuate potrivit prevederilor prezentei legi beneficiază de regimul juridic stabilit prin aceasta pe întreaga lor durată de existenţă.

Art. 10. -

Investitorii străini beneficiază şi de următoarele drepturi:

a) să transfere integral în străinătate profiturile ce li se cuvin, în condiţiile regimului valutar din România, după plata impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii prevăzute de legislaţia română;

b) să transfere în străinătate, în valuta investiţiei, sumele obţinute în urma vânzării acţiunilor sau părţilor sociale, precum şi pe cele rezultate din lichidarea investiţiilor, în condiţiile regimului valutar din România;

c) să transfere în străinătate, în valuta investiţiei, sumele obţinute cu titlu de despăgubire, în situaţia prevăzută la art. 8.

Art. 11. -

Investitorii străini vor beneficia de toate drepturile prevăzute în acordurile bilaterale de promovare şi garantare reciprocă a investiţiilor, semnate de România cu statele de origine ale acestora.

CAPITOLUL IV Facilităţi

Art. 12. - Jurisprudență (1)

(1) Utilajele tehnologice, instalaţiile, echipamentele, aparatele de măsură şi control, automatizări şi produse de software, achiziţionate din import, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (3), necesare pentru realizarea investiţiei, sunt exceptate de la plata taxelor vamale conform listei aprobate prin ordin comun al ministrului dezvoltării şi prognozei şi al ministrului finanţelor publice.
Referințe (1)

(2) Bunurile noi prevăzute la alin. (1), achiziţionate din import sau din România, necesare pentru realizarea investiţiei, beneficiază pe perioada de realizare a investiţiei, până la punerea în funcţiune a acesteia, de amânarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, potrivit reglementărilor în vigoare, respectiv până pe data de 25 a lunii următoare datei de punere în funcţiune a investiţiei.

(3) În înţelesul prezentei legi, bunurile la care face referire alin. (1) sunt considerate bunuri noi dacă au fost produse cu cel mult un an înainte de intrarea lor în ţară şi nu au fost niciodată utilizate.

(4) Condiţiile stabilite la alin. (3) se aplică şi bunurilor prevăzute la alin. (1), fabricate în România.

Art. 13. -

(1) Investiţiile noi realizate în condiţiile prezentei legi beneficiază de deducerea unei cote de 20% din valoarea acestora. Deducerea se calculează în luna în care se realizează investiţia, numai din punct de vedere fiscal, prin înscrierea acesteia la sumele deductibile prevăzute în declaraţia de impunere.

(2) În situaţia în care se realizează pierdere fiscală aceasta se recuperează în următorii 5 ani din profitul impozabil.

Art. 14. -

Investiţiile realizate în condiţiile prezentei legi beneficiază de utilizarea amortizării accelerate, definită conform Legii nr. 15/1994, cu anunţarea, dar fără obligaţia aprobării prealabile din partea organului fiscal teritorial la care contribuabilul are obligaţia de a depune declaraţia de impunere.

CAPITOLUL V Instituţii abilitate, înregistrare şi proceduri

Art. 15. -

(1) Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, în colaborare cu Departamentul pentru Relaţia cu Investitorii Străini, asigură coordonarea aplicării uniforme a politicii Guvernului la nivel central şi local în domeniul stimulării şi promovării investiţiilor directe.

(2) În vederea realizării acestui obiectiv Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, împreună cu Departamentul pentru Relaţia cu Investitorii Străini:

a) colaborează nemijlocit cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale de la nivel central şi local implicate;

b) coordonează activitatea de promovare pe plan intern şi internaţional a investiţiilor directe în România, asigurând aducerea la îndeplinire a obiectivelor strategiei naţionale în acest domeniu;

c) acţionează, inclusiv prin consultări cu investitorii români şi străini, cu organizaţiile profesionale, cu patronatele şi cu Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti pentru menţinerea permanentă a unui mediu de afaceri favorabil promovării investiţiilor directe, prin asigurarea armonizării legislative în domeniu, simplificarea procedurilor şi eliminarea barierelor administrative;

d) informează operativ Guvernul şi pe primul-ministru asupra oricăror sesizări din partea investitorilor privind abateri de la procedurile şi reglementările legale, de la etica profesională, precum şi asupra oricăror alte acte săvârşite voluntar sau din culpă, care afectează mediul de afaceri, iniţierea sau derularea investiţiilor în România;

e) participă şi reprezintă România la lucrările instituţiilor şi asociaţiilor internaţionale din domeniul promovării investiţiilor directe.

Art. 16. -

Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, în colaborare cu Departamentul pentru Relaţia cu Investitorii Străini, va asigura, la cerere, asistenţa tehnică de specialitate investitorilor care se încadrează în prevederile prezentei legi.

Art. 17. - Jurisprudență (1)

Ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi toate instituţiile cu competenţe în eliberarea de avize, autorizaţii şi licenţe au obligaţia să asigure rezolvarea operativă a solicitărilor investitorilor legate de începerea şi de desfăşurarea activităţii acestora.

CAPITOLUL VI Urmărirea derulării investiţiei şi penalităţi

Art. 18. -

(1) În cazul în care societăţile care au realizat investiţii definite potrivit art. 1 se lichidează voluntar într-o perioadă mai mică de 10 ani, acestea vor fi obligate să plătească impozitele stabilite potrivit legii pentru întreaga durată de funcţionare a investiţiei, precum şi majorările de întârziere a plăţii taxelor şi impozitelor care ar fi trebuit plătite în absenţa existenţei facilităţilor, calculate conform legislaţiei în vigoare.

(2) Sumele datorate potrivit alin. (1) se plătesc cu prioritate din rezultatele lichidării investiţiilor.

Art. 19. -

Înstrăinarea de către investitor a bunurilor prevăzute la art. 12 într-un termen mai mic de 2 ani de la introducerea în ţară sau de la achiziţionarea acestora va atrage plata contravalorii facilităţilor de care a beneficiat, precum şi majorările de întârziere a plăţii taxelor şi impozitelor care ar fi trebuit plătite în absenţa existenţei facilităţilor, calculate conform legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL VII Dispoziţii finale

Art. 20. -

(1) Litigiile dintre investitori şi autorităţile române cu privire la drepturile şi obligaţiile prevăzute în prezenta lege se soluţionează de instanţele de contencios administrativ, potrivit procedurii stabilite de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990.

(2) Rămân aplicabile în domeniul său de incidenţă dispoziţiile Convenţiei pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state, încheiată la Washington la 18 martie 1965 şi ratificată de România prin Decretul Consiliului de Stat nr. 62/1975, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 56 din 7 iunie 1975.

Această lege a fost adoptată în condiţiile art. 113 din Constituţia României, în urma angajării, în şedinţa comună din 19 iunie 2001, a răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 29 iunie 2001.

Nr. 332.

se încarcă...