Back

Guvernul României

Codul Aerian din 1997

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26.01.2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Prevederi generale

SECTIUNEA I Domeniul de aplicare

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Prevederile prezentului Cod aerian se aplică tuturor activităţilor aeronautice civile, precum şi tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţile aeronautice civile respective în spaţiul aerian naţional şi pe teritoriul României.
Jurisprudență (1)

(2) România are suveranitate deplină şi exclusivă asupra spaţiului aerian naţional, care face obiectul proprietăţii publice.

Art. 2. - Modificări (1)

Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată prin prezentul Cod aerian, prin actele normative interne din domeniu, precum şi în conformitate cu prevederile Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago, ale altor convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte.

SECTIUNEA a II-a Termeni şi definiţii

Art. 3. - Modificări (1)

În sensul prezentului Cod aerian, termenii şi definiţiile utilizate au următorul înţeles:

3.1. accident - eveniment legat de operarea unei aeronave, care se produce între momentul în care o persoana se îmbarca la bordul acesteia cu intentia de a efectua un zbor si momentul în care toate persoanele aflate la bord sunt debarcate, si în cursul caruia:

a) o persoană este rănită grav sau mortal datorită faptului că se găseşte:

- în aeronavă;

- în contact direct cu aceasta sau cu un obiect care este fixat în aeronavă;

- în contact direct cu o parte oarecare a aeronavei, inclusiv cu părţile care se detaşează din aceasta;

- expusă direct aspiraţiei sau suflului motoarelor ori elicelor;

b) aeronava suferă deteriorări, avarii sau cedări structurale, care alterează caracteristicile de rezistenţă structurală sau performanţele de zbor, necesită o reparaţie importantă care nu poate fi făcută în mod normal cu mijloacele existente la bord sau necesită înlocuirea elementelor deteriorate;

c) aeronava a fost distrusă;

d) aeronava a dispărut sau este total inaccesibilă. Aeronava este considerată dispărută atunci când căutările s-au încheiat oficial şi epava nu a fost localizată.

Se exclud din categoria accidentelor următoarele situaţii:

- la lit. a), decesul la bordul aeronavelor, provenit dintr-o cauză naturală; rănirea gravă sau decesul oricărei persoane aflate la bord, ca urmare a unei tentative de sinucidere sau a neglijenţei proprii; rănirile cauzate pasagerilor clandestini care se ascund în afara zonelor care sunt în mod normal accesibile pasagerilor şi echipajului;

- la lit. b), când deteriorarea este limitată la accesoriile motorului sau când este vorba despre deteriorări limitate la elice, la extremităţile aripii, la antene, pneuri, frâne, carenaje sau mici perforaţii în înveliş şi care nu periclitează siguranţa în zbor sau la sol a aeronavei;

3.2. act de intervenţie ilicită - act produs în mod ilicit, cu intenţie, constând în:

a) violenţă împotriva uneia sau mai multor persoane la bordul unei aeronave la sol şi în zbor, dacă acel act poate să pericliteze siguranţa aeronavei respective;

b) distrugere a unei aeronave în serviciu sau provocare de avarii unei astfel de aeronave, care o fac indisponibila pentru zbor sau care îi pot periclita siguranta în zbor;

c) amplasare sau favorizare a amplasării prin orice mijloace a unui dispozitiv sau a unei substanţe care poate distruge o aeronavă aflată în serviciu sau îi poate provoca avarii care să o facă indisponibilă pentru zbor ori care îi poate periclita siguranţa în zbor;

d) distrugere sau avariere a mijloacelor de navigaţie aeriană sau de intervenţie în funcţionarea lor, dacă un asemenea act poate periclita siguranţa aeronavelor în zbor;

e) comunicare intenţionată a unor informaţii false, punând astfel în pericol siguranţa unei aeronave în zbor;

f) folosirea ilegală a oricărui dispozitiv, substanţă sau armă pentru:

- producerea unui act de violenţă împotriva uneia sau mai multor persoane, care provoacă rănirea gravă sau moartea acestora, pe un aeroport care deserveşte aviaţia civilă;

- distrugerea sau avarierea gravă a facilităţilor care aparţin aviaţiei civile sau a aeronavelor care nu sunt în serviciu, dar se află pe acel aeroport, ori pentru întreruperea serviciilor aeroportului, dacă un asemenea act pune în pericol sau poate periclita siguranţa aeroportului;

