Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 181/2012 de autorizare a României de a introduce o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată Număr celex: 32012D0181

În vigoare de la 30.03.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1), în special articolul 395 alineatul (1),

___________

(1) JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Prin scrisoarea înregistrată de Comisie la data de 30 august 2011, România a solicitat o autorizaţie pentru a intoduce o măsură specială de derogare de la articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE, în vederea scutirii persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte echivalentul în moneda naţională al sumei de 65 000 EUR la cursul de schimb de la data aderării României la Uniunea Europeană. Prin această măsură, persoanele impozabile respective ar fi scutite, total sau parţial, de obligaţiile privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) la care se face referire în titlul XI capitolele 2-6 din Directiva 2006/112/CE.

(2) În conformitate cu articolul 395 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2006/112/CE, Comisia a informat celelalte state membre, prin scrisoarea din 8 noiembrie 2011, cu privire la solicitarea depusă de România. Prin scrisoarea din 9 noiembrie 2011, Comisia a comunicat României faptul că deţine toate informaţiile necesare pentru a analiza solicitarea.

(3) Un regim special pentru întreprinderile mici este o opţiune care se află deja la dispoziţia statelor membre în temeiul titlului XII din Directiva 2006/112/CE. Această măsură reprezintă o derogare de la titlul XII din Directiva 2006/112/CE doar în măsura în care plafonul cifrei de afaceri anuale a persoanei impozabile în cadrul acestui regim este mai ridicat decât cel permis României în conformitate cu articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE, şi anume 35 000 EUR.

(4) Un plafon mai ridicat pentru regimul special destinat întreprinderilor mici constituie o măsură de simplificare, deoarece ar putea reduce semnificativ obligaţiile celor mai mici societăţi în ceea ce priveşte TVA, regimul special respectiv fiind în acelaşi timp opţional pentru persoanele impozabile. Ca efect global, se aşteaptă ca prezenta măsură să amelioreze nivelul general de respectare a obligaţiilor privind plata TVA.

(5) Comisia a inclus în propunerea sa din 29 octombrie 2004 privind o directivă de modificare a Directivei 77/388/CEE a Consiliului în vederea simplificării obligaţiilor privind taxa pe valoarea adăugată dispoziţii al căror obiect este acela de a permite statelor membre stabilirea plafonului cifrei de afaceri anuale pentru regimul de scutire de la plata TVA la cel mult 100 000 EUR sau echivalentul în moneda naţională, această sumă putând fi reactualizată anual. Solicitarea prezentată de România este în concordanţă cu această propunere.

(6) Măsura nu are niciun impact asupra resurselor proprii ale Uniunii provenite din TVA şi are doar un efect neglijabil asupra veniturilor totale din taxe ale României colectate în etapa de consum final,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...