Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 167/2011 de autorizare a unei cooperări consolidate în domeniul creării unei protecţii prin brevet unitar
(2011/167/UE)
Număr celex: 32011D0167

În vigoare de la 22.03.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 329 alineatul (1),

având în vedere solicitările Regatului Belgiei, Republicii Bulgaria, Republicii Cehe, Regatului Danemarcei, Republicii Federale Germania, Republicii Estonia, Irlandei, Republicii Elene, Republicii Franceze, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Marelui Ducat al Luxemburgului, Republicii Ungare, Maltei, Regatului Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, României, Republicii Slovenia, Republicii Slovace, Republicii Finlanda, Regatului Suediei şi Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), Uniunea instituie o piaţă internă, acţionează pentru dezvoltarea durabilă a Europei, întemeiată pe o creştere economică echilibrată, şi promovează progresul ştiinţific şi tehnic. Crearea condiţiilor juridice care permit întreprinderilor să îşi adapteze activităţile de producţie şi distribuţie dincolo de frontierele naţionale şi care oferă companiilor mai multe opţiuni şi oportunităţi contribuie la atingerea acestui obiectiv. Printre instrumentele juridice aflate la dispoziţia întreprinderilor ar trebui să se numere un brevet unitar, care să asigure o protecţie uniformă în întreaga Uniune.

(2) În temeiul articolului 118 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) şi în contextul instituirii şi funcţionării pieţei interne, sunt necesare măsuri care să includă crearea unei protecţii uniforme prin brevet pe întregul teritoriu al Uniunii şi înfiinţarea unor sisteme centralizate de autorizare, coordonare şi control la nivelul Uniunii.

(3) La 5 iulie 2000, Comisia a adoptat o propunere de regulament al Consiliului privind brevetul comunitar în vederea creării unui brevet unitar care să asigure o protecţie uniformă în întreaga Uniune. La 30 iunie 2010, Comisia a adoptat o propunere de regulament al Consiliului privind dispoziţiile referitoare la traducere pentru brevetul Uniunii Europene (denumit în continuare "propunere de regulament privind dispoziţiile referitoare la traducere"), care conţine dispoziţii referitoare la traducere aplicabile brevetului Uniunii Europene.

(4) La reuniunea Consiliului din 10 noiembrie 2010 s-a constatat că nu există unanimitate pentru menţinerea propunerii de regulament privind dispoziţiile referitoare la traducere. La 10 decembrie 2010 s-a confirmat existenţa unor dificultăţi insurmontabile, unanimitatea fiind imposibilă în acel moment şi în viitorul apropiat. Deoarece acordul asupra propunerii de regulament privind dispoziţiile referitoare la traducere este necesar pentru încheierea unui acord final privind protecţia prin brevet unitar în Uniune, s-a stabilit că obiectivul creării unei protecţii prin brevet unitar în Uniune nu poate fi îndeplinit într-o perioadă rezonabilă de timp prin aplicarea dispoziţiilor relevante ale tratatelor.

(5) În aceste condiţii, douăsprezece state membre, şi anume Danemarca, Germania, Estonia, Franţa, Lituania, Luxemburg, Ţările de Jos, Polonia, Slovenia, Finlanda, Suedia şi Regatul Unit, s-au adresat formal Comisiei prin scrisorile din 7, 8 şi 13 decembrie 2010, arătând că intenţionează să instituie între ele o cooperare consolidată în domeniul creării unei protecţii prin brevet unitar pe baza propunerilor existente sprijinite de statele membre în cauză pe parcursul negocierilor, solicitând Comisiei să prezinte Consiliului o propunere în acest sens. Solicitările au fost confirmate la reuniunea Consiliului din 10 decembrie 2010. În total, douăsprezece state membre au solicitat cooperarea consolidată. Între timp, treisprezece alte state membre, şi anume Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Irlanda, Grecia, Cipru, Letonia, Ungaria, Malta, Austria, Portugalia, România şi Slovacia, s-au adresat Comisiei în scris pentru a-şi manifesta dorinţa de a participa, de asemenea, la cooperarea consolidată avută în vedere. În total, douăzeci şi cinci de state membre au solicitat cooperarea consolidată.

(6) Cooperarea consolidată trebuie să asigure cadrul juridic necesar pentru crearea unei protecţii prin brevet unitar în statele membre participante şi să ofere întreprinderilor din Uniune posibilitatea de a-şi îmbunătăţi competitivitatea prin a le oferi opţiunea de a dobândi o protecţie uniformă prin brevet în statele participante, precum şi prin contribuirea la progresul ştiinţific şi tehnologic.

(7) Cooperarea consolidată trebuie să vizeze crearea unui brevet unitar, care să asigure o protecţie uniformă pe teritoriul statelor membre participante şi care să fie acordat de Oficiul European de Brevete (OEB) pentru toate statele membre respective. Regimul de traducere aplicabil, care reprezintă o componentă necesară a brevetului unitar, trebuie să fie simplu, rentabil şi corespunzător celui menţionat în propunerea de regulament al Consiliului privind dispoziţiile referitoare la traducere pentru brevetul Uniunii Europene, prezentată de Comisie la 30 iunie 2010, şi combinat cu elementele de compromis propuse de Preşedinţie în noiembrie 2010, care s-au bucurat de un larg sprijin din partea Consiliului. Regimul de traducere ar menţine posibilitatea depunerii cererilor de brevet la OEB în oricare dintre limbile Uniunii şi ar asigura compensarea costurilor legate de traducerea cererilor depuse în alte limbi decât o limbă oficială a OEB. Brevetul, având efect unitar, ar trebui să se acorde numai în una dintre limbile oficiale ale OEB, conform dispoziţiilor Convenţiei privind eliberarea brevetelor europene (Convenţia brevetului european). Nu vor fi necesare traduceri suplimentare, fără a se aduce atingere dispoziţiilor tranzitorii care ar fi proporţionale şi ar impune temporar traduceri suplimentare, fără efecte juridice şi strict în scop informativ. În orice caz, dispoziţiile tranzitorii ar înceta atunci când vor fi disponibile traduceri automate de înaltă calitate, după o evaluare obiectivă a calităţii acestora. În caz de litigiu, obligaţiile de traducere ar trebui să revină titularului brevetului.

(8) Sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la articolul 20 din TUE şi la articolele 326 şi 329 din TFUE.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...