Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 827/2012 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la mijloacele de publicare a poziţiilor nete pe acţiuni, la formatul informaţiilor care trebuie furnizate Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe în ceea ce priveşte poziţiile scurte nete, tipurile de acorduri, înţelegeri şi măsuri pentru a garanta în mod adecvat că acţiunile sau instrumentele de datorie suverană sunt disponibile pentru decontare, precum şi la datele şi perioada pentru determinarea locului principal de tranzacţionare al unei acţiuni în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32012R0827

În vigoare de la 18.09.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 236/2012 din 14 martie 2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit (1), în special articolul 9 alineatul (6), articolul 11 alineatul (4), articolul 12 alineatul (2), articolul 13 alineatul (5) şi articolul 16 alineatul (4),

___________

(1) JO L 86, 24.3.2012, p. 1.

după consultarea Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor,

întrucât:

(1) Prezentul regulament vizează determinarea listei de acţiuni exceptate, ca pas necesar pentru publicarea poziţiilor scurte pe toate acţiunile neexceptate şi a condiţiilor în care informaţiile respective ar trebui trimise către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe (denumită în continuare "AEVMP"). Prin urmare, este esenţială stabilirea unor norme privind înţelegerile şi măsurile care trebuie adoptate în privinţa acestor acţiuni neexceptate. În vederea asigurării coerenţei între dispoziţiile privind vânzarea în lipsă care trebuie să intre în vigoare în acelaşi timp, precum şi pentru a permite persoanelor supuse acestor obligaţii să îşi formeze o imagine cuprinzătoare şi sintetică în privinţa dispoziţiilor, este oportun ca toate standardele tehnice de punere în aplicare impuse prin Regulamentul (UE) nr. 236/2012 să fie incluse într-un singur regulament.

(2) Pentru a asigura aplicarea uniformă a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 în ceea ce priveşte informaţiile care trebuie furnizate AEVMP de către autorităţile competente, precum şi pentru prelucrarea eficientă a acestor informaţii, acestea ar trebui transmise utilizând modalităţi electronice sigure, cu ajutorul unui formular standard.

(3) Este important ca datele privind poziţiile scurte nete care sunt aduse la cunoştinţa pieţelor prin intermediul unor site-uri web centrale operate sau supravegheate de o autoritate competentă să fie uşor accesibile şi să poată fi refolosite. În acest scop, datele ar trebui să fie furnizate într-un format care să permită utilizarea flexibilă a acestora şi care să nu ofere numai posibilitatea unor documente statice, de tip copie. În toate cazurile în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, ar trebui utilizate formate care pot fi citite de maşină, pentru a permite utilizatorilor să prelucreze informaţiile într-o manieră structurată şi eficace din punctul de vedere al costurilor.

(4) Pentru a asigura disponibilitatea publică a acestor informaţii pe piaţă, pe lângă publicarea pe site-ul web central operat sau supravegheat de o autoritate competentă, ar trebui ca punerea la dispoziţia publicului a detaliilor privind poziţiile scurte nete să se poată realiza şi prin alte modalităţi.

(5) Este esenţial ca utilizatorii să aibă la dispoziţie două tipuri de formate pentru publicarea poziţiilor scurte nete individuale pe acţiuni care depăşesc pragul de publicare relevant. Acestea ar trebui să constea într-o listă sau un tabel sintetic cuprinzând poziţiile scurte nete care depăşesc pragul de publicare şi sunt deţinute la momentul consultării site-ului web central şi o listă sau un tabel cu datele istorice privind toate poziţiile scurte nete individuale publicate.

(6) Atunci când valoarea unei poziţii scurte nete pe acţiuni scade sub un prag de publicare relevant, ar trebui publicate detaliile aferente, inclusiv dimensiunea efectivă a poziţiei respective. Pentru a nu induce în eroare utilizatorii site-urilor web centrale, publicarea poziţiilor a căror valoare a scăzut sub 0,5 % din capitalul social emis al societăţii în cauză ar trebui să nu rămână pe o durată nedefinită alături de poziţiile publicate în timp real, ci ar trebui să fie disponibile sub formă de date istorice după ce acestea au fost afişate timp de 24 de ore.

(7) În vederea oferirii unui cadru consecvent şi clar, care să fie în acelaşi timp flexibil, este important să se precizeze tipurile de acord de împrumut sau de alte drepturi exigibile cu efect similar, tipurile de înţelegeri cu o terţă parte care dau garanţii adecvate că acţiuni sau instrumente de datorie suverană vor fi disponibile pentru decontare, precum şi criteriile care trebuie îndeplinite de astfel de acorduri şi înţelegeri.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...