Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07.03.2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (1)

Produsele şi serviciile care se realizează sau, respectiv, se prestează în ţară în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special, precum şi al celor care se execută de regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, ale căror preţuri şi tarife se stabilesc şi se ajustează cu avizul Oficiului Concurenţei, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 2. -

(1) Preţurile produselor şi tarifele serviciilor prevăzute la art. 1 se pot ajusta, de regulă, la un interval de 3 luni, cu avizul Oficiului Concurenţei, pe baza cererilor de ajustare primite de la producători, prestatori sau autorităţi de reglementare, după caz, dacă parametrul de ajustare se modifică cu cel puţin 5% faţă de nivelul existent la data precedentei ajustări.
Jurisprudență (2)

(2) După informarea prealabilă a Guvernului şi pe baza acordului acestuia Oficiul Concurenţei avizează preţurile sau tarifele produselor şi serviciilor prevăzute la art. 1, în limitele preţului nominal rezultat din aplicarea, la preţul iniţial, a modificării parametrului de ajustare, ţinându-se seama de criteriile, modalităţile de ajustare, precum şi de un coeficient de corecţie care reflectă avantajul consumatorului, stabilite prin hotărâre a Guvernului.
Jurisprudență (2)

Art. 3. -

(1) Nivelurile de preţ sau de tarif cuprinse în avize se determină de Oficiul Concurenţei pe baza analizei situaţiei economico-financiare a producătorilor sau a prestatorilor, precum şi a influenţelor reale în costuri. În avizul Oficiului Concurenţei se va menţiona, pe lângă preţul sau tariful ajustat, şi nivelul parametrului existent la data ajustării, faţă de care se va determina modificarea parametrului respectiv la ajustarea ulterioară.

(2) Criteriile, modalităţile concrete de ajustare a preţurilor şi tarifelor pentru produsele şi serviciile prevăzute în anexă, precum şi coeficientul de corecţie se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Oficiului Concurenţei, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Pentru transportul prin conducte magistrale al ţiţeiului şi produselor petroliere din ţară şi din import, pentru servicii telefonice de bază internaţionale, servicii poştale de bază internaţionale, apă grea şi medicamente de uz uman ajustarea preţurilor şi tarifelor se va face pe baza cursului mediu de schimb al leului faţă de dolarul S.U.A. pe primele 20 de zile ale lunii în care se solicită ajustarea, calculat pe baza datelor comunicate de Banca Naţională a României.
Modificări (2)

(4) Pentru celelalte produse şi servicii prevăzute în anexă preţurile şi tarifele se ajustează pe baza ultimului indice al preţurilor de consum publicat de Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice.

Art. 4. -

(1) În cazuri deosebite, cum ar fi restructurarea sau reorganizarea regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, modificarea structurală a costurilor sau a producţiei ori modificarea condiţiilor de producţie, Oficiul Concurenţei poate să analizeze, la solicitarea producătorilor, prestatorilor sau, după caz, a autorităţii de reglementare, nivelul costurilor, al preţurilor şi al tarifelor la produsele şi serviciile prevăzute în anexă şi să avizeze, după informarea şi aprobarea Guvernului, niveluri de preţ şi tarif mai mari decât cele rezultate conform dispoziţiilor art. 2 şi 3.
Modificări (1), Jurisprudență (2)

(2) În cazul concesionării serviciilor publice prevăzute în anexă preţurile şi tarifele se pot stabili şi ajusta, cu avizul Oficiului Concurenţei, pe baza unor reguli sau formule de ajustare stabilite prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa autorităţii publice concedente sau, după caz, coordonatoare a concedentului.

Art. 5. -

(1) În cazul producătorilor sau prestatorilor cuprinşi în programe de dezvoltare şi reabilitare a utilităţilor, pentru care Guvernul a stabilit, pentru perioade determinate, la unele dintre produsele şi serviciile prevăzute la art. 1, reguli sau formule de ajustare, altele decât cele prevăzute la art. 2 şi 3, nivelurile concrete ale preţurilor şi tarifelor se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, pe baza regulilor respective.

(2) Preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor, pentru care prin legi speciale este instituit avizul Oficiului Concurenţei, se stabilesc şi pot fi ajustate conform art. 2-4, pe baza ultimului indice al preţurilor de consum publicat de Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice, dacă prin legile respective nu se prevede altfel.

Art. 6. -

Preţurile de comercializare ale medicamentelor de uz uman provenite din import se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei şi se vor ajusta conform prevederilor art. 2-4.

Art. 7. -

(1) Producătorii, prestatorii şi importatorii produselor şi serviciilor ale căror preţuri şi tarife sunt reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi autorităţile de reglementare prevăzute la art. 2 alin. (1) şi la art. 4 alin. (1) au obligaţia să respecte prevederile art. 1-6.

(2) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă revine Oficiului Concurenţei.

Art. 8. -

(1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte:

a) practicarea de către producători, prestatori şi importatori a altor preţuri sau tarife decât cele avizate sau fără avizul Oficiului Concurenţei;
Modificări (1)

b) prezentarea de către producători, prestatori şi importatori de date eronate la fundamentarea cererii de stabilire sau de ajustare a preţurilor şi tarifelor;
Jurisprudență (1)

c) refuzul producătorilor, prestatorilor şi importatorilor de a se supune controlului prevăzut la art. 7.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei.

(3) Preţurile şi tarifele stabilite şi practicate greşit se corectează, iar sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârşirii contravenţiei prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se confiscă.

(4) Aplicarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei.

(5) Contravenţiile se constată şi se sancţionează de persoanele împuternicite în acest scop de Oficiul Concurenţei, care vor aplica amenda şi vor dispune vărsarea la bugetul de stat a sumelor confiscate.

(6) Împotriva procesului-verbal de constatare şi de aplicare a sancţiunilor dispuse se poate face plângere în condiţiile prevăzute la art. 31 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:

a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se execută sau se prestează în ţară în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 2 aprilie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 88/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 1 iunie 1999, cu modificările ulterioare;

b) orice alte dispoziţii contrare.

(2) Hotărârea Guvernului nr. 1.019/2000 privind aprobarea metodologiei de stabilire şi ajustare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 7 noiembrie 2000, rămâne în vigoare în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia art. 8 care se înlocuieşte cu art. 8 din prezenta ordonanţă de urgenţă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Şeful Oficiului Concurenţei,
Nicu Tănase
Ministrul industriei şi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
Dan Nica
Ministrul sănătăţii şi familiei,
Daniela Bartoş

Bucureşti, 26 februarie 2001.

Nr. 36.

ANEXĂ
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

LISTA
cuprinzând produsele şi serviciile ale căror preţuri şi tarife se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei
Parametrii de ajustare
- Transportul prin conducte magistrale al ţiţeiului şi produselor petroliere din ţară şi din import cursul de schimb valutar
- Transport de călători pe calea ferată
- deservire generală (exclusiv servicii auxiliare şi transport internaţional) indicele preţurilor de consum
- Transport fluvial în Delta Dunării şi pe căile navigabile interioare, pentru locuitorii zonei, în condiţiile subvenţionării de la bugetul de stat indicele preţurilor de consum
- Transport urban de călători cu metroul indicele preţurilor de consum
- Servicii telefonice de bază:
- interne indicele preţurilor de consum
- internaţionale cursul de schimb valutar
- Servicii poştale de bază:
- interne indicele preţurilor de consum
- internaţionale cursul de schimb valutar
- Servicii de radiocomunicaţii şi telecomunicaţii:
- servicii pentru punerea la dispoziţie a emiţătoarelor şi translatoarelor de televiziune indicele preţurilor de consum
- servicii pentru punerea la dispoziţie a emiţătoarelor şi translatoarelor radio indicele preţurilor de consum
- servicii pentru circuite analogice de radio şi televiziune indicele preţurilor de consum
- servicii pentru controlul şi supravegherea pieţei de telecomunicaţii indicele preţurilor de consum
- servicii pentru controlul utilizării spectrului radioelectric indicele preţurilor de consum
- Apă brută indicele preţurilor de consum
- Apă potabilă şi canalizare indicele preţurilor de consum
- Apă grea cursul de schimb valutar
- Servicii pentru executarea de paşapoarte, cărţi de identitate, permise de conducere auto, certificate de înmatriculare auto şi pază cu efective de jandarmi indicele preţurilor de consum
- Medicamente de uz uman din ţară şi din import cursul de schimb valutar
- Servicii specifice de gospodărire a nisipurilor şi pietrişurilor indicele preţurilor de consum
- Nisipuri şi pietrişuri indicele preţurilor de consum
- Masă lemnoasă pe picior
- preţul de începere a licitaţiei indicele preţurilor de consum

Modificări (7)
se încarcă...