Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 13/2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale Număr celex: 32012L0013

În vigoare de la 01.06.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 82 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamente naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 54, 19.2.2011, p. 48.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziţia Parlamentului European din 13 decembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 26 aprilie 2012.

întrucât:

(1) Uniunea şi-a stabilit obiectivul de a menţine şi de a dezvolta un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie. În conformitate cu concluziile preşedinţiei cu ocazia Consiliului European de la Tampere din 15 şi 16 octombrie 1999, în special punctul 33, principiul recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti şi altor decizii ale autorităţilor judecătoreşti ar trebui să devină fundamentul cooperării judiciare în materie civilă şi în materie penală în cadrul Uniunii, deoarece o recunoaştere reciprocă sporită şi apropierea necesară a legislaţiei ar facilita cooperarea dintre autorităţile competente, precum şi protecţia judiciară a drepturilor individuale.

(2) În conformitate cu concluziile de la Tampere, Consiliul a adoptat, la 29 noiembrie 2000, un program de măsuri pentru punerea în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce a hotărârilor în materie penală (3). În introducerea programului se menţionează că principiul recunoaşterii reciproce "are drept scop consolidarea cooperării dintre statele membre, precum şi creşterea protecţiei drepturilor individuale".

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...