Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19.01.2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Modificări (3)

Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei, precum şi dreptului de autor şi drepturilor conexe dreptului de autor, potrivit unor concepţii şi terminologii unitare în aceste domenii.

Art. 2. - Modificări (3)

Ministerul Culturii şi Cultelor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, asigură elaborarea şi aplicarea strategiei în domeniile culturii şi artei, cultelor, dreptului de autor şi drepturilor conexe dreptului de autor, activităţii cinematografice şi audiovizualului.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) În subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor se reorganizează Oficiul Român pentru Drepturile de Autor ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe dreptului de autor, cu personalitate juridică, condus de un director general, ajutat de un director general adjunct. Directorul general, directorul general adjunct, precum şi cei 20 de arbitri prevăzuţi la art. 137 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările ulterioare, sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, potrivit legii.

(2) Cheltuielile curente şi de capital ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se finanţează din venituri extrabugetare şi din alocaţii acordate de la bugetul de stat.

(3) Veniturile extrabugetare ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se constituie din:

a) tarife percepute pentru înscrierea în registrele administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în condiţiile legii; tarifele sunt cuprinse între 50.000 lei şi 200.000 lei, în funcţie de tipul operei şi de natura înregistrării; aceste tarife vor fi diferenţiate şi actualizate periodic prin hotărâre a Guvernului;

b) sume încasate pentru eliberarea marcajului distinctiv prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio şi video, precum şi a programelor pentru calculator;

c) donaţii şi sponsorizări;

d) desfăşurarea altor activităţi prevăzute de Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Culturii şi Cultelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 4. -

(1) În subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor se înfiinţează Centrul Naţional al Cinematografiei prin reorganizarea Oficiului Naţional al Cinematografiei, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul cinematografiei, cu personalitate juridică, condus de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, numiţi prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, potrivit legii.
Modificări (1)

(2) Cheltuielile curente şi de capital ale Centrului Naţional al Cinematografiei se finanţează integral de la bugetul de stat.

(3) În subordinea Centrului Naţional al Cinematografiei funcţionează Arhiva Naţională de Filme - Cinemateca Română, Studioul de Creaţie Cinematografică şi Editura "Video".

(4) Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Culturii şi Cultelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Modificări (1)

Art. 5. -

(1) Personalul de conducere - preşedinte şi vicepreşedinte, respectiv director general şi director general adjunct - din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei şi, respectiv, al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor va fi salarizat la nivelul funcţiilor asimilate cu funcţiile de demnitate publică prevăzute în anexa nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările ulterioare.
Modificări (1)

(2) Personalul Oficiului Naţional al Cinematografiei se consideră transferat la Centrul Naţional al Cinematografiei până la ocuparea posturilor prin examen sau concurs, potrivit legii.

Art. 6. -

Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei se înlocuieşte cu Colegiul consultativ al Centrului Naţional al Cinematografiei, ale cărui atribuţii şi mod de organizare şi funcţionare se stabilesc prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.

Art. 7. - Modificări (1)

Inspectoratele pentru cultură judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, se reorganizează în inspectorate pentru cultură şi culte judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.

Art. 8. -

(1) Membrii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, ai Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, ai Comisiei Naţionale de Arheologie, ai Consiliului Fondului Cultural Naţional, ai Colegiului consultativ al Centrului Naţional al Cinematografiei, precum şi ai altor comisii de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor au calitatea de colaborator şi îşi pot desfăşura activitatea prin încheierea unor convenţii civile, în condiţiile legii.
Modificări (1)

(2) Convenţiile civile prevăzute la alin. (1) se încheie pe durata pentru care membrii sunt numiţi în comisiile de specialitate, dar nu mai mult de un an, cu posibilitatea prelungirii acestora după expirarea acestui termen.
Modificări (1)

(3) Indemnizaţia lunară cuvenită fiecărui membru al comisiilor de specialitate, indiferent de numărul şedinţelor, nu poate depăşi 12% din indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de secretar de stat.
Modificări (1)

(4) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1), care îşi desfăşoară activitatea în alte localităţi decât cea de domiciliu, beneficiază, de asemenea, de decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, în condiţiile stabilite pentru salariaţii instituţiilor publice, în măsura în care prin convenţia încheiată se prevede acest lucru.
Modificări (1)

Art. 9. -

Alineatele (1) şi (2) ale articolului 56 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 27 octombrie 2000, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"

Art. 56. -

(1) În termen de 150 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se înfiinţează Laboratorul Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurării Patrimoniului Cultural Naţional Mobil, instituţie publică în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1) Ministerul Culturii şi Cultelor va iniţia Hotărârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Laboratorului Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurării Patrimoniului Cultural Naţional Mobil."

Art. 10. - Modificări (1)

Art. 2, 3, 7, 8, 9 şi 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 30 octombrie 1997 (aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 21 ianuarie 1999), republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12 alin. (2), (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice, art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio şi video, precum şi a programelor pentru calculator, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul culturii şi cultelor,
Răzvan Theodorescu
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Marian Sârbu

Bucureşti, 11 ianuarie 2001.

Nr. 9.

se încarcă...