Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 777/2011 de autorizare a României să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii TVA [notificată cu numărul C(2011) 8627] (Numai textul în limba română este autentic) Număr celex: 32011D0777

În vigoare de la 30.11.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată (1), în special articolul 13,

___________

(1) JO L 155, 7.6.1989, p. 9.

după consultarea Comitetului consultativ pentru resurse proprii,

întrucât:

(1) În temeiul articolului 390b din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (2), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/162/UE (3), România poate continua să scutească de impozit transportul internaţional de persoane, astfel cum se precizează la punctul 10 din partea B a anexei X la directiva respectivă. Aceste operaţiuni trebuie luate în considerare pentru determinarea bazei resurselor proprii TVA.

___________

(2) JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

(3) JO L 10, 15.1.2010, p. 14.

(2) România a cerut autorizarea Comisiei pentru a utiliza anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii TVA, întrucât nu poate efectua calculul precis al bazei resurselor proprii TVA pentru operaţiunile menţionate la punctul 10 din partea B a anexei X la Directiva 2006/112/CE. Este probabil ca astfel de calcule să implice o sarcină administrativă nejustificată pentru România în raport cu efectul acestor operaţiuni asupra bazei totale a resurselor proprii TVA ale acesteia. România poate face un calcul utilizând estimări aproximative pentru această categorie de operaţiuni. Prin urmare, România ar trebui autorizată să calculeze baza resursei proprii TVA utilizând estimări aproximative în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) a doua liniuţă din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89.

(3) Din motive de transparenţă şi de securitate juridică, este necesar să se limiteze în timp aplicabilitatea acestei autorizări,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...