Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 199/2012 privind funcţia şi termenii de referinţă ai consilierului-auditor din anumite proceduri comerciale Număr celex: 32012D0199

În vigoare de la 19.04.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PREŞEDINTELE COMISIEI EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul de procedură al Comisiei (1), în special articolul 22,

___________

(1) JO L 55, 5.3.2010, p. 60.

întrucât:

(1) Dreptul la o bună administrare constituie un principiu consacrat al legislaţiei Uniunii Europene, care cuprinde drepturile procedurale ale părţilor interesate implicate în proceduri administrative, al căror rezultat ar putea afecta interesele acestora.

(2) Acest principiu al dreptului Uniunii Europene este prevăzut la articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2). Drepturile prevăzute la articolul 41 alineatele (1) şi (2) din cartă pentru o persoană ale cărei interese sunt afectate de o procedură comercială sunt, de asemenea, menţionate în mod explicit sau, deoarece sunt principii generale de drept, ar trebui să se aplice prin Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea ţărilor care nu sunt membre ale Comunităţii Europene (3), Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului din 11 iunie 2009 privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenţii din partea ţărilor care nu sunt membre ale Comunităţii Europene (4), Regulamentul (CE) nr. 260/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind regimul comun aplicabil importurilor (5), Regulamentul (CE) nr. 625/2009 al Consiliului din 7 iulie 2009 privind regimul comun aplicabil importurilor din anumite ţări terţe (6), Regulamentul (CE) nr. 3286/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994 privind adoptarea procedurilor comunitare în domeniul politicii comerciale comune în vederea asigurării exercitării de către Comunitate a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerţului internaţional, în special de cele instituite sub egida Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) (7), Regulamentul (CE) nr. 385/96 al Consiliului din 29 ianuarie 1996 privind protecţia împotriva practicilor prejudiciabile în materie de preţuri în domeniul construcţiilor navale (8), Regulamentul (CE) nr. 868/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind protecţia împotriva subvenţionării şi practicilor tarifare neloiale ale ţărilor nemembre, care cauzează prejudicii operatorilor de transport aerian comunitari prin furnizarea de servicii aeriene similare (9), Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului din 22 iulie 2008 de aplicare a unui sistem de preferinţe tarifare generalizate începând de la 1 ianuarie 2009 şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 552/97 şi (CE) nr. 1933/2006 şi a Regulamentelor (CE) nr. 1100/2006 şi (CE) nr. 964/2007 ale Comisiei (10), Regulamentul (CE) nr. 1515/2001 al Consiliului din 23 iulie 2001 privind măsurile pe care Comunitatea le poate lua ca urmare a unui raport adoptat de Organul de soluţionare a litigiilor al OMC privind măsurile antidumping sau antisubvenţii (11), şi prin Regulamentul (CE) nr. 427/2003 al Consiliului din 3 martie 2003 privind un mecanism de salvgardare tranzitoriu aplicabil importurilor de anumite produse din Republica Populară Chineză şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 519/94 privind regimul comun aplicabil importurilor din anumite ţări terţe (12).

___________

(2) JO C 83, 30.3.2010, p. 391.

(3) JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(4) JO L 188, 18.7.2009, p. 93.

(5) JO L 84, 31.3.2009, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...