Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 148/2012 privind pregătirile pentru introducerea sistemelor de contorizare inteligentă Număr celex: 32012H0148

În vigoare de la 13.03.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Reţelele inteligente marchează o nouă evoluţie în direcţia unei mai mari responsabilizări a consumatorilor, a unei mai bune integrări în reţea a surselor de energie regenerabile şi a unei eficienţe energetice sporite şi aduc o contribuţie semnificativă la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi la crearea de locuri de muncă şi la dezvoltarea tehnologică în Uniune.

(2) În conformitate cu Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE (1), precum şi cu Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 2003/55/CE (2), statele membre au obligaţia de a asigura implementarea unor sisteme de contorizare inteligentă care să contribuie la participarea activă a consumatorilor pe piaţa furnizării de energie electrică şi de gaze, iar implementarea acestor sisteme de contorizare poate face obiectul unei evaluări economice a tuturor costurilor şi beneficiilor pe termen lung pentru piaţă şi pentru consumatorii individuali sau a tipului de contorizare inteligentă considerat ca fiind rezonabil din punct de vedere economic şi rentabil, precum şi a termenului fezabil pentru introducerea acestora.

___________

(1) JO L 211, 14.8.2009, p. 55.

(2) JO L 211, 14.8.2009, p. 94.

(3) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 12 aprilie 2011 intitulată "Reţele inteligente: de la inovare la implementare" (3) prezintă o serie de măsuri, printre care se numără monitorizarea progreselor realizate de statele membre, elaborarea unor orientări privind indicatorii cheie de performanţă şi a unor orientări menite să definească metodologia aferentă planurilor statelor membre referitoare la implementarea sistemelor de contorizare inteligentă, precum şi o serie de analize cost-beneficiu.

___________

(3) COM(2011) 202 final.

(4) Agenda digitală pentru Europa prevede o serie de măsuri adecvate, în special cu privire la protecţia datelor în Uniune, la securitatea reţelelor şi a informaţiilor, la atacuri cibernetice şi la funcţionalităţile pentru reţele inteligente şi pentru contorizare. Statele membre, în colaborare cu sectorul de resort, cu Comisia şi cu alte părţi interesate, trebuie să ia măsuri adecvate pentru a asigura o abordare coerentă.

(5) Una dintre principalele sarcini şi condiţii prealabile pentru utilizarea sistemelor de măsurare inteligente este de a găsi soluţii tehnice şi juridice adecvate care să garanteze protecţia datelor cu caracter personal ca drept fundamental înscris la articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi la articolul 16 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Statele membre şi părţile interesate ar trebui să asigure, în special în faza iniţială de introducere a contoarelor inteligente, monitorizarea aplicaţiilor aferente sistemelor de contorizare inteligentă şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor.

(6) Sistemele de contorizare inteligentă permit prelucrarea datelor, inclusiv, în principal, a datelor cu caracter personal. În plus, implementarea reţelelor inteligente şi a sistemelor de contorizare inteligentă ar trebui să le permită furnizorilor şi operatorilor de reţele să treacă de la o imagine de ansamblu a comportamentului în materie de consum de energie la informaţii detaliate cu privire la comportamentul în materie de energie al consumatorilor finali individuali.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...