Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10.07.2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere angajamentul Guvernului de a continua reformele economice şi financiare în vederea menţinerii stabilităţii economice în contextul crizei financiare globale actuale şi de a asigura îmbunătăţirea corespunzătoare a cadrului legislativ relevant, inclusiv prin integrarea acquis-ului comunitar în legislaţia naţională,

ţinând seama că adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se impune ca urmare a expirării termenului de transpunere în legislaţia naţională (1 iulie 2011) a prevederilor Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, ale Directivei 2010/43/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele organizatorice, conflictele de interese, regulile de conduită, administrarea riscului şi conţinutul acordului dintre depozitar şi societatea de administrare şi ale Directivei 2010/44/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la fuziunea fondurilor, structurile de tip "master/feeder" şi procedura de notificare,

respectiv netranspunerea în regim de urgenţă a prevederilor directivelor sus-menţionate ar reprezenta pierderea credibilităţii reformei organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

având în vedere faptul că de la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, la nivel comunitar au fost adoptate o serie de acte normative relevante în materie cu impact asupra pieţei de capital a căror transpunere necesită adoptarea de dispoziţii la nivelul legislaţiei primare,

ţinând cont de faptul că situaţiile concrete apărute în practică ulterior adoptării Legii pieţei de capital reclamă modificarea, în regim de urgenţă, a unor prevederi existente astfel încât să se asigure un grad mai ridicat de protecţie a investiţiilor şi a investitorilor pe piaţa de capital,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

TITLUL I Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Prezentul titlu reglementează înfiinţarea şi funcţionarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor.

(2) Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul său şi prin Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004.

Art. 2.

(1) Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, denumite în continuare O.P.C.V.M., sunt fondurile deschise de investiţii şi societăţile de investiţii, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
Puneri în aplicare (1)

a) au ca unic scop efectuarea de investiţii colective, plasând resursele băneşti în instrumente financiare lichide la care se face referire în art. 82 şi operând pe principiul diversificării riscului şi administrării prudenţiale;

b) titlurile de participare sunt, la cererea deţinătorilor, răscumpărabile continuu, direct sau indirect, din activele respectivelor organisme. Activitatea O.P.C.V.M. de a se asigura că valoarea titlurilor sale de participare pe o piaţă nu variază semnificativ în raport cu valoarea activului net unitar poate fi considerată echivalentă a operaţiunii de răscumpărare.

(2) O.P.C.V.M. pot fi constituite din mai multe compartimente de investiţii.

(3) O.P.C.V.M. sunt înfiinţate fie sub formă de fonduri deschise de investiţii, pe bază de contract civil, fie sub formă de societăţi de investiţii, prin act constitutiv.

(4) Titlurile de participare ale O.P.C.V.M. sunt unităţi de fond sau acţiuni emise de O.P.C.V.M., în funcţie de modul de constituire al acestora.

(5) Societăţile de investiţii care îşi plasează activele, prin intermediul filialelor, cu preponderenţă altfel decât în valori mobiliare, nu sunt reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(6) O.P.C.V.M. nu se pot transforma în alte tipuri de organisme de plasament colectiv.

(7) Orice organism de plasament colectiv se poate transforma într-un O.P.C.V.M., cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale reglementărilor emise de C.N.V.M.

Art. 3.

(1) În înţelesul prezentului titlu, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. capital iniţial - fondurile definite conform reglementărilor comune ale Băncii Naţionale a României/Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (BNR/CNVM) privind fondurile proprii emise în aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, denumită în continuare O.U.G. nr. 99/2006;

2. client - orice persoană fizică ori juridică sau orice altă entitate, inclusiv un O.P.C.V.M., căreia o societate de administrare a investiţiilor îi prestează serviciul de administrare a portofoliului colectiv ori serviciile prevăzute la art. 5 alin. (3);

3. deţinător de titluri de participare - orice persoană fizică ori juridică care deţine unul sau mai multe titluri de participare ale unui O.P.C.V.M.;

