Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 649/2012 privind exportul şi importul de produse chimice care prezintă risc
(reformare)
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32012R0649

În vigoare de la 16.08.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1) şi articolul 207,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 318, 29.10.2011, p. 163.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziţia Parlamentului European din 10 mai 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 26 iunie 2012.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iunie 2008 privind exportul şi importul de produse chimice periculoase (3) a făcut obiectul mai multor modificări substanţiale. Având în vedere că urmează şi alte modificări, ar trebui să se procedeze la reformarea Regulamentului (CE) nr. 689/2008 din motive de claritate.

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...