Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 3510/2011 de stabilire a unor standarde de performanţă pentru vehiculele utilitare uşoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele uşoare
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32011R0510

În vigoare de la 31.05.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 44, 11.2.2011, p. 157.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziţia Parlamentului European din 15 februarie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 31 martie 2011.

întrucât:

(1) Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice, care a fost aprobată în numele Comunităţii Europene prin Decizia 94/69/CE a Consiliului (3), urmăreşte stabilizarea concentraţiilor de gaze cu efect de seră din atmosferă la un nivel care să împiedice interferenţele antropice periculoase cu sistemul climatic. În vederea atingerii acestui obiectiv, creşterea globală a temperaturii medii anuale la suprafaţă nu ar trebui să depăşească nivelurile preindustriale cu mai mult de 2°C. Cel de al patrulea raport de evaluare al Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) arată că, pentru a putea atinge acest obiectiv, emisiile de gaze cu efect de seră trebuie să îşi înceteze creşterea până în 2020 cel târziu. În cadrul reuniunii sale din 8-9 martie 2007, Consiliul European şi-a exprimat angajamentul ferm de a reduce până în 2020 emisiile totale de gaze cu efect de seră din Comunitate cu cel puţin 20% în raport cu nivelurile din 1990 şi cu 30%, cu condiţia ca şi alte ţări dezvoltate să se angajeze să obţină reduceri comparabile ale emisiilor şi ca ţările în curs de dezvoltare mai avansate din punct de vedere economic să îşi aducă contribuţia în funcţie de capacităţile proprii.

___________

(3) JO L 33, 7.2.1994, p. 11.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...