Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 23/2011 privind cerinţele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe (reformare) (BCE/2011/23) Număr celex: 32011O0023

În vigoare de la 01.03.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolele 3.1 şi 3.3, articolele 5.1, 12.1, 14.3 şi 16,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (1), în special articolele 4 şi 8,

___________

(1) JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

întrucât:

(1) Orientarea BCE/2004/15 din 16 iulie 2004 privind cerinţele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor privind balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, precum şi situaţia rezervelor internaţionale (2) a fost modificată în mod substanţial. Întrucât urmează să fie efectuate modificări suplimentare, aceasta ar trebui reformată pentru claritate.

___________

(2) JO L 354, 30.11.2004, p. 34.

(2) Pentru îndeplinirea sarcinilor sale, Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) trebuie să dispună de statistici externe cuprinzătoare şi fiabile care să cuprindă atât statistici privind balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, cât şi situaţia rezervelor internaţionale, care indică principalii factori care influenţează condiţiile monetare şi pieţele valutare din zona euro, precum şi statistici privind transferurile transfrontaliere de bancnote euro.

(3) Articolul 5.1 prima teză din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC") prevede că Banca Centrală Europeană (BCE), asistată de băncile centrale naţionale (BCN), colectează fie de la autorităţile competente, altele decât BCN, fie direct de la agenţii economici informaţiile statistice necesare pentru îndeplinirea de către aceasta a misiunilor SEBC. Articolul 5.1 a doua teză prevede că, în aceste scopuri, BCE cooperează cu instituţiile sau organismele Uniunii şi cu autorităţile competente din statele membre sau ţări terţe şi cu organizaţiile internaţionale. Articolul 5.2 prevede că BCN îndeplinesc, în măsura în care este posibil, atribuţiile descrise la articolul 5.1.

(4) Informaţiile necesare pentru îndeplinirea cerinţelor BCE în domeniul statisticilor externe pot fi colectate şi/sau compilate de autorităţile competente, altele decât BCN. Prin urmare, anumite atribuţii care trebuie îndeplinite în temeiul prezentei orientări necesită cooperarea dintre BCE sau BCN şi autorităţile competente respective. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 impune statelor membre să se organizeze în domeniul statisticii şi să coopereze pe deplin cu SEBC pentru a asigura îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din articolul 5 din Statutul SEBC.

(5) O parte din informaţiile statistice necesare se referă la contul financiar al balanţei de plăţi, la veniturile aferente şi la poziţia investiţională internaţională, pentru care Eurosistemul are răspunderea principală. Pentru ca BCN să îşi poată îndeplini obligaţia de a asista BCE în acest domeniu, ar trebui să se asigure faptul că acestea dispun de competenţa statistică necesară, în special în ceea ce priveşte conceptele, metodologia şi colectarea, compilarea, analiza şi transmiterea datelor.

(6) De la adoptarea Orientării BCE/2004/15, standardele statistice internaţionale, care reprezintă punctul de referinţă pentru elaborarea balanţei de plăţi şi a poziţiei investiţionale internaţionale, au fost revizuite. În special, Fondul Monetar Internaţional (FMI) a publicat a şasea ediţie a Balance of Payments and International Investment Position Manual (Manualul privind balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională) (denumit în continuare "BPM6"), iar Comisia de statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite a revizuit standardul statistic internaţional pentru conturile naţionale în ultima sa versiune din 2008 a Sistemului Conturilor Naţionale. În plus, Comisia Europeană a propus un regulament privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană (SEC 2010) (3).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...