Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 600/2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a rapoartelor privind datele tonă-kilometru şi acreditarea verificatorilor în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32012R0600

În vigoare de la 01.08.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (1), în special articolul 15 alineatul (4),

___________

(1) JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

întrucât:

(1) Este necesară stabilirea unui cadru general de norme privind acreditarea verificatorilor pentru a se asigura că verificarea rapoartelor operatorilor sau ale operatorilor de aeronave în cadrul sistemului UE de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră, care urmează să fie prezentate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (2), este realizată de verificatori care posedă competenţele tehnice necesare pentru a efectua sarcina încredinţată într-o manieră independentă şi imparţială şi în conformitate cu cerinţele şi principiile prevăzute în prezentul regulament.

___________

(2) A se vedea pagina 30 din prezentul Jurnal Oficial.

(2) Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne (3) a stabilit un cadru general pentru a facilita libera circulaţie a serviciilor şi a furnizorilor de servicii în Uniune, păstrând în acelaşi timp o înaltă calitate a serviciilor. Armonizarea de către Uniune a normelor de acreditare şi de verificare legate de sistemul UE de comercializare a cotelor de emisie trebuie să contribuie la crearea unei pieţe mai competitive pentru verificatori, asigurând în acelaşi timp transparenţa şi informarea operatorilor şi a operatorilor de aeronave.

___________

(3) JO L 376, 27.12.2006, p. 36.

(3) În momentul punerii în aplicare a articolului 15 din Directiva 2003/87/CE, este necesar să se asigure sinergia dintre cadrul general de acreditare prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (4) şi dispoziţiile conexe ale Deciziei nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului (5), pe de o parte, şi caracteristicile specifice ale sistemului UE de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră şi cerinţele esenţiale pentru punerea efectivă în aplicare a Directivei 2003/87/CE, pe de altă parte. Regulamentul (CE) nr. 765/2008 trebuie să se aplice în continuare aspectelor privind acreditarea verificatorilor care nu sunt abordate de prezentul regulament. În special, trebuie să se asigure faptul că, în cazul în care, din cauza practicilor interne ale unui stat membru, se desfăşoară o procedură alternativă acreditării, şi anume certificarea verificatorilor care sunt persoane fizice de către o autoritate naţională desemnată de statul membru în cauză în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008, statul membru respectiv furnizează probe documentare care să ateste că autoritatea naţională întruneşte un nivel de credibilitate similar celui deţinut de organismele naţionale de acreditare care au fost supuse cu succes unei evaluări la nivel de omologi organizată de către organismul recunoscut în temeiul articolului 14 din regulamentul menţionat.

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...