Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 243/2012 de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32012D0243

În vigoare de la 21.03.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 107, 6.4.2011, p. 53.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziţia Parlamentului European din 11 mai 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Poziţia Consiliului în primă lectură din 13 decembrie 2011 (JO C 46 E, 17.2.2012, p. 1). Poziţia Parlamentului European din 15 februarie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) În conformitate cu Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directivă-cadru) (3), Comisia poate înainta Parlamentului European şi Consiliului propuneri legislative pentru stabilirea de programe multianuale pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio. Programele respective ar trebui să definească orientările politice şi obiectivele pentru planificarea strategică şi armonizarea utilizării spectrului radio în conformitate cu directivele care se aplică reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice. Orientările politice şi obiectivele respective ar trebui să se refere la disponibilitatea şi utilizarea eficientă a spectrului radio, necesare pentru instituirea şi funcţionarea pieţei interne. Programul pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio (denumit în continuare "programul") ar trebui să susţină obiectivele şi măsurile-cheie evidenţiate în Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 privind Strategia Europa 2020 şi în Comunicarea Comisiei din 26 august 2010 privind "O agendă digitală pentru Europa" şi se numără printre cele 50 de măsuri prioritare din Comunicarea Comisiei din 11 noiembrie 2010, "Către un act privind piaţa unică".

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...