Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 646/2012 de stabilire a normelor detaliate privind amenzile şi daunele cominatorii potrivit Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32012R0646

În vigoare de la 06.08.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 25 alineatul (3),

___________

(1) JO L 79, 13.3.2008, p. 1.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 216/2008 urmăreşte să stabilească şi să menţină un nivel înalt şi unitar de siguranţă a aviaţiei civile în Europa. Regulamentul menţionat prevede mijloacele de realizare a acestui obiectiv şi a altor obiective în domeniul siguranţei aviaţiei civile.

(2) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008, Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei ("agenţia") este responsabilă de certificarea anumitor produse, persoane şi întreprinderi. În domeniile aflate sub responsabilitatea sa, agenţia trebuie să vegheze ca produsele, persoanele şi întreprinderile respective să respecte cerinţele aplicabile, incluzând dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 216/2008 şi normele de punere în aplicare a acestuia.

(3) În cazurile în care deficienţe potenţiale identificate nu au fost soluţionate în mod adecvat în cursul procesului de supraveghere existent, articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 conferă putere Comisiei ca, la cererea agenţiei, să impună amenzi sau daune cominatorii deţinătorilor de certificate eliberate de agenţie pentru încălcarea intenţionată sau neintenţionată a oricărei obligaţii prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 216/2008 sau în normele de punere în aplicare a acestuia.

(4) Prin introducerea de amenzi şi daune cominatorii, Comisia ar dispune de un instrument suplimentar care să îi permită să reacţioneze mai nuanţat, mai flexibil şi mai gradat în caz de încălcare a normelor, în comparaţie cu retragerea unui certificat pe care agenţia l-a eliberat.

(5) Este necesar să se stabilească norme privind procedurile, investigaţiile, măsurile asociate şi raportarea de către agenţie, precum şi norme de procedură pentru luarea de decizii, inclusiv dispoziţii privind cuantificarea şi încasarea amenzilor şi a daunelor cominatorii. Este necesar, de asemenea, să se stabilească criterii detaliate pentru stabilirea valorii amenzii sau a daunelor cominatorii.

(6) Aceste norme şi proceduri ar trebui să fie ghidate de nevoia de a asigura cele mai înalte standarde posibile de siguranţă şi de protecţie a mediului, de necesitatea de a încuraja o bună desfăşurare a investigaţiei şi a fazelor de luare a deciziilor, precum şi de necesitatea de a garanta corectitudinea şi transparenţa procedurilor şi a impunerii de amenzi şi daune cominatorii.

(7) Dispoziţiile prezentului regulament pot fi puse în aplicare în mod eficient numai într-un cadru de cooperare strânsă între statele membre, Comisie şi agenţie. Astfel, este necesară stabilirea de mecanisme de consultare şi cooperare între acestea pentru a asigura buna desfăşurare a investigaţiei şi a procesului de luare a deciziilor în ceea ce priveşte presupusele încălcări.

(8) Este adecvat ca, în scopul iniţierii şi desfăşurării procedurii în caz de neconformare şi al cuantificării amenzilor şi daunelor cominatorii, Comisia şi agenţia să ţină cont de alte proceduri împotriva aceluiaşi deţinător de certificat, care au fost iniţiate sau încheiate de către un stat membru sau de către ţări terţe.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...