3.3. activităţi aeronautice civile - totalitatea activităţilor legate de proiectarea, construcţia, atestarea, reparaţia, întreţinerea şi operarea aeronavelor civile, a aerodromurilor şi a altor obiective de infrastructura aeronauticii civile, de dirijarea şi controlul traficului aerian, de informarea aeronautică şi meteorologică a operatorilor aerieni, de pregătirea şi perfecţionarea personalului aeronautic civil, precum şi a activităţilor aeronautice civile conexe acestora;

3.4. activităţi aeronautice civile conexe - totalitatea serviciilor care contribuie direct la asigurarea desfăşurării activităţilor aeronautice civile;

3.5. administrator al aerodromului - persoana fizică sau juridică care conduce şi gestionează un aerodrom aflat în proprietatea publică sau în proprietatea privată a unor persoane fizice ori juridice;

3.6. aerodrom - suprafaţa delimitată pe pământ sau pe apă, care cuprinde, eventual, clădiri, instalaţii şi materiale, destinată să fie utilizată, în totalitate sau în parte, pentru sosirea, plecarea şi manevrarea la sol a aeronavelor. Aerodromul utilizat exclusiv pentru elicoptere se numeşte heliport;

3.7. aeronavă - aparatul care se poate menţine în atmosferă cu ajutorul altor reacţii ale aerului decât cele asupra suprafeţei pământului;

3.8. aeronave de stat - aeronavele folosite pentru servicii militare, vamale sau de poliţie;
Modificări (1)

3.9. aeroport - aerodromul deschis pentru operaţiuni comerciale de transport aerian;

3.10. aeroport internaţional - aeroportul nominalizat ca aeroport de intrare şi de plecare, destinat traficului internaţional al aeronavelor, şi în care sunt asigurate facilităţile de control pentru trecerea frontierei de stat, pentru controlul vamal, de sănătate publică, pentru controlul veterinar şi fitosanitar, precum şi pentru alte facilităţi similare;

3.11. agent aeronautic civil - orice persoană fizică sau juridică autorizată să desfăşoare activităţi aeronautice civile;

3.12. anchetă administrativă - activitatea concretă de identificare, de strângere şi de analiză a informaţiilor pentru determinarea cauzelor, emiterea concluziilor şi, pe baza lor, stabilirea unor recomandări privind siguranţa zborurilor, precum şi formularea unor propuneri şi recomandări de îmbunătăţire a activităţilor în vederea prevenirii accidentelor şi incidentelor de aviaţie;

3.13. autorizare - confirmare oficială dată printr-un document eliberat în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice române prin care se atestă capacitatea deţinătorului de a desfăşura activităţile aeronautice civile menţionate în acest document;

3.14. autorizaţie de operator aerian - documentul care atestă autorizarea unui operator aerian să efectueze activităţi de lucru aerian sau de aviaţie generală;

3.15. certificat de operator aerian - documentul care atestă capacitatea unui operator aerian de a efectua activităţi de transport aerian civil;

3.16. certificat de navigabilitate - documentul individual, aflat obligatoriu la bordul fiecărei aeronave, prin care se atestă navigabilitatea acesteia;

3.17. drept de trafic - dreptul unui operator aerian autorizat de a transporta pasageri, bagaje, mărfuri şi/sau poştă pe o rută aeriană care deserveşte două sau mai multe aeroporturi interne ori internaţionale;

3.18. facilităţi - totalitatea serviciilor şi baza materială asociată acestora, asigurate pe un aerodrom în legătură cu intrarea şi ieşirea aeronavelor, persoanelor, bagajelor, mărfurilor şi altele asemenea, în traficul aerian intern şi internaţional;

3.19. incident - un eveniment, altul decât un accident, asociat cu utilizarea unei aeronave, care afecteaza sau ar putea afecta siguranta exploatarii;

3.20. licenţiere - confirmarea oficială dată printr-un document eliberat de Ministerul Transporturilor*), prin care se acordă deţinătorului dreptul de a exercita activităţile aeronavelor civile menţionate în acest document;

*) Conform Hotărârii nr. 3/2001 Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei preia toate drepturilor şi obligaţiile Ministerului Transporturilor.