4. indicatori sintetici de risc şi de randament - indicatori sintetici în sensul art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 al Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte informaţiile-cheie destinate investitorilor şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru furnizarea informaţiilor-cheie destinate investitorilor sau a prospectului pe un suport durabil, altul decât hârtia, ori prin intermediul unui website;

5. instrumente ale pieţei monetare - instrumente financiare tranzacţionate de regulă în cadrul pieţei monetare, care sunt lichide şi a căror valoare poate fi determinată cu precizie în orice moment;
Puneri în aplicare (1)

6. fonduri proprii - fondurile proprii definite conform reglementărilor comune BNR/CNVM privind fondurile proprii emise în aplicarea O.U.G. nr. 99/2006;

7. fuziunea O.P.C.V.M.-urilor - o operaţiune prin care:

(i) unul sau mai multe O.P.C.V.M.-uri ori compartimente de investiţii ale acestora, denumite O.P.C.V.M-uri absorbite, îşi transferă, în momentul dizolvării lor fără lichidare, totalitatea patrimoniului unui alt O.P.C.V.M. existent sau unui compartiment de investiţii al acestuia, denumit O.P.C.V.M. absorbant, în schimbul repartizării de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbant către deţinătorii lor de titluri de participare, precum şi, eventual, a unei plăţi în numerar care să nu depăşească 10% din valoarea activului net a respectivelor titluri de participare;

(ii) două sau mai multe O.P.C.V.M.-uri ori compartimente de investiţii ale acestora, denumite O.P.C.V.M.-uri absorbite, îşi transferă, în momentul dizolvării lor fără lichidare, totalitatea patrimoniului unui O.P.C.V.M. pe care îl formează sau unui compartiment de investiţii al acestuia, denumit O.P.C.V.M. absorbant, în schimbul repartizării de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului nou-constituit către deţinătorii lor de titluri de participare, precum şi, eventual, a unei plăţi în numerar care să nu depăşească 10% din valoarea activului net a respectivelor titluri de participare;

8. fuziune naţională a O.P.C.V.M. - o fuziune între O.P.C.V.M-uri stabilite în România, în cazul în care cel puţin unul dintre O.P.C.V.M-urile implicate a notificat distribuirea titlurilor sale de participare în alt stat membru;

9. fuziune transfrontalieră a O.P.C.V.M. - o fuziune între mai multe O.P.C.V.M.-uri:

(i) dintre care cel puţin un O.P.C.V.M. este stabilit în România şi un O.P.C.V.M. în alt stat membru; sau

(ii) care sunt stabilite în România, dar fuziunea are ca rezultat un nou O.P.C.V.M. stabilit în alt stat membru; sau

(iii) care sunt stabilite într-un stat membru, altul decât România, dar fuziunea are ca rezultat un nou O.P.C.V.M. stabilit în România;

10. legături strânse - situaţia prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 16 din Legea nr. 297/2004;

11. O.P.C.V.M. de tip feeder - un O.P.C.V.M. sau un compartiment de investiţii al acestuia care a fost autorizat să investească, prin exceptare de la art. 2 alin. (1) lit. a), art. 82, 85, 88 şi art. 90 alin. (2) lit. c), cel puţin 85% din activele sale în titluri de participare emise de un alt O.P.C.V.M. sau de un compartiment de investiţii al acestuia care reprezintă O.P.C.V.M.-ul de tip master;

12. O.P.C.V.M. de tip master - un O.P.C.V.M. sau un compartiment de investiţii al acestuia care:

a) are cel puţin un O.P.C.V.M. de tip feeder printre deţinătorii săi de titluri de participare;

b) nu este el însuşi un O.P.C.V.M. de tip feeder; şi

c) nu deţine titluri de participare ale unui O.P.C.V.M. de tip feeder;

13. participaţie calificată - deţinerea, directă sau indirectă, într-o societate de administrare a investiţiilor a unei participaţii care reprezintă cel puţin 10% din capitalul social ori din drepturile de vot sau care permite exercitarea unei influenţe semnificative asupra administrării societăţii de administrare a investiţiilor în care este deţinută participaţia respectivă. Determinarea deţinerilor şi a drepturilor de vot se efectuează în conformitate cu prevederile reglementărilor C.N.V.M. care transpun prevederile art. 9 şi 10 din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată cu privire la armonizarea cerinţelor de transparenţă, având în vedere condiţiile de cumulare prevăzute la art. 12 alin. (4) şi (5) din aceeaşi directivă;

14. persoană relevantă în relaţie cu o societate de administrare a investiţiilor:

a) un director/membru al directoratului, acţionar sau echivalent, ori un administrator/membru al consiliului de supraveghere al unei societăţi de administrare a investiţiilor; sau

b) un angajat al societăţii de administrare a investiţiilor sau orice altă persoană fizică ale cărei servicii sunt puse la dispoziţia şi se află sub controlul societăţii de administrare a investiţiilor şi care este implicată în prestarea serviciului de administrare a portofoliului colectiv de către societatea de administrare a investiţiilor; sau

c) o persoană fizică direct implicată în prestarea de servicii către societatea de administrare a investiţiilor în baza unui acord de delegare încheiat cu o terţă parte în vederea desfăşurării de către societatea de administrare a investiţiilor a activităţii de administrare a portofoliului colectiv;

15. practica de sincronizare cu piaţa ("market timing") - practică frauduloasă prin intermediul căreia un investitor efectuează operaţiuni de subscriere şi răscumpărare sau conversie de titluri de participare în mod sistematic, într-o perioadă scurtă de timp, profitând de diferenţele temporale şi/sau deficienţele metodei de determinare a valorii activelor nete;

16. rebalansarea portofoliului - o modificare semnificativă a compoziţiei portofoliului unui O.P.C.V.M.;

17. risc de contraparte - riscul de pierdere pentru O.P.C.V.M. care decurge din posibilitatea ca o contraparte la o tranzacţie să nu îşi îndeplinească obligaţiile înainte de decontarea finală a fluxului de numerar aferent tranzacţiei;

18. risc de lichiditate - riscul ca o poziţie din portofoliul O.P.C.V.M.-ului să nu poată fi vândută, lichidată sau închisă cu costuri limitate într-un interval de timp rezonabil de scurt, fiind afectată capacitatea O.P.C.V.M. de a respecta în orice moment prevederile art. 2 alin. (1) lit. b);

19. risc operaţional - riscul de pierdere pentru O.P.C.V.M. care decurge din caracterul necorespunzător al proceselor interne şi din erori umane şi deficienţe ale sistemelor societăţii de administrare a investiţiilor sau din evenimente externe şi include riscul juridic şi de documentare şi riscul care decurge din procedurile de tranzacţionare, decontare şi evaluare desfăşurate în numele O.P.C.V.M.;

20. risc de piaţă - riscul de pierdere pentru O.P.C.V.M. care decurge din fluctuaţia valorii de piaţă a poziţiilor din portofoliul O.P.C.V.M., fluctuaţie care poate fi atribuită modificării variabilelor pieţei, cum ar fi ratele dobânzii, ratele de schimb valutar, preţurile acţiunilor şi ale mărfurilor sau solvabilitatea unui emitent;

21. state membre - statele membre ale Uniunii Europene şi celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European;

22. stat membru de origine:

a) statul membru în care societatea de administrare a investiţiilor/societatea de investiţii îşi are sediul social;

b) statul membru în care este autorizat şi stabilit un O.P.C.V.M.;

23. stat membru gazdă:

a) statul membru, altul decât statul membru de origine, în care o societate de administrare a investiţiilor are o sucursală sau îşi desfăşoară activitatea;

b) statul membru, altul decât statul membru de origine al O.P.C.V.M., în care sunt distribuite titluri de participare emise de acesta;

24. sucursala - structură organizată, fără personalitate juridică distinctă a unei societăţi de administrare a investiţiilor, care prestează o parte sau toate serviciile pentru care societatea de administrare a investiţiilor a fost autorizată. Toate sediile stabilite în România de către o societate de administrare a investiţiilor cu sediul social situat într-un alt stat membru sunt considerate ca o singură sucursală;

25. suport durabil - orice instrument cu ajutorul căruia investitorul poate stoca informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod care să permită ca informaţiile respective să poată fi consultate ulterior pe o perioadă de timp adaptată scopului acestor informaţii şi care permite reproducerea fidelă a informaţiilor stocate;
Puneri în aplicare (1)

26. valori mobiliare:

a) acţiunile şi alte valori echivalente acţiunilor;

b) obligaţiuni şi alte titluri de creanţă;

c) orice alte titluri negociabile care dau dreptul de a achiziţiona respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 6 se aplică mutatis mutandis reglementările naţionale care transpun prevederile art. 13-16 din Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiţii şi al instituţiilor de credit (reformare).

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 26, valorile mobiliare exclud tehnicile şi instrumentele prevăzute la art. 84.

CAPITOLUL II Societăţi de administrare a investiţiilor

SECŢIUNEA 1 Condiţii de autorizare şi retragere a autorizaţiei unei societăţi de administrare a investiţiilor

SUBSECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

Art. 4. Puneri în aplicare (1)

(1) Societatea de administrare a investiţiilor, denumită în continuare S.A.I., persoană juridică română, este constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, emitentă de acţiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990, şi funcţionează numai în baza autorizaţiei C.N.V.M.

(2) S.A.I. va fi înscrisă în Registrul C.N.V.M. la data autorizării.

(3) În toate actele oficiale, S.A.I. trebuie să precizeze, pe lângă datele sale de identificare, numărul şi data înscrierii în Registrul C.N.V.M.

(4) C.N.V.M. va notifica de îndată Autorităţii Europene pentru Pieţe şi Valori Mobiliare, denumită în continuare ESMA, cu privire la orice autorizare a unei S.A.I.

SUBSECŢIUNEA a 2-a
Servicii prestate de societăţile de administrare a investiţiilor

Art. 5. Puneri în aplicare (1)

(1) S.A.I. va avea ca obiect de activitate administrarea O.P.C.V.M. stabilite în România sau în alt stat membru.
Puneri în aplicare (1)

(2) Pe lângă administrarea O.P.C.V.M. menţionată la alin. (1), S.A.I. poate administra, sub condiţia autorizării C.N.V.M., şi alte organisme de plasament colectiv, denumite în continuare A.O.P.C., pentru care aceasta este subiect al supravegherii prudenţiale.
Puneri în aplicare (1)

(3) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), S.A.I. poate desfăşura, pe lângă administrarea de organisme de plasament colectiv, şi următoarele activităţi:

a) administrarea portofoliilor individuale de investiţii, inclusiv a celor deţinute de către fondurile de pensii, pe bază discreţionară, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2. alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004;

b) servicii conexe:

(i) consultanţa de investiţii privind unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004;

(ii) activitatea de păstrare şi administrare legată de titlurile de participare ale organismelor de plasament colectiv.

(4) S.A.I. poate fi autorizată să desfăşoare activităţile prevăzute la alin. (3) numai în situaţia în care este autorizată în prealabil să desfăşoare activităţile menţionate la alin. (1) sau (2) şi poate fi autorizată să desfăşoare activităţile prevăzute la alin. (3) lit. b) numai în situaţia în care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (3) lit. a).

Art. 6.

Activitatea de administrare a portofoliului colectiv se referă la:

a) administrarea investiţiilor;

b) desfăşurarea de activităţi privind:

1. servicii juridice şi de contabilitate aferente administrării de portofolii;

2. cererile de informare ale clienţilor;

3. evaluarea portofoliului şi determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele fiscale;

4. monitorizarea conformităţii cu reglementările în vigoare;

5. menţinerea unui registru al deţinătorilor de titluri de participare;

6. distribuţia veniturilor;

7. emiterea şi răscumpărarea titlurilor de participare;

8. ţinerea evidenţelor;

c) marketing şi distribuţie.

se încarcă...