Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 601/2012 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32012R0601

În vigoare de la 01.08.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE (1) a Consiliului, în special articolul 14 alineatul (1),

____________

(1) JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

întrucât:

(1) Monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, realizate în conformitate cu cerinţele armonizate prevăzute în prezentul regulament, trebuie să fie complete, coerente, transparente şi precise pentru buna funcţionare a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră stabilit prin Directiva 2003/87/CE. În timpul celei de-a doua perioade de conformitate a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, care a acoperit perioada 2008-2012, operatorii instalaţiilor staţionare, operatorii de aeronave, verificatorii şi autorităţile competente au dobândit experienţă în ceea ce priveşte monitorizarea şi raportarea în temeiul Deciziei 2007/589/CE a Comisiei din 18 iulie 2007 de stabilire a unor orientări privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (2). Normele pentru cea de-a treia perioadă a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră a Uniunii care începe la data de 1 ianuarie 2013, precum şi cele pentru următoarele perioade de comercializare se bazează pe această experienţă.

____________

(2) JO L 229, 31.8.2007, p. 1.

(2) Definiţia biomasei din prezentul regulament trebuie să corespundă definiţiilor pentru "biomasă", "biolichide" şi "biocombustibili" prevăzute la articolul 2 din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE (3), în special deoarece tratamentul preferenţial referitor la obligaţiile de restituire a certificatelor din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră a Uniunii prevăzut de Directiva 2003/87/CE constituie "o schemă de sprijin" în sensul articolului 2 litera (k) şi, prin urmare, de sprijin financiar în sensul articolului 17 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2009/28/CE.

____________

(3) JO L 140, 5.6.2009, p. 16.

(3) Din motive de consecvenţă, definiţiile stabilite în Decizia 2009/450/CE a Comisiei din 8 iunie 2009 privind interpretarea detaliată a activităţilor de aviaţie enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (4) şi în Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon şi de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum şi a Directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului (5) trebuie să se aplice prezentului regulament.

____________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...