Back

Parlamentul României

Legea privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră nr. 265/2008

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18.02.2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. Jurisprudență (1)

(1) Prezenta lege stabileşte cadrul instituţional şi modul de gestionare a siguranţei circulaţiei pe reţeaua rutieră.

(2) Prezenta lege se aplică drumurilor noi şi drumurilor existente, după cum urmează:
Modificări (1)

a) drumurilor noi şi celor aparţinând reţelei rutiere transeuropene, astfel cum este definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport, începând din 19 decembrie 2010;

b) drumurilor de interes naţional, începând cu data de 1 ianuarie 2013;

c) drumurilor judeţene, drumurilor comunale amenajate şi străzilor urbane amenajate, începând cu data de 1 ianuarie 2015.

(3) Prezenta lege nu se aplică tunelurilor rutiere reglementate de Directiva 2004/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerinţele minime de siguranţă pentru tunelurile din Reţeaua rutieră transeuropeană.

(4) Investitorii şi administratorii oricăror drumuri publice prevăzute la alin. (2) pot aplica prevederile prezentei legi, la cererea lor, şi anterior datei de la care sunt obligaţi conform alin. (2).

(5) Reţeaua rutieră care face obiectul prezentei legi cuprinde:
Modificări (1), Jurisprudență (1)

a) autostrăzi;

b) drumuri expres;

c) drumuri naţionale;

d) drumuri judeţene;

e) drumuri comunale amenajate;

f) străzi amenajate.

Art. 2. Jurisprudență (1)

(1) Scopul prezentei legi constă în asigurarea şi creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, prevenirea pierderii de vieţi şi a vătămării integrităţii corporale a persoanelor, precum şi evitarea producerii pagubelor materiale ca urmare a accidentelor de circulaţie.

(2) Aplicarea prezentei legi se realizează cu respectarea următoarelor cerinţe:

a) asigurarea independenţei auditorului/inspectorului de siguranţă rutieră faţă de investitor, proiectant, executant, administratorul drumului sau beneficiar, după caz;
Modificări (1)

b) păstrarea de către auditorul de siguranţă rutieră a confidenţialităţii cu privire la datele şi informaţiile la care a avut acces în cursul realizării auditului;

c) auditorul de siguranţă rutieră nu trebuie să fie implicat sub nicio formă în niciuna dintre fazele de realizare şi de execuţie a proiectului de infrastructură rutieră supus auditării.

Art. 3.

În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) auditul de siguranţă rutieră - verificarea detaliată, tehnică şi sistematică, independentă, din punctul de vedere al siguranţei, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră în toate etapele, de la planificare până la începutul exploatării;
Modificări (1)

b) auditorul de siguranţă rutieră - persoana fizică atestată potrivit prezentei legi să efectueze evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere sau auditul de siguranţă rutieră;
Modificări (1)

c) drumul public - drumul deschis circulaţiei publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) drumul amenajat/strada amenajată - drumul public al cărui carosabil este acoperit cu asfalt, beton de ciment sau macadam;

e) clasificarea tronsoanelor cu o concentraţie mare de accidente - metoda de identificare, analizare şi clasificare a tronsoanelor infrastructurii rutiere, care au fost în exploatare mai mult de 3 ani, pe care s-a înregistrat un număr mare de accidente soldate cu persoane decedate, proporţional cu fluxul de trafic;

f) clasificarea siguranţei reţelei rutiere - metoda pentru identificarea, analizarea şi clasificarea secţiunilor reţelei rutiere existente, în funcţie de potenţialul de îmbunătăţire a siguranţei şi de reducere a costurilor legate de accidente;

g) evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere - o analiză comparativă strategică a impactului asupra gradului de siguranţă a reţelei rutiere în cazul unui proiect al unei noi căi rutiere sau în cazul unui proiect privind modificări substanţiale constructive ale reţelei existente;

h) inspectorul de siguranţă rutieră - persoana fizică atestată potrivit prezentei legi să efectueze inspecţia de siguranţă rutieră;

i) inspecţia de siguranţă rutieră - verificarea periodică a reţelei rutiere aflate în exploatare, din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei, cu identificarea eventualelor disfuncţionalităţi sau deficienţe de proiectare, construcţie, operare şi/sau de întreţinere a drumului, care pot conduce la producerea de accidente rutiere;

j) reţeaua rutieră transeuropeană - reţeaua rutieră definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE;

k) liniile directoare - măsurile adoptate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii care indică etapele de urmat şi elementele de avut în vedere în aplicarea procedurilor de siguranţă rutieră prevăzute în prezenta lege;

l) modificare substanţială - orice modernizare sau reabilitare care impune schimbarea elementelor geometrice ale drumului;
Modificări (1)

m) proiectul de infrastructură rutieră - proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere sau modificării substanţiale a unor reţele rutiere existente;

n) punctul negru - segmentul de drum public care prezintă o rată mai mare de accidente rutiere decât rata medie a accidentelor înregistrate pe unitatea de distanţă a drumului respectiv şi pe o perioadă de timp istorică, stabilite de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;

o) utilizatorul vulnerabil - categoria de participanţi la traficul rutier care este expusă riscului de accidentare soldată cu morţi şi/sau vătămare corporală gravă într-un grad mai mare decât restul participanţilor.

CAPITOLUL II Dobândirea şi încetarea calităţii de auditor/inspector de siguranţă rutieră
Modificări (1)

Art. 4. Modificări (1)

(1) Poate efectua inspecţii de siguranţă rutieră orice persoană fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) nu are cazier judiciar;

b) are studii universitare de licenţă dovedite cu diplomă recunoscută în condiţiile prevăzute de lege, în unul dintre domeniile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor, construcţiilor civile, ingineriei transporturilor rutiere sau autovehiculelor rutiere;

c) are o experienţă profesională de cel puţin 5 ani în unul sau mai multe dintre domeniile prevăzute la lit. b);

d) a frecventat cursurile pentru formarea inspectorilor de siguranţă rutieră şi a promovat examenul de atestare a calităţii de inspector de siguranţă rutieră;

e) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activităţi;

f) nu i s-a interzis exercitarea profesiei în domeniul specialităţii sale prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

g) are permis de conducere valabil, care să ateste o vechime de minimum 3 ani în categoria B sau în altă categorie superioară acesteia.

(2) Poate efectua audit de siguranţă rutieră şi/sau evaluare de impact asupra siguranţei rutiere orice persoană fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) nu are cazier judiciar;

b) are studii universitare de licenţă dovedite cu diplomă recunoscută în condiţiile stabilite de lege, în unul dintre domeniile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor sau în unul dintre domeniile construcţiilor civile, ingineriei transporturilor rutiere sau autovehiculelor, completate cu cursuri postuniversitare sau de masterat în domeniul construcţiei drumurilor şi podurilor sau ingineriei circulaţiei rutiere;

c) are o experienţă profesională de cel puţin 5 ani dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile prevăzute la lit. b);

d) a frecventat cursurile pentru formarea auditorilor de siguranţă rutieră şi a promovat examenul de atestare a calităţii de auditor de siguranţă rutieră, în condiţiile prevăzute de prezenta lege;

e) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activităţi;

f) nu i s-a interzis exercitarea profesiei în domeniul specialităţii sale prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

g) are permis de conducere valabil, care să ateste o vechime de minimum 3 ani în categoria B sau în altă categorie superioară acesteia.

(3) Poate efectua audit de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, prevăzute la alin. (2), orice inspector de siguranţă rutieră care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) a efectuat inspecţiile de siguranţă rutieră, prevăzute la art. 3 lit. i), pentru cel puţin 2.000 de kilometri de drumuri;

b) a frecventat cursurile pentru formarea auditorilor de siguranţă rutieră şi a promovat examenul de atestare a calităţii de auditor de siguranţă rutieră, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

Art. 5. Modificări (1)

(1) Profesia de auditor de siguranţă rutieră/de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere sau profesia de inspector de siguranţă rutieră poate fi exercitată în regim de liberă practică, în cazul în care acesta este persoană fizică autorizată, înregistrată la oficiul registrului comerţului pentru activitatea respectivă.

(2) În vederea exercitării profesiei, auditorul poate angaja specialişti, pe bază de contract de muncă sau contract de prestări de servicii, în condiţiile legii.

Art. 6.

(1) Formarea, instruirea şi perfecţionarea profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră se asigură prin organizarea cursurilor respective de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(2) Cursurile de formare, instruire sau perfecţionare profesională se realizează pentru o perioadă de minimum 3 luni în colaborare cu instituţii de învăţământ superior acreditate şi/sau cu furnizorii de formare profesională autorizaţi potrivit legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor, în baza programelor-cadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională.
Modificări (1)

(3) Programele-cadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, la propunerea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., până la data de 19 decembrie 2011*).

___________

*) A se vedea Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 20 iulie 2011.

(4) Lista instituţiilor/furnizorilor prevăzute/prevăzuţi la alin. (2) se pune la dispoziţia publicului pe pagina de internet a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., pentru a putea fi consultată de orice persoană interesată.

(5) Auditorii sunt obligaţi să participe o dată la 2 ani la cursurile de instruire periodică şi o dată la 4 ani la cursurile de perfecţionare profesională organizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
Modificări (1)

(6) Participarea la cursurile de instruire periodică şi la cursurile de perfecţionare profesională este condiţionată de dovada menţinerii condiţiilor privind cazierul judiciar şi permisul de conducere, prevăzute la art. 4.
Modificări (1)

Art. 7.

(1) Se înfiinţează, în subordinea ministrului transporturilor şi infrastructurii, Comisia de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, denumită în continuare Comisia, compusă din 9 membri, al cărei regulament de organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii**).
Puneri în aplicare (1)

___________

**) A se vedea Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 792/2010 pentru aprobarea componenţei, a atribuţiilor şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor privind auditul de siguranţă rutieră, precum şi a Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 13 octombrie 2010.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei stabileşte componenţa, atribuţiile şi modalitatea de remunerare a activităţii membrilor acesteia şi a personalului care o deserveşte.

(3) Mandatul membrilor Comisiei este de 4 ani.

(4) Lucrările Comisiei se desfăşoară în prezenţa a 9 membri, iar deciziile se iau cu votul majorităţii acestora.

(5) Un membru plin aflat în imposibilitatea de a participa la lucrările Comisiei va fi înlocuit cu supleantul acestuia.

(6) Exercitarea activităţii de auditor este incompatibilă cu cea de membru al Comisiei.

Art. 8.

(1) Accesul la profesia de auditor/inspector de siguranţă rutieră se realizează conform prevederilor prezentei legi.
Modificări (1)

(2) Examinarea candidaţilor în vederea atestării ca auditor/inspector de siguranţă rutieră se efectuează de Comisia prevăzută la art. 7 alin. (1) şi va consta într-o aplicaţie practică şi un test-grilă.
Modificări (1)

(3) Pentru susţinerea examenului de atestare privind accesul la profesie şi pentru eliberarea atestatului respectiv, fiecare candidat achită câte o taxă, după caz, stabilită prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei, care se face venit la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

(4) Comisia comunică conducerii Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. numele şi datele de identificare ale persoanelor care au obţinut atestatul de auditor/inspector de siguranţă rutieră, în vederea înscrierii acestora în Registrul auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, denumit în continuare Registru. Lista auditorilor, actualizată, va fi făcută publică pe pagina de internet a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
Modificări (1)

(5) Pentru cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European, care a dobândit calitatea de auditor de siguranţă rutieră în unul dintre aceste state, Comisia va recunoaşte automat documentul emis de autoritatea competentă din statul de origine, în baza căruia cetăţeanul exercită legal profesia. Dacă cetăţeanul doreşte să îşi desfăşoare activitatea de audit de siguranţă rutieră în România, se înscrie într-o secţiune specială a Registrului prevăzut la alin. (4), cu condiţia prezentării documentelor care atestă dobândirea calităţii de auditor de siguranţă rutieră.
Modificări (1)

(6) Decizia Comisiei de a nu aproba înscrierea în Registrul prevăzut la alin. (4) se notifică persoanelor prevăzute la alin. (4) sau (5), după caz.

(7) Contestaţiile persoanelor prevăzute la alin. (6) se pot adresa Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în termen de maximum 30 de zile de la notificarea prevăzută la alin. (6).

Art. 9. Modificări (1)

(1) Calitatea de auditor/inspector de siguranţă rutieră încetează în următoarele cazuri:

a) la cerere, prin renunţare făcută în scris de către persoana respectivă;

b) în cazul în care persoana nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), e), f) şi g) şi art. 4 alin. (2) lit. a), e), f) şi g);

c) în caz de deces.

(2) Încetarea calităţii de auditor/inspector de siguranţă rutieră se dispune de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin rezoluţia de retragere a atestatului, în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), dar numai după notificarea auditorului/inspectorului în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), pentru a elimina cauza într-un termen prestabilit.

(3) În caz de încetare a calităţii de auditor/inspector de siguranţă rutieră, numele acestuia se radiază din Registru.

CAPITOLUL III Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere, auditul de siguranţă rutieră şi inspecţiile de siguranţă rutieră
Puneri în aplicare (1)

Art. 10. Modificări (1)

(1) Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere este parte integrantă a studiului de prefezabilitate sau, după caz, a studiului de fezabilitate al unui proiect de infrastructură rutieră, care se construieşte sau se modifică substanţial, se realizează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 1 şi se concretizează într-un raport de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere.
Derogări (1),

(2) Raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere trebuie să indice considerentele în materie de siguranţă rutieră care contribuie la alegerea soluţiei propuse şi să furnizeze toate informaţiile relevante necesare realizării unei analize costuri - beneficii a diverselor opţiuni evaluate.

(3) Auditul de siguranţă rutieră este parte integrantă a unui proiect de infrastructură rutieră, se concretizează într-un raport de audit de siguranţă rutieră şi se execută obligatoriu pe capitole, corespunzător pentru fiecare dintre următoarele stadii, cu respectarea prescripţiilor prevăzute în anexa nr. 2:
Derogări (1),

a) proiectul preliminar;

b) proiectele detaliate;

c) anterior recepţionării drumului public;

d) imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic.

(4) Inspecţia de siguranţă rutieră se realizează obligatoriu pentru fiecare drum public al reţelei rutiere, din 2 în 2 ani, alternativ în perioadele iarnă şi vară, se concretizează într-un raport de inspecţie de siguranţă rutieră şi cuprinde verificarea periodică a gradului de deteriorare a elementelor care influenţează siguranţa rutieră, menţinerea caracteristicilor iniţiale privind semnalizarea şi, după caz, analiza posibilelor efecte ale lucrărilor rutiere asupra siguranţei traficului.

(5) Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere sau auditul de siguranţă rutieră se realizează de un auditor sau de o echipă de auditori, după caz, în funcţie de complexitatea lucrării.

(6) În cazul unui accident de circulaţie soldat cu persoane decedate, înregistrat pe un drum public, organele de poliţie care anchetează cazul notifică aceasta administratorului drumului, care va solicita imediat Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., obligatoriu, executarea unei inspecţii de siguranţă rutieră suplimentare, care să identifice elementele prevăzute în anexa nr. 4, ce au favorizat producerea accidentului respectiv, şi să facă recomandările necesare.

(7) În raportul de inspecţie suplimentară întocmit, un punct distinct va constitui analiza recomandărilor din rapoartele de inspecţie periodice anterioare, care nu au fost rezolvate până la data accidentului şi care au constituit cauza accidentului.

(8) O copie a raportului de inspecţie de siguranţă rutieră va fi pusă de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. la dispoziţia organului de cercetare penală privind accidentul respectiv.

se încarcă...