Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul privind roamingul în reţelele publice de comunicaţii mobile în interiorul Uniunii (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32012R0531

În vigoare de la 01.07.2012 până la 30.06.2022

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 24, 28.1.2012, p. 131.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziţia Parlamentului European din 10 mai 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 30 mai 2012.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 717/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 iunie 2007 privind roamingul în reţelele publice de comunicaţii mobile în interiorul Comunităţii (3) a fost modificat în mod substanţial (4). Din motive de claritate, ar trebui, cu ocazia noilor modificări, să se procedeze la reformarea regulamentului menţionat.

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...