Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 99/2011 privind ordinul european de protecţie Număr celex: 32011L0099

În vigoare de la 21.12.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi în special articolul 82 alineatul (1) literele (a) şi (d),

având în vedere iniţiativa Regatului Belgiei, a Republicii Bulgaria, a Republicii Estonia, a Regatului Spaniei, a Republicii Franceze, a Republicii Italiene, a Republicii Ungare, a Republicii Polone, a Republicii Portugheze, a României, a Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

___________

(1) Poziţia Parlamentului European din 14 decembrie 2010 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Poziţia în primă lectură a Consiliului din 24 noiembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziţia Parlamentului European din 13 decembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Uniunea Europeană şi-a stabilit obiectivul de a menţine şi de a dezvolta un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie.

(2) În conformitate cu articolul 82 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), cooperarea judiciară în materie penală în Uniune se întemeiază pe principiul recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti şi a deciziilor judiciare.

(3) În conformitate cu Programul de la Stockholm – O Europă deschisă şi sigură în serviciul cetăţenilor şi pentru protecţia acestora (2), recunoaşterea reciprocă ar trebui să se extindă la toate tipurile de hotărâri şi decizii de natură judiciară, care ar putea fi, în funcţie de sistemul juridic, penale sau administrative. Acest program solicită de asemenea Comisiei şi statelor membre să analizeze modalităţile de îmbunătăţire a legislaţiei şi a măsurilor practice de sprijin pentru protecţia victimelor. De asemenea, programul evidenţiază faptul că victimelor criminalităţii li se poate oferi o protecţie specială, care ar trebui să fie aplicată la nivelul Uniunii. Prezenta directivă face parte dintr-o serie de măsuri coerente şi cuprinzătoare privind drepturile victimelor.

___________

(2) JO C 115, 4.5.2010, p. 1.

(4) Rezoluţia Parlamentului European din 26 noiembrie 2009 referitoare la eliminarea violenţei împotriva femeilor invită statele membre să-şi îmbunătăţească legislaţia şi politicile naţionale pentru a combate toate formele de violenţă împotriva femeilor şi să acţioneze în vederea combaterii cauzelor violenţei împotriva femeilor, nu în ultimul rând prin utilizarea de măsuri preventive şi invită Uniunea să garanteze dreptul la asistenţă şi sprijin pentru toate victimele violenţei. Rezoluţia Parlamentului European din 10 februarie 2010 referitoare la egalitatea dintre femei şi bărbaţi în Uniunea Europeană – 2009 aprobă propunerea de introducere a ordinului european de protecţie pentru victime.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...