Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 502/2012 privind schimbul de date pentru serviciile de numerar
(BCE/2012/16)
(2012/502/UE)
Număr celex: 32012O0502

În vigoare de la 01.10.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatele (1) şi (2),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 16,

întrucât:

(1) Producerea bancnotelor euro este organizată pe o bază descentralizată cu cumulare, în care producţia anuală a diferitelor cupiuri este repartizată între băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "BCN"), conform cotelor procentuale ale BCN în capitalul subscris al Băncii Centrale Europene ("BCE") pentru exerciţiul financiar relevant, calculate utilizând ponderile BCN din grila de repartiţie pentru subscrierea capitalului prevăzută la articolul 29.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC").

(2) În temeiul principiului descentralizării prevăzut la articolele 9.2 şi 12.1 din Statutul SEBC, BCN li se încredinţează punerea în şi retragerea din circulaţie a tuturor bancnotelor euro, inclusiv cele emise de către BCE. În conformitate cu acest principiu, manipularea bancnotelor euro este efectuată de către BCN. Datorită programului de producere descentralizată cu cumulare, transferurile eficiente transfrontaliere de bancnote euro în volum mare contribuie la buna funcţionare a circuitului numerarului în zona euro.

(3) În februarie 2007, Consiliul guvernatorilor BCE a aprobat calendarul şi o foaie de parcurs pentru o mai mare convergenţă pe termen mediu a serviciilor de numerar ale BCN, în vederea creşterii armonizării şi integrării, pentru a permite participanţilor [în special industria bancară şi societăţile de transport de numerar (cash-in-transit companies)] să obţină beneficii mai mari din moneda unică, contribuind astfel la zona unică de numerar în euro (Single Euro Cash Area).

(4) Schimbul de date pentru serviciile de numerar (Data Exchange for Cash Services) (DECS) urmăreşte o mai mare armonizare a serviciilor de numerar în Eurosistem. Acesta maximizează eficienţa furnizării şi retragerii de numerar şi a funcţionării circuitului numerarului în zona euro. Întrucât serviciile de numerar oferite în prezent de către BCN variază într-o măsură semnificativă, DECS asigură caracterul interschimbabil al datelor pentru tranzacţiile transfrontaliere cu numerar şi transferurile în volum mare de bancnote euro între BCN care utilizează sisteme diferite de gestionare a numerarului. DECS nu afectează furnizarea serviciilor de numerar de către BCN pe plan intern.

(5) Deoarece procesul de convergenţă al serviciilor de numerar ale BCN va necesita o anumită flexibilitate, este necesar să se stabilească o procedură simplificată pentru efectuarea de modificări tehnice la prezenta orientare. Prin urmare, competenţele de a aduce aceste modificări ar trebui delegate Comitetului executiv,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1
Obiectul şi domeniul de aplicare

Prezenta orientare stabileşte cerinţele care trebuie respectate de către BCN în privinţa utilizării DECS. Prezenta orientare se aplică numai schimbului de date între BCN.

Articolul 2
Definiţii

În sensul prezentei orientări, se aplică următoarele definiţii:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...