Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13.12.2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Modificări (2), Jurisprudență (2)

Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia de a înfiinţa, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia de a amenaja din fonduri proprii, în funcţie de necesităţi, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1, adăposturi pentru câinii fără stăpân, respectiv pentru acei câini care circulă liberi, fără însoţitor, în locuri publice.
Puneri în aplicare (1)

(2) Consiliile locale au obligaţia de a încadra în serviciile înfiinţate potrivit art. 1 cel puţin un medic veterinar şi cel puţin un tehnician veterinar pentru evidenţa, supravegherea, asistenţa medicală veterinară şi efectuarea unor acţiuni sanitare veterinare prevăzute de legislaţia sanitară veterinară.

(3) În cazul în care este posibil, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate potrivit reglementărilor legale în vigoare.
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (2)

Art. 3. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) În adăposturile ce aparţin asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor pot fi cazaţi câini fără stăpân numai după sterilizare, vaccinare antirabică şi tatuare.

(2) Adăposturile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă asigurată, prin contract, asistenţă medicală veterinară.

Art. 4. - Modificări (3), Jurisprudență (1)

Câinii fără stăpân vor fi capturaţi şi transportaţi în adăposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân, unde vor fi cazaţi o perioadă de până la 7 zile, cu respectarea normelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

Art. 5. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

(1) După examinarea lor de medicul veterinar, câinii fără stăpân care sunt agresivi, bolnavi cronici şi incurabili vor fi eutanasiaţi imediat ce au fost aduşi în adăposturi, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
Puneri în aplicare (1)

(2) Eutanasia este un act de sacrificare prin procedee rapide, nedureroase, a câinilor bătrâni sau bolnavi ori care nu au fost revendicaţi sau adoptaţi în condiţiile şi în termenele stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 6. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Eutanasierea câinilor se va face numai de medicii veterinari care posedă atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul medicilor veterinari, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 3.

(2) Se interzice uciderea câinilor de către alte persoane sau prin alte metode decât cele prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 7. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) În situaţia în care, după expirarea termenului de cazare prevăzut la art. 4, câinii nu au fost revendicaţi sau adoptaţi, aceştia vor fi eutanasiaţi.
Modificări (1)

(2) În perioada de cazare a câinilor în adăposturi se rezolvă cu prioritate cererile de revendicare a câinilor.

(3) Câinii nerevendicaţi pot fi adoptaţi şi de către centrele de adopţie special amenajate şi organizate în acest scop.
Modificări (2)

Art. 8. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

(1) Încredinţarea câinilor revendicaţi sau ceruţi spre adopţie se face numai după ce aceştia au fost sterilizaţi, vaccinaţi antirabic, deparazitaţi şi identificaţi prin cele două metode concomitente: tatuare şi aplicarea zgărzii cu plăcuţă numerotată.

(2) Revendicarea sau adopţia câinilor de către solicitanţi se va face pe baza declaraţiei-angajament, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, cu achitarea unei taxe care reprezintă cheltuielile medicale şi de întreţinere, al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.

Art. 9. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Cadavrele animalelor eutanasiate sau colectate de pe străzi vor fi incinerate, interzicându-se folosirea lor pentru obţinerea de piei, grăsimi, carne, făină proteică şi alte produse.

Art. 10. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

Toate serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân vor ţine registre speciale vizate de medicul veterinar concesionar al activităţii de asistenţă sanitară veterinară, în care se vor menţiona următoarele: data capturării, data şi ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini prinşi, revendicaţi, adoptaţi, eutanasiaţi, substanţa utilizată şi numele persoanei care realizează eutanasia, numărul de tatuaj, numărul fişei de adopţie, data vaccinării antirabice, data sterilizării, data predării cadavrelor la societăţile ce vor executa incinerarea, precum şi persoanele care au instrumentat manoperele respective.

Art. 11. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

Acţiunile de capturare, adăpostire, vaccinare, deparazitare, sterilizare, adopţie şi eutanasie se pot efectua şi în prezenţa reprezentanţilor societăţilor de protecţie a animalelor, în cazul în care aceştia solicită acest lucru, în baza unui program orar prestabilit.

Art. 12. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Serviciile pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivel local au obligaţia de a comunica lunar direcţiilor sanitare veterinare judeţene şi prefecturilor numărul de câini înregistraţi şi numărul de tatuaj. Toate datele vor fi centralizate la nivel naţional de către Agenţia Naţională Sanitară Veterinară.

Art. 13. - Modificări (1)

Se interzice organizarea sau participarea la luptele cu câini şi abandonarea sau inducerea de suferinţe câinilor.

Art. 14. - Modificări (1)

Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

a) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 9 şi 10, precum şi a condiţiilor prevăzute în declaraţia-angajament, cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei;
Modificări (1)

b) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) şi la art. 13, cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 15. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de inspectorii poliţiei sanitare veterinare.

Art. 16. -

Contravenţiilor prevăzute la art. 14 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Art. 17. - Modificări (1)

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,
Ilie Sârbu
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă

Bucureşti, 21 noiembrie 2001.

Nr. 155.

ANEXA Nr. 1
Jurisprudență (2)

CONDIŢII MINIME
pentru funcţionarea unui adăpost pentru câini

A. Cazarea animalelor

1. Animalele trebuie să fie separate pentru a se reduce stresul asupra lor şi pentru a controla bolile.

2. Animalele vor fi separate pe următoarele criterii:

a) stare de sănătate;

b) vârstă;

c) sex;

d) grad de agresivitate.

Mamele care alăptează vor fi cazate împreună cu puii.

3. Pardoselile trebuie să fie în pantă, cu scurgerea spre exterior sau în canalizare, pentru a împiedica acumularea apei pe zonele de acces. Pardoselile trebuie să fie făcute din ciment care a fost etanşat şi care poate fi uşor curăţat şi dezinfectat.
Modificări (1)

4. Pereţii dintre cuşti trebuie să aibă cel puţin 185 cm înălţime şi trebuie să împiedice scurgerea apei şi a dejecţiilor de la o cuşcă la alta.

5. Materialele utilizate pentru pereţii cuştilor pot fi următoarele:

a) cărămidă tencuită şi vopsită;

b) metal încastrat în beton;

c) beton;

d) plasă de sârmă.

6. Deasupra pereţilor despărţitori se pune o plasă de sârmă cu înălţimea de 60 cm.

7. Cuştile exterioare pot fi confecţionate din plasă pe stâlpi metalici sau din lemn.

8. Adăpostul trebuie să aibă drenaj şi instalaţii corespunzătoare pentru depozitarea încărcăturii de deşeuri zilnice. Drenarea existentă la fiecare teren de alergare trebuie să împiedice contaminarea cu urină sau cu fecale a altor terenuri de alergări.

9. Trebuie să existe un control în ceea ce priveşte încălzirea, ventilaţia şi umiditatea corespunzătoare, în vederea asigurării confortului animalelor, personalului şi publicului vizitator.
Modificări (1)

10. În toate zonele cu cuşti trebuie să existe un mijloc de circulare a aerului fie cu ajutorul ventilatoarelor de evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care să poată fi deschise.

11. Cuştile exterioare trebuie să fie acoperite în mod obligatoriu. Toate terenurile de alergare în aer liber, în cazul în care acestea există, trebuie să fie dotate cu gard şi porţi cu lacăte pentru a împiedica îndepărtarea neautorizată a câinilor.

B. Spaţiile pentru adăpostire şi pentru intervenţii medicale

1. Cuştile individuale trebuie să corespundă următoarelor standarde minime:

a) pentru câinii de talie mare: 120 cm x 160 cm sau 1,92 m2;

b) pentru câinii de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm sau 1,92 m2;

c) pentru câinii de talie mică: 91 cm x 122 cm sau 1,10 m2;

d) cuştile comune nu trebuie să adăpostească mai mult de 4 câini pe o suprafaţă de 6,5 m2.

2. Locurile împrejmuite trebuie să aibă următoarele dotări:

a) să existe apă potabilă în permanenţă;

b) vasele de apă să fie curate şi dezinfectate zilnic şi întotdeauna înaintea aducerii unui nou animal în cuşcă;

c) vasele pentru alimentare să fie aşezate astfel încât câinii să nu poată urina sau defeca în ele şi să poată fi curăţate şi dezinfectate uşor;

d) dacă spaţiile nu sunt încălzite, se pun în mod obligatoriu scânduri pentru odihnă şi culcuşuri;

e) pentru culcuşurile câinilor tineri se vor folosi pături, prosoape, cutii de carton, care pot fi curăţate şi dezinfectate uşor.

3. Trebuie să fie asigurat suficient spaţiu pentru ca personalul să lucreze comod.

4. Spaţiul pentru primire trebuie să fie corespunzător acţiunilor de adopţie.

5. Sala pentru eutanasie şi locul de depozitare a cadavrelor nu vor fi accesibile publicului, iar în limita posibilităţilor pentru cadavre se vor folosi saci de plastic.

6. Fiecare adăpost va fi dotat cu o sală de chirurgie sau cu mai multe, în funcţie de capacitate, cu respectarea normelor sanitare veterinare în vigoare. În aceste săli se vor desfăşura intervenţiile chirurgicale de castrare a animalelor, precum şi eutanasierea.

C. Controlul bolilor

1. Zilnic fiecare animal va fi examinat clinic, iar orice eveniment medical va fi înregistrat în fişa individuală şi în registrul central.

2. Examinarea se va face de către medicul veterinar al adăpostului sau în lipsa acestuia, de către tehnicianul veterinar.

3. Se va instrui fiecare membru al personalului să recunoască semnele de boală şi să le aducă la cunoştinţă personalului veterinar.

D. Hrănirea câinilor şi curăţenia adăposturilor

1. Căţeii în vârstă de 6-12 săptămâni vor fi hrăniţi de 3 ori pe zi, iar câinii în vârstă de peste 12 săptămâni până la 12 luni vor fi hrăniţi de două ori pe zi. Câinii peste un an vor fi hrăniţi o dată pe zi.

2. Hrana trebuie să fie întotdeauna proaspătă. Hrana uscată va fi administrată individual şi supravegheat.
Modificări (1)

3. Toate cuştile, boxele şi spaţiile închise vor fi spălate şi dezinfectate zilnic.

4. Fiecare spaţiu de cazare va fi curăţat şi dezinfectat înainte de intrarea unui nou animal.

5. În timpul curăţeniei se va evita contactul apei sau al dezinfectantului cu animalele.

se încarcă...