3.21. licenţă de lucru în perimetrul infrastructurii aeroportuare - document individual prin care se acordă unui agent economic dreptul de a desfăşura activităţi în perimetrul infrastructurii aeroportuare;

3.22. licenţă de transport aerian - document individual prin care unui operator aerian autorizat i se acordă dreptul de a efectua operaţiuni de transport aerian public, în condiţiile prevăzute în licenţă;

3.23. misiune - activitatea unui membru al echipajului din momentul în care acesta intră în serviciu, după o perioadă de odihnă corespunzătoare, dar înaintea începerii unui zbor sau a unei serii de zboruri, până în momentul în care acel membru al echipajului iese din serviciu după încheierea acelui zbor sau a seriei de zboruri;

3.24. navigabilitate - caracteristica aeronavei pregătite pentru zbor, constând în conformarea acesteia la reglementările de admisibilitate la zbor;

3.25. operarea aeronavei - folosirea aeronavei pentru scopuri de navigaţie aeriană, care include navigarea aeronavei. Orice persoană fizică sau juridică care efectuează operaţiuni cu aeronave, inclusiv în calitate de proprietar sau deţinător, cu sau fără drept legal de comandă asupra aeronavei, va fi considerată angajată în operarea aeronavei în înţelesul prezentului Cod aerian;

3.26. -operator aerian - persoană fizică sau juridică autorizată şi/sau licenţiată, angajată în operarea aeronavelor;

3.27. pilot comandant - pilotul responsabil cu comanda şi siguranţa aeronavei pe durata zborului;

3.28. plan de zbor - ansamblu de informaţii specifice unui zbor planificat sau unei porţiuni din acesta, transmise organelor care asigură serviciile de navigaţie aeriană;

3.29. reglementări aeronautice - norme, proceduri sau standarde specifice activităţilor aeronautice civile;

3.30. securitatea aeronautică - ansamblu de măsuri, resurse materiale şi forţe umane, coordonate, mobilizate şi utilizate în scopul protecţiei aeronauticii civile împotriva actelor de intervenţie ilicită;

3.31. serviciu de navigaţie aeriană - termen generic ce include serviciile de trafic aerian, serviciul de telecomunicaţii aeronautice, serviciile pentru asigurarea asistenţei meteorologice a navigaţiei aeriene, serviciile de căutare şi salvare, precum şi serviciile de informare aeronautică. Aceste servicii sunt asigurate în timpul tuturor fazelor de operare: apropiere, aerodrom şi rută;

3.32. servitute aeronautică - condiţii, restricţii, obligaţii, impuse sau recomandate de prevederile reglementărilor aeronautice naţionale şi/sau internaţionale în interesul siguranţei zborului aeronautic;

3.33. siguranţa zborului - capacitate a activităţii aeronautice constând în evitarea afectării sănătăţii sau pierderii de vieţi omeneşti, precum şi a producerii de pagube materiale;

3.34. tehnică aeronautică - tehnica folosită în aeronautică, care intră sub incidenţa normelor privind siguranţa zborului;

3.35. trafic aerian - ansamblu de aeronave aflate în zbor la un moment dat, într-un spaţiu aerian determinat, şi, respectiv, de aeronave care se află în suprafaţa de manevră a unui aerodrom;

3.36. transportator aerian - operator aerian autorizat, deţinător al unei licenţe de transport aerian, în termen de valabilitate;

3.37. zonă de siguranţă - zonă adiacentă unui aerodrom, indiferent de proprietar, definită în scopul de a limita înălţimea obstacolelor şi de a preveni efectele negative de orice natură, directe şi/sau indirecte, asupra operării aeronavelor şi ansamblului activităţilor aeronautice - în interesul siguranţei zborurilor aeronavelor şi securităţii aeronautice;

3.38. zonă de protecţie - zona adiacentă amplasamentelor mijloacelor de navigaţie aeriană şi meteorologice, indiferent de proprietar, delimitată în scopul de a preveni interferenţele negative de orice natură, directe şi/sau indirecte, asupra performanţelor operaţionale ale acestor echipamente - în interesul siguranţei zborului aeronavelor;

3.39. zbor V.F.R. - zbor efectuat după regulile zborului la vedere.

CAPITOLUL II Administrarea aviaţiei civile în România

Art. 4. - Modificări (1)

Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi de autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile, are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează strategia de dezvoltare a aviaţiei civile, în conformitate cu politica economică a Guvernului şi cu planurile de dezvoltare a transporturilor;

b) emite, în conformitate cu strategia de dezvoltare, precum şi cu reglementările şi recomandările organizaţiilor internaţionale de aviaţie civilă la care România este parte contractantă, reglementări specifice care stau la baza desfăşurării serviciilor de transport aerian şi a exploatării infrastructurii aferente, precum şi a celorlalte activităţi aeronautice civile;
Referințe (3)

c) reprezintă Guvernul, în domeniul aviaţiei civile, în organismele internaţionale specifice şi în relaţiile bilaterale cu alte state;

d) asigură administrarea proprietăţii publice a statului din domeniul aviaţiei civile;

