Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 92/2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului Număr celex: 32011L0092

În vigoare de la 17.12.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 82 alineatul (2) şi articolul 83 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 48, 15.2.2011, p. 138.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziţia Parlamentului European din 27 octombrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 15 noiembrie 2011.

întrucât:

(1) Abuzul sexual asupra copiilor şi exploatarea sexuală a copiilor, inclusiv pornografia infantilă, reprezintă violări grave ale drepturilor fundamentale, în special drepturile copiilor la protecţia şi îngrijirea necesare pentru bunăstarea lor, astfel cum se stipulează în Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite din 1989 cu privire la drepturile copilului şi în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (3).

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...