Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 528/2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32012R0528

În vigoare de la 17.07.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Produsele biocide sunt necesare în controlul organismelor dăunătoare sănătăţii umane sau animale şi a organismelor care deteriorează materialele naturale sau fabricate. Cu toate acestea, produsele biocide pot expune oamenii, animalele şi mediul la riscuri datorită proprietăţilor lor intrinseci şi modalităţilor de utilizare.

(2) Produsele biocide nu ar trebui să fie puse la dispoziţie pe piaţă sau utilizate decât dacă sunt autorizate în conformitate cu prezentul regulament. Articolele tratate nu ar trebui introduse pe piaţă decât dacă toate substanţele active conţinute în produsele biocide cu care au fost tratate sau pe care le încorporează sunt aprobate în conformitate cu prezentul regulament.

(3) Prezentul regulament are ca obiectiv îmbunătăţirea liberei circulaţii a produselor biocide în interiorul Uniunii, asigurând totodată un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane şi animale şi a mediului. Ar trebui acordată o atenţie deosebită protejării grupurilor vulnerabile, precum femeile însărcinate şi copiii. Prezentul regulament ar trebui să aibă la bază principiul precauţiei pentru a garanta faptul că fabricarea şi punerea la dispoziţie pe piaţă a substanţelor active şi a produselor biocide nu conduce la efecte dăunătoare asupra sănătăţii oamenilor sau a animalelor sau la efecte inacceptabile asupra mediului. În vederea eliminării pe cât posibil a obstacolelor din calea comerţului cu produse biocide, este necesar să se prevadă norme pentru aprobarea substanţelor active şi pentru punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, inclusiv norme cu privire la recunoaşterea reciprocă a autorizaţiilor şi la comerţul paralel.

(4) În vederea garantării unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane, a sănătăţii animale şi a mediului, aplicarea prezentului regulament nu ar trebui să aducă atingere legislaţiei Uniunii privind siguranţa la locul de muncă şi protecţia mediului şi a consumatorilor.

(5) Normele privind punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor biocide în interiorul Comunităţii au fost instituite prin Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. Este necesară adaptarea normelor respective din perspectiva experienţei, în special pe baza raportului privind primii şapte ani de aplicare, prezentat de Comisie Parlamentului European şi Consiliului, raport care analizează problemele şi punctele slabe ale respectivei directive.

(6) Luând în considerare principalele modificări care ar trebui aduse normelor în vigoare, un regulament reprezintă instrumentul juridic adecvat pentru înlocuirea Directivei 98/8/CE în vederea stabilirii unor norme clare, detaliate şi direct aplicabile. În plus, un regulament garantează că dispoziţiile juridice sunt puse în aplicare în acelaşi moment şi într-o manieră armonizată pe întreg teritoriul Uniunii.

(7) Ar trebui făcută distincţia între substanţele active care se aflau pe piaţă în componenţa produselor biocide la data transpunerii stabilită în Directiva 98/8/CE şi noile substanţe active care nu se aflau pe piaţă în componenţa produselor biocide la acea dată. În cadrul revizuirii în curs a substanţelor active existente, statele membre ar trebui să permită în continuare punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor biocide care conţin astfel de substanţe, în conformitate cu normele lor naţionale, până la adoptarea unei decizii cu privire la aprobarea respectivelor substanţe active. În urma unei astfel de decizii, statele membre sau, după caz, Comisia ar trebui să acorde, să anuleze sau să modifice autorizaţiile, atunci când se dovedeşte necesar. Substanţele active noi ar trebui reexaminate înainte ca produsele biocide care le conţin să fie introduse pe piaţă, pentru a se garanta că produsele noi care sunt introduse pe piaţă respectă cerinţele prezentului regulament. Cu toate acestea, pentru a încuraja crearea de noi substanţe active, procedura de evaluare a substanţelor active noi nu ar trebui să împiedice statele membre sau Comisia să autorizeze, pentru o perioadă limitată, produsele biocide care conţin o substanţă activă înainte ca aceasta să fie aprobată, cu condiţia ca un dosar complet să fi fost depus şi să se presupună că substanţa activă şi produsul biocid îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament.

(8) Pentru a garanta tratamentul egal al persoanelor care introduc pe piaţă substanţe active, acestea ar trebui să aibă obligaţia de a păstra un dosar sau de a deţine o scrisoare de acces la un dosar sau la datele relevante cuprinse în dosar, pentru fiecare dintre substanţele active pe care le fabrică sau le importă pentru a fi utilizate în produse biocide. Produsele biocide care conţin substanţe active pentru care persoana relevantă nu respectă obligaţia respectivă nu ar mai trebui să fie puse la dispoziţie pe piaţă. În astfel de cazuri, ar trebui să existe perioade adecvate pentru eliminarea şi utilizarea progresive ale stocurilor existente de produse biocide.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...