e) emite reglementări obligatorii de autorizare şi/sau de licenţiere a agenţilor aeronautici şi a operatorilor civili pentru efectuarea activităţilor aeronautice civile, eliberează, prelungeşte valabilitatea, validează, echivalează, suspendă şi retrage documentele de autorizare şi/sau de licenţiere a agenţilor aeronautici şi a operatorilor civili;

f) emite reglementări aeronautice obligatorii privind siguranţa traficului în transporturile aeriene şi supraveghează respectarea acestora;
Referințe (3)

g) emite reglementări aeronautice obligatorii pentru efectuarea transporturilor aeriene de mărfuri periculoase;

h) asigură reglementarea şi organizarea circulaţiei aeronavelor civile în spaţiul aerian naţional, în colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apărării Naţionale;

i) coordonează sistemul de securitate în domeniul aviaţiei civile;

j) anchetează incidentele şi accidentele din domeniul aviaţiei civile;

k) organizează şi exercită activităţile de registru, de inspecţie şi de control în aviaţia civilă;

l) asigură certificarea tehnicii de aviaţie civilă;

m) emite reglementări aeronautice obligatorii privind atestarea, certificarea, licenţierea şi brevetarea personalului aeronautic civil, organizează examene şi emite atestate, certificate, licenţe şi brevete pentru această categorie de personal;
Referințe (1)

n) gestionează frecvenţele de telecomunicaţii alocate aviaţiei civile;

o) asigură organizarea şi funcţionarea serviciilor civile de navigaţie aeriană în spaţiul aerian al României, aprobă survolarea teritoriului naţional al României, organizat potrivit art. 10, precum şi decolarea şi aterizarea aeronavelor civile de pe şi pe aeroporturile situate pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice specifice;

p) autorizează efectuarea de lucrări în zonele de siguranţă şi de protecţie a infrastructurilor de transport aerian civil;

r) asigură, împreună cu organele specializate ale ministerelor abilitate prin lege, asistenţa operaţiunilor de căutare şi de salvare a aeronavelor civile implicate în accidente;

s) emite reglementări pentru uniformizarea definiţiilor şi a abrevierilor utilizate în aviaţia civilă, în conformitate cu legislaţia internaţională;

t) autorizează funcţionarea aerodromurilor civile;

u) organizează activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice din domeniul aviaţiei civile;

v) aprobă tarifele de utilizare a infrastructurilor de transport aerian de interes public naţional;

x) asigură cadrul legislativ şi reglementările necesare pentru dezvoltarea unui mediu concurenţial normal în domeniul transporturilor aeriene;

y) aprobă tarifele de examinare a personalului aeronautic civil în vederea obţinerii atestatelor, certificatelor, brevetelor şi licenţelor;
Referințe (1)

z) aprobă tarifele percepute de către societăţile comerciale, instituţiile publice şi organismele tehnice specializate, ca urmare a prestării activităţilor pentru care le-au fost delegate competenţe în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Ministerul Transporturilor asigură, direct sau prin delegare de competenţă unor organisme tehnice specializate, instituţii publice sau, după caz, societăţi comerciale autorizate, elaborarea şi punerea în aplicare a reglementărilor aeronautice corespunzătoare, pregătirea şi perfecţionarea profesională, precum şi atestarea personalului aeronautic civil, certificarea tehnicii de aviaţie civilă, înmatricularea aeronavelor civile, inspecţia şi controlul acestora, controlul acestora, controlul, inspecţia, supravegherea şi autorizarea agenţilor aeronautici civili, dirijarea şi controlul traficului aerian în spaţiul aerian naţional, protecţia navigaţiei aeriene, anchetarea incidentelor şi a accidentelor de aviaţie civilă, precum şi controlul tehnic şi inspecţia de siguranţă a zborului şi de securitate aeronautică pentru transportul aerian.
Modificări (1), Referințe (2)

(2) Organismele tehnice specializate, instituţiile publice şi societăţile comerciale prevăzute la alin. (1) vor fi finanţate integral din tarife şi comisioane obţinute din prestaţiile respective.

(3) Delegarea de competenţe organismelor tehnice specializate sau societăţilor comerciale autorizate, menţionate la alin. (1), precum şi autorizarea sau licenţierea agenţilor aeronautici civili în conformitate cu prevederile prezentului Cod aerian se fac cu perceperea unor taxe sau tarife.

(4) Delegarea de competenţe se poate realiza în domenii de strictă specialitate, pentru care Ministerul Transporturilor trebuie să aibă compartimente de specialitate.

se încarcă...