Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 36/2011 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia, precum şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului Număr celex: 32011L0036

În vigoare de la 15.04.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind func.ionarea Uniunii Europene, în special articolul 82 alineatul (2) .i articolul 83 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) Avizul din 21 octombrie 2010 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

după consultarea Comitetului Regiunilor,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naţionale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziţia Parlamentului European din 14 decembrie 2010 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 21 martie 2011.

întrucât:

(1) Traficul de persoane reprezintă o infracţiune gravă, săvârşită adesea în contextul criminalităţii organizate, o încălcare gravă a drepturilor fundamentale, care este interzisă în mod explicit de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Prevenirea şi combaterea traficului de persoane este o prioritate a Uniunii şi a statelor membre.

(2) Prezenta directivă este o componentă a acţiunii globale împotriva traficului de persoane, care include măsuri ce implică ţări terţe, după cum s-a afirmat în "Documentul orientat către acţiune privind consolidarea dimensiunii externe a Uniunii în ceea ce priveşte combaterea traficului de persoane; Către acţiuni ale UE la nivel mondial împotriva traficului de persoane" aprobat de Consiliu la 30 noiembrie 2009. În acest context, ar trebui să se desfăşoare activităţi în ţările terţe din care provin şi către care sunt transferate victimele, cu scopul de a sensibiliza, de a reduce vulnerabilitatea victimelor, de a le acorda sprijin şi asistenţă, de a combate cauzele traficului şi de a sprijini ţările terţe respective în vederea elaborării unor legislaţii corespunzătoare în domeniul combaterii traficului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...