Back

Parlamentul României

Legea nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10.01.2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Prezenta lege stabileşte modul de înfiinţare, organizare şi funcţionare a camerelor pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a Camerei Agricole Naţionale, denumite în continuare camere agricole.

(2) Termenii utilizaţi în prezenta lege sunt definiţi în anexa nr. 1.

Art. 2. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Camerele agricole sunt instituţii private de interes public, nonprofit, cu personalitate juridică, create în scopul:

a) reprezentării şi promovării intereselor fermierilor agricoli, persoane fizice/juridice din agricultură, cu toate ramurile ei, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, turism rural şi agroturism, denumite în continuare domenii ale agriculturii şi conexe;

b) consultanţei şi promovării politicii agricole comune, a programelor naţionale de dezvoltare rurală, a strategiei şi politicilor României de susţinere financiară a agriculturii, a cercetării fundamentale şi aplicate, cu toate ramurile ei şi conexe;

c) intensificării absorbţiei fondurilor europene în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, pescuit şi acvacultură;

d) formării profesionale, al extensiei şi consultanţei în domeniile agriculturii şi conexe.

(2) Funcţionarea camerelor agricole răspunde obiectivului de descentralizare a administraţiei publice centrale prin înfiinţarea unei reţele naţionale de structuri autonome private ce promovează interesul public general, prin acţiune la nivel local şi prin integrarea specificului zonal în procesul de elaborare a politicilor diferenţiate pe sectoare de agricultură.

(3) Camerele agricole judeţene pot înfiinţa camere agricole zonale fără personalitate juridică.

(4) Camerele agricole reprezintă partenerul de dialog al autorităţilor publice cu competenţe în domeniile agriculturii, industriei alimentare, silviculturii şi conexe, precum şi al celorlalte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, pe domeniile de competenţă. Consultarea camerelor agricole este obligatorie pentru orice situaţie care priveşte domeniul de activitate al acestora.

Art. 3.

Camerele agricole pot înfiinţa societăţi comerciale sau pot participa în acţionariatul societăţilor comerciale înfiinţate, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 4. Modificări (1)

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, autorităţile publice judeţene şi locale, precum şi asociaţiile profesionale, cooperativele, sindicatele, patronatele sau orice alte forme de asociere ale producătorilor agricoli conlucrează, prin reprezentanţi, în vederea asigurării cadrului adecvat de înfiinţare, organizare şi funcţionare a camerei agricole la nivel judeţean şi naţional, în condiţiile legii.

Art. 5.

Camerele agricole se constituie în urma alegerilor organizate la nivelul fiecărui judeţ şi vor fi structurate astfel:

a) camere agricole judeţene la nivel judeţean, formate din colegiu judeţean şi birou permanent;

b) Camera Agricolă Naţională la nivel naţional, coordonatoare a activităţii camerelor agricole judeţene, formată din Colegiul Naţional, Prezidiu şi Birou permanent.

CAPITOLUL II Organizarea alegerilor pentru camerele agricole

Art. 6. Modificări (1)

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se înfiinţează Comitetul Naţional de Iniţiativă, format din 25 de membri, dintre care:

a) 21 de reprezentanţi ai formelor asociative din agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură şi conexe, cu reprezentare naţională, propuşi de acestea, dintre care unul va fi ales prin vot preşedinte al Comitetului Naţional de Iniţiativă. În cazul în care numărul propunerilor depăşeşte 21 de reprezentanţi, se va supune la vot;

b) 2 reprezentanţi propuşi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

c) un reprezentant propus de Ministerul Administraţiei şi Internelor;

d) un reprezentant propus de Ministerul Mediului şi Pădurilor.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin ordin al ministrului, validează componenţa Comitetului Naţional de Iniţiativă pe baza propunerilor prevăzute la alin. (1).

(3) La nivel judeţean, prin decizia Comitetului Naţional de Iniţiativă, se constituie comitetul judeţean de iniţiativă, format din 11 membri, din care fac parte:

a) directorul executiv al direcţiei pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti;

b) un reprezentant propus de inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânătoare;

c) un reprezentant al instituţiei prefectului;

d) 8 reprezentanţi propuşi de formele asociative din agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură şi conexe, cu reprezentare naţională şi/sau judeţeană. În cazul în care numărul propunerilor depăşeşte 8 reprezentanţi, se va supune la vot.

(4) Comitetele judeţene de iniţiativă şi Comitetul Naţional de Iniţiativă sunt mandatate pentru înscrierea camerelor agricole judeţene şi a Camerei Agricole Naţionale, ca instituţii private de interes public, nonprofit, în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi au sediul, până la data desfăşurării alegerilor. Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de înscriere va fi însoţită de ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, prevăzut la alin. (2), pentru Camera Agricolă Naţională, decizia Comitetului Naţional de Iniţiativă, prevăzută la alin. (3), pentru camerele agricole judeţene, statutul-cadru, prevăzut în anexa nr. 4, şi dovada sediului social.

(5) Comitetul Naţional de Iniţiativă soluţionează sesizările şi contestaţiile, validează alegerile şi publică, în termen de 10 zile, în Monitorul Oficial al României, Partea I, rezultatele alegerilor. Comitetele judeţene de iniţiativă şi Comitetul Naţional de Iniţiativă se dizolvă de drept după validarea alegerilor pentru funcţiile de conducere ale camerelor agricole judeţene şi ale Camerei Agricole Naţionale.

(6) Modul de funcţionare a comitetelor de iniţiativă este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 7. Jurisprudență (1)

Atribuţiile comitetului judeţean de iniţiativă sunt următoarele:

a) organizează şi urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale cu privire la desfăşurarea alegerilor pentru camera agricolă judeţeană în circumscripţiile comunale;

b) verifică listele electorale;

c) tipăreşte şi distribuie comisiilor electorale locale buletinele de vot, ştampilele de control şi ştampilele cu menţiunea "votat";

d) rezolvă sesizările referitoare la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare şi contestaţiile cu privire la acestea;

e) constată rezultatul alegerilor;

f) face publice datele cu privire la lista alegătorilor, modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi rezultatul acestora;

g) primeşte de la comisiile electorale locale buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate, precum şi pe cele anulate sau neutilizate, listele electorale utilizate, ştampilele şi celelalte materiale necesare votării, pe fiecare grupă de reprezentanţi din camerele agricole judeţene;

h) desemnează membrii, preşedintele şi vicepreşedintele comisiei electorale locale.

Art. 8.

(1) Modificarea şi completarea statutului-cadru prevăzut la art. 6 alin. (4) se fac prin înscrierea acestora în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul camera agricolă.

(2) Cererea de înscriere a modificărilor şi completărilor va fi însoţită de procesul-verbal al şedinţei Colegiului Naţional al Camerei Agricole Naţionale, în formă autentică, iar în cazul modificării sediului, de procesul-verbal al şedinţei Biroului permanent al Camerei Agricole Naţionale, în formă autentică.

CAPITOLUL III Sistemul electiv

Art. 9.

(1) Dreptul de vot şi dreptul de a fi ales sunt garantate.

(2) Dreptul de vot este conferit în mod egal, fără privilegii sau discriminări, oricărui cetăţean român ori cetăţean străin al unui stat membru al Uniunii Europene, care este rezident în România, desfăşoară activităţi cu profil agricol sau asimilat, este agricultor, silvicultor, piscicultor ori crescător de animale şi se regăseşte în baza de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, a ocoalelor silvice private sau ale Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi este membru de drept al camerei agricole judeţene. În cazul în care alegătorul este un reprezentant al unei structuri economice, va prezenta o împuternicire eliberată de aceasta.
Modificări (1)

(3) Fiecare alegător are dreptul la un singur vot.

(4) Dreptul de vot se exercită numai în baza actului de identitate valabil.

(5) Dreptul de vot se exercită numai în localitatea arondată secţiei de votare în care alegătorul îşi desfăşoară activitatea specifică.

Art. 10.

(1) Alegerea membrilor colegiului judeţean al camerei agricole se face prin vot, într-un singur tur de scrutin, pe listele colegiului camerei agricole judeţene propuse de către:

a) asociaţii profesionale reprezentative din domeniul agricol şi conexe, constituite şi înregistrate la nivel judeţean, în conformitate cu prevederile legale, şi grupuri de producători recunoscute de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

b) patronate din domeniul agricol şi conex, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) sindicate din domeniul agricol şi conex, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) cooperative agricole, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

e) ocoalele silvice private ale proprietarilor de păduri şi ale composesoratelor;

f) colegiul medicilor veterinari;

g) instituţii de învăţământ şi/sau cercetare agricolă;

h) fermieri înscrişi în listele electorale, cu condiţia depunerii unei liste de susţinători de minimum 25 de alegători înscrişi în listele electorale, pentru fiecare dintre aceştia;
Modificări (1)

i) fermieri tineri cu vârsta până la 30 de ani înscrişi în listele electorale, cu condiţia depunerii unei liste de susţinători de minimum 25 de alegători înscrişi în listele electorale, pentru fiecare dintre aceştia.
Modificări (1)

(2) Modelul listei de susţinători este prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Modelul buletinului de vot este prevăzut în anexa nr. 5.

(4) Un elector poate semna pentru un singur candidat.

(5) Candidaturile se depun cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data alegerilor.

(6) Structurile implicate în alegerea colegiilor judeţene ale camerelor agricole judeţene sunt următoarele:

a) circumscripţia electorală - pentru alegerea colegiilor judeţene se constituie circumscripţia electorală judeţeană, prin decizie a comitetului judeţean de iniţiativă, în termen de 10 zile de la data stabilirii alegerilor;

b) comisia electorală - este alcătuită din 5 persoane, dintre care un preşedinte cu studii superioare, un vicepreşedinte şi 3 membri, şi se înfiinţează prin decizie a comitetului judeţean de iniţiativă;

c) biroul electoral - se organizează la nivelul fiecărei secţii de votare, prin decizie a comisiei electorale, în termen de 10 zile de la data constituirii comisiei electorale, prin decizie a preşedintelui comisiei electorale;

d) secţia de votare - se organizează la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, aparţinătoare colegiilor judeţene. Fiecare secţie de votare are arondaţi un număr de electori care va fi stabilit la nivelul fiecărui judeţ de către comitetul judeţean de iniţiativă în baza listelor preluate de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, de la ocoalele silvice private şi de la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură. La propunerea comitetului judeţean de iniţiativă, prin ordin al prefectului vor fi stabilite numărul şi locul secţiilor de votare. Responsabil de amenajarea secţiei de votare este primarul.
Modificări (1)

(7) Listele electorale se întocmesc în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe baza datelor preluate de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, de la ocoalele silvice private şi de la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură. Listele electorale se pun la dispoziţia birourilor electorale ale secţiilor de votare şi se afişează cu 45 de zile înainte de data alegerilor.
Modificări (1)

(8) Comisiile electorale au următoarele atribuţii:

a) primesc propunerile de candidaţi pentru a fi aleşi în colegiile judeţene ale camerelor agricole judeţene;

b) primesc de la comitetul judeţean de iniţiativă buletinele de vot, ştampilele de control şi ştampilele cu menţiunea "votat" şi le distribuie către birourile electorale locale, centralizează la nivel de circumscripţie rezultatul votului pentru fiecare candidat ce urmează a fi ales în colegiile camerelor agricole judeţene;

c) rezolvă sesizările cu privire la activitatea birourilor electorale;

d) verifică modul în care consiliile locale asigură logistica necesară desfăşurării alegerilor la nivelul fiecărui birou al secţiilor de votare;

e) supraveghează desfăşurarea alegerilor la nivelul circumscripţiilor electorale;

f) predau, cu proces-verbal, comitetului judeţean de iniţiativă, buletinele de vot utilizate şi necontestate, precum şi pe cele anulate sau neutilizate, listele electorale utilizate, ştampilele şi celelalte materiale necesare votării.

(9) Birourile electorale ale secţiilor de votare au următoarele atribuţii:

a) primesc xerocopii de pe listele electorale şi asigură condiţiile necesare în vederea verificării acestora de către electori;

b) primesc de la comisia electorală de circumscripţie buletinele de vot, ştampilele de control şi ştampilele cu menţiunea "votat";

c) supraveghează operaţiunea de votare şi iau toate măsurile de ordine în localul secţiei de votare şi în jurul acestuia;

d) numără voturile şi consemnează rezultatul votului pentru constituirea colegiilor judeţene ale camerelor agricole judeţene;

e) predau, cu proces-verbal, către comisia electorală judeţeană buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate, cele anulate sau neutilizate, listele electorale utilizate, ştampilele şi celelalte materiale necesare votării.

(10) Comitetul judeţean de iniţiativă şi Comitetul Naţional de Iniţiativă acreditează reprezentanţii prevăzuţi la alin. (1) în calitate de observatori ai procesului electoral.
Modificări (1)

(11) Contestaţiile se depun în termen de 24 de ore de la data comunicării rezultatului alegerilor şi se soluţionează printr-o rezoluţie de către comitetul judeţean de iniţiativă, în termen de 24 de ore de la data depunerii acestora. Rezoluţia poate fi contestată la judecătoria de pe raza teritorială a camerei agricole judeţene, în termen de 24 de ore de la data comunicării. Termenele de judecată acordate de instanţă nu vor putea fi mai mari de 24 de ore.

Art. 11.

(1) Colegiul judeţean al camerelor agricole judeţene este forumul decizional alcătuit din 25 de membri, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1), cu următoarea reprezentare:

a) 10 locuri pentru reprezentanţi aleşi, propuşi pe liste de către asociaţiile profesionale din domeniul agricol şi conexe, înregistrate la nivel judeţean;
Modificări (1)

b) două locuri pentru reprezentanţi aleşi, propuşi pe liste de către patronatele din domeniul agricol şi conexe;

c) două locuri pentru reprezentanţi aleşi, propuşi pe liste de către sindicatele din domeniul agricol şi conexe;

d) două locuri pentru reprezentanţi aleşi, propuşi pe liste de către cooperativele agricole;

e) un loc pentru reprezentanţii aleşi ai proprietarilor de păduri şi/sau ai composesoratelor;

f) un loc pentru reprezentanţii aleşi ai unităţilor de cercetare/învăţământ din domeniul agricol;

g) 3 locuri pentru reprezentanţii aleşi ai fermierilor, cu condiţia depunerii unei liste de susţinători de minimum 25 de alegători înscrişi în listele electorale, pentru fiecare dintre aceştia;
Modificări (1)

h) 3 locuri pentru reprezentanţii aleşi ai fermierilor cu vârsta până la 30 de ani, cu condiţia depunerii unei liste de susţinători de minimum 25 de alegători înscrişi în listele electorale, pentru fiecare dintre aceştia;
Modificări (1)

i) un loc pentru reprezentanţii aleşi ai medicilor veterinari.

(2) O persoană poate candida pentru un singur colegiu judeţean al camerei agricole judeţene şi pe o singură listă. În caz contrar, candidatura sa este nulă de drept.

(3) Colegiile judeţene ale camerelor agricole judeţene se întrunesc în şedinţă ordinară, o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea preşedintelui biroului permanent sau a unei treimi din numărul membrilor colegiului.

(4) Biroul permanent al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene este format din 7 membri, dintre care un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi 4 membri.

(5) Membrii biroului permanent al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene se aleg prin vot direct, secret şi succesiv de către membrii colegiului judeţean al camerelor agricole judeţene, în următoarea ordine: preşedinte, vicepreşedinte şi membri. Secretarul este desemnat de către preşedinte, dintre ceilalţi 5 membri ai biroului.

(6) Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul biroului permanent al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene trebuie să fie fermieri, absolvenţi de studii superioare de specialitate şi cu o vechime de minimum 10 ani în domeniile de activitate prevăzute de prezenta lege.

(7) Funcţiile din biroul permanent al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene, prevăzute la alin. (4), sunt incompatibile cu funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar sau membru al Biroului permanent al Colegiului Naţional, sens în care, în termen de 5 zile lucrătoare de la data validării alegerilor, cei aleşi au obligaţia să opteze pentru una dintre cele două funcţii în care au fost aleşi. În cazul în care un post de membru al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene devine vacant, locul va fi ocupat de următorul candidat înscris pe lista asociaţiei care l-a propus şi în procesul-verbal de constatare a alegerilor.

se încarcă...