Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 232/2012 de autorizare a României în vederea aplicării unei măsuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) şi de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată Număr celex: 32012D0232

În vigoare de la 01.05.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1), în special articolul 395 alineatul (1),

___________

(1) JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Printr-o scrisoare înregistrată de Comisie în data de 27 septembrie 2011, România a solicitat autorizarea introducerii unor măsuri speciale privind anumite vehicule rutiere motorizate care derogă de la acele dispoziţii ale Directivei 2006/112/CE care reglementează dreptul persoanei impozabile de a deduce TVA plătită pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii şi de la dispoziţiile care impun plata taxei pentru bunurile unei întreprinderi utilizate în alte scopuri decât cele profesionale.

(2) În conformitate cu articolul 395 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2006/112/CE, Comisia a informat celelalte state membre, printr-o scrisoare datată 1 decembrie 2011, cu privire la cererea depusă de România. Printr-o scrisoare datată 5 decembrie 2011, Comisia a informat România că dispune de toate informaţiile necesare pentru a analiza solicitarea.

(3) Articolul 168 din Directiva 2006/112/CE stabileşte dreptul unei persoane impozabile de a deduce TVA percepută pentru furnizarea de bunuri şi servicii pe care le primeşte în vederea utilizării în scopul operaţiunilor sale impozabile. Articolul 26 alineatul (1) litera (a) din acea directivă prevede obligaţia de a plăti TVA atunci când un bun care face parte din activul unei întreprinderi este utilizat în folosul propriu de către persoana impozabilă sau de personalul acesteia sau, mai general, în alte scopuri decât pentru desfăşurarea activităţii întreprinderii.

(4) Utilizarea în scopuri personale a vehiculelor este dificil de determinat cu exactitate şi, chiar atunci când acest lucru este posibil, mecanismul aferent este adesea împovărător. În cadrul măsurilor solicitate, valoarea TVA aferente cheltuielilor deductibile pentru vehiculele rutiere motorizate care nu sunt utilizate în mod exclusiv în scopuri profesionale ar trebui, cu unele excepţii, să fie stabilită sub formă de rată procentuală fixă. Pe baza informaţiilor disponibile în prezent, autorităţile române estimează că se justifică aplicarea unei rate de 50 %. În acelaşi timp, pentru a evita dubla impunere, obligaţia de a plăti TVA pentru utilizarea unui vehicul rutier motorizat în alte scopuri decât cele profesionale ar trebui suspendată în cazul în care vehiculul a făcut obiectul acestei restricţii. Aceste măsuri pot fi justificate prin necesitatea de a simplifica procedura de percepere a TVA şi de a împiedica evaziunea fiscală cauzată de o evidenţă contabilă incorectă şi de declaraţiile fiscale false.

(5) Restricţionarea dreptului de deducere în cadrul măsurilor speciale ar trebui să se aplice în cazul TVA plătite pentru cumpărarea, achiziţia intracomunitară, importul, închirierea sau leasingul având ca obiect anumite vehicule rutiere motorizate şi pentru cheltuielile legate de acestea, inclusiv achiziţia de combustibil.

(6) Anumite tipuri de vehicule rutiere motorizate ar trebui excluse din domeniul de aplicare al măsurilor speciale, deoarece, dată fiind natura lor sau tipul de activitate pentru care sunt folosite, utilizarea lor în alte scopuri decât profesionale este considerată neglijabilă. Prin urmare, măsurile speciale nu ar trebui să se aplice în cazul vehiculelor cu mai mult de nouă scaune, inclusiv scaunul şoferului, sau cu o masă totală maximă autorizată care depăşeşte 3500 kilograme. În plus, este necesar să se prevadă o listă detaliată a tipurilor de vehicule excluse de la această restricţie, pe baza utilizării lor specifice.

(7) Aceste măsuri de derogare ar trebui să fie limitate în timp, astfel încât să fie posibilă evaluarea eficacităţii lor şi a procentului adecvat, întrucât procentul propus se bazează pe constatările iniţiale referitoare la utilizarea profesională.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...