Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi acceptarea şi executarea actelor autentice în materie de succesiuni şi privind crearea unui certificat european de moştenitor Număr celex: 32012R0650

În vigoare de la 27.07.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 81 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

__________

(1) JO C 44, 11.2.2011, p. 148.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziţia Parlamentului European din 13 martie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 7 iunie 2012.

întrucât:

(1) Uniunea şi-a stabilit obiectivul de a menţine şi a dezvolta un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, în cadrul căruia este asigurată libera circulaţie a persoanelor. Pentru instituirea treptată a acestuia, Uniunea urmează să adopte măsuri privind cooperarea judiciară în materie civilă având implicaţii transfrontaliere, în special atunci când sunt necesare pentru buna funcţionare a pieţei interne.

(2) În conformitate cu articolul 81 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, printre astfel de măsuri s-ar putea număra măsuri menite să asigure compatibilitatea normelor privind conflictul de legi şi de competenţă aplicabile în statele membre.

(3) Consiliul European reunit la Tampere la 15 şi 16 octombrie 1999 a aprobat principiul recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti şi a altor hotărâri ale autorităţilor judiciare, ca fundament al cooperării judiciare în materie civilă, şi a invitat Consiliul şi Comisia să adopte un program de măsuri destinate punerii în aplicare a acestui principiu.

(4) La 30 noiembrie 2000 a fost adoptat un program de măsuri privind punerea în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială (3), comun pentru Comisie şi Consiliu. Programul respectiv identifică măsuri legate de armonizarea normelor privind conflictul de legi, menite să faciliteze recunoaşterea reciprocă a hotărârilor, şi prevede elaborarea unui instrument în materie de testamente şi succesiuni